Economic Bulletin of the National Mining University

 

IssuesSectionsAuthorsKeywords

Article

Issue:2021 №4 (76)
Section:Finances
UDK:334
DOI:https://doi.org/10.33271/ebdut/76.135
Article language:Ukrainian
Pages:135-144
Title:Payment system as a basic element of the digital economy: institutional-behavioral aspects
Authors:Yermoshkina O. V., Dnipro University of Technology,
Musaeva N. M., Dnipro University of Technology
Annotation:Methods. To solve the tasks identified in the work the following methods were used: historical and logical methods – to study the existing interpretations of the «payment system» concept, and critical analysis to formulate our own interpretation taking into account the features of digital economic transformation; systematization methods – to form and justify the approach to building the author's vision of the payment system development processes as a basic element of the digital economy. The study also used the basic concepts of behavioral finance, which allowed to establish the motivational features of FinTech and TechFin companies’ formation in the financial market. Results. The article formulates a new interpretation of «payment system» concept in order to update it to further identify economic entities interaction patterns in the mechanism of digital economy. The study of payment instrument development theories allowed the authors to characterize the role of the payment system in the economy. Based on a retrospective analysis of the development process of the payment system using an evolutionary approach, the stage of emergence of FinTech and TechFin companies was singled out. In order to identify the degree of penetration of new types of companies into the traditional financial market, there were studied the dynamics of payments of TechFin (PayPal) and the dynamics of growth of FinTech's customer base (monobank), which are examples of transformed successful digital instruments. Novelty. The proposed interpretation of «payment system» concept allows to comprehensively cover all economic entities involved in the process of exchanging payment instruments, and effectively analyze the interaction of both classical and emerging economic institutions in the digital transformation of society. Practical value. The formulated difference between the concepts of TechFin companies and FinTech implementations allows to differentiate their activities, prepare companies legally and technologically, and choose the appropriate way to implement new technology for financial transactions. 
Keywords:Payment system, Payment instrument, TechFin company, FinTech implementation, Behavioral finance
File of the article:EV20214_135-144.pdf
Literature:
 • 1. Tsyhanov, S.A., & Apelkova, V.V. (2015). Rozvytok elektronnykh platizhnykh system v Ukraini: mizhnarodnyi aspekt ta instytutsionalni zasady. Finansovyi prostir, 3(19).
 • 2. Babukh, I.B., & Nikiforov, P.O. (2016). Instytutsionalnyi pidkhid do analizu platizhnoi systemy yak samostiynoi sfery ekonomichnykh vidnosyn. Visnyk Chernivetskoho torhovelno-ekonomichnoho instytutu, Ekonomichni nauky, Issue 2. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2016_2_12
 • 3. Ofitsiinyi sait NBU. (n.d.). /Retrieved from https://bank.gov.ua/
 • 4. Myshkin, F.S. (2007). Ekonomichna teoriia hroshei, bankivskoi spravy i finansovykh rynkiv. Kyiv: Williams.
 • 5. Obraztsov, M. (2002). Platyoizhnye sistemy. Sankt-Peterburh: SPbHUEF.
 • 6. Lahutin, V.D. (2001). Hroshi ta hroshovyi obih. Kyiv: Znannia.
 • 7. Vovchak, O.D., Shparhalo H.Ye., & Andreikiv T.Ya. (2008). Platizhni systemy. Kyiv: Znannia.
 • 8. Kravchenko, I.S., & Balakina, Yu.S. (2014). Vyznachennia sutnosti poniattia «Platizhna systema». Finansovyi prostir, 3(15).
 • 9. Mazina, Yu.Yu. (2002). Nahliad za platizhnymy systemamy (na prykladi pryvatnykh platizhnykh system. Extended abstract of candidate’s thesis. Ivanovo: IHKhTU.
 • 10. Korobeynikova, O.M. (2013). Teoretyko- metodolohichnyi analiz sutnosti lokalnykh platizhnykh system. Suchasna ekonomika: problemy, tendentsii, perspektyvy, (9).
 • 11. Ivasiv, B.S. (2008). Hroshi ta kredyt. Kyiv: Kondor.
 • 12. Ostrovska, N.S., & Lototskyi, B.I. (2018). Efektyvnist mizhnarodnykh platizhnykh system v umovakh suchasnykh informatsiinykh tekhnolohiy. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia, Issue 1(12).
 • 13. PayPal - Statistics & Facts. Statista. Re- trieved from https://www.statista.com/topics/2411/paypal/#dossierSu mmary__chapter1
 • 14. Personal remittances received (current US$). Retrieved from https://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.CD .DT?end=2020&start=2005&view=chart
 • 15. Pidsumky 2020. Monobank. Retrieved from https://www.monobank.ua/2020?lang=uk\ !6. Pidsumky roboty PryvatBanku. Re- trieved from https://privatbank.ua/cpa/pidsumky