Economic Bulletin of the National Mining University

 

IssuesSectionsAuthorsKeywords

Article

Issue:2021 №3 (75)
Section:Management
UDK:339.13.017 + 658.8.012.12
DOI:https://doi.org/10.33271/ebdut/75.067
Article language:Ukrainian
Pages:67-74
Title:The behavioral features of sustainable value chains in industry
Author:Kuvaieva T. V., Dnipro University of Technology
Annotation:Methods. The results are obtained through the use of the following methods: logicalanalytical method and generalization – in the analysis of behavioral characteristics and ensuring consistency in industrial value chains; standard methods of qualitative and quantitative marketing research – in the diagnosis of factors influencing the formation of sustainable relationships of industrial enterprises with partners in value chains. Results. It has been established that in the context of the globalization of the market and the general orientation of the Ukrainian economy towards the European principles of development, it becomes important for mining engineering enterprises to prove their adherence to the requirements of energy efficiency, energy saving, energy security and social energy responsibility. Value chains should not only improve energy efficiency, economic and production stability of the enterprise, but also contribute to strengthening the sustainable development of all participants in the production chain, as well as other stakeholders (business partners, buyers, investors, local communities, etc.). Novelty. The behavioral features of mining machine-building enterprises in the context of formation of stable supply chains in the mining sector of the national economy are specified. The relationship between the energy efficiency indicator in the development of sustainable value chains in the extractive industry has been established. Practical value. The use of sustainable development principles in the formation of value chains will increase the energy efficiency of the industry, provide a competitive advantage for entering global production chains in the context of Ukraine's European integration. 
Keywords:Sustainable development, Energy efficiency, Responsible manufacturing, Mining engineering, Supply and distribution channels, Behavioral characteristics
File of the article:EV20213_067-074.pdf
Literature:
 • 1. GDP. World Bank. Retrieved from https://data.worldbank.org/indicator/EG.GDP.PUSE.KO. PP.KD?locations=DE.
 • 2. Derzhavnoi prohramy rozvytku vnutrishnoho vyrobnytstva / Derzhavna prohrama rozvytku ta modernizatsii HMK Ukrainy. Retrieved from https://www.me.gov.ua/Files/GetFile?lang=uk- UA&fileId=623f138f-c267-4ae7-af07-64f0ec6646a9.
 • 3. Ekonomichna statystyka / Zovnishnoekonomichna diialnist. Sayt Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy. Retrieved from http:// http://www.ukrstat.gov.ua/.
 • 4. Masliuk, O.V. (2013). Resursnyi pidkhid v upravlinni ekonomichnoiu stiykistiu mashynobudivnoho pidpryiemstva. Visnyk ONU imeni I. I. Mechnikova, T.18, Issue 3/2, 118-122.
 • 5. Zanora, V.O. (2014). Upravlinnia tekhnolohichnymy vytratamy mashynobudivnykh pidpryiemstv v umovakh ryzyku. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv, Natsionalnyy tekhnichnyy universytet Ukrainy «Kyivskyy politekhnichnyy instytut».
 • 6. Kopylets, P.M. (2014). Stratehii upravlinnia zakupivelnoiu lohistykoiu na pidpryiemstvakh mashynobuduvannia. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv, Pryvatnyy VNZ «Yevropeyskyy universytet».
 • 7. Neurov, I.V. (2012). Orhanizuvannia zakupivelnoi diialnosti mashynobudivnykh pidpryiemstv na zasadakh lohistyky. Extended abstract of candidate’s thesis. Pryvatnyy vyshchyy navchalnyy zaklad «Lvivskyy universytet biznesu ta prava».
 • 8. Kolodizieva, T.O. (2016). Upravlinnia lantsiuhamy postavok. Kharkiv: KhNEU im. S. Kuznetsia.
 • 9. Palekhova, L., Pivnyak, G. (2014). Exploring market strategies based on voluntary environmental certification in a Post-Soviet transition economy. Voluntary Standard Systems: A Contribution to Sustainable Development. Natural Resource Management in Transition. Volume 1. Springer Heidelberg New York Dordrecht London, (pp. 165-175).
 • 10. Cuthbertson, R. (2011). The Need for Sustainable Supply Chain Management. Sustainable Supply Chain Management: Practical Ideas for Moving Towards Best Practice. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, (pp. 3-13).
 • 11. Kuvaieva, T.V., & Pilova, K.P. (2021) Forms of organization of production activity of enterprises in terms of probabilistic nature of demand. Scientific Bulletin of National Mining University, Issue 4, 177-184. https://doi.org/10.33271/nvngu/2021-4/177
 • 12. Nova enerhetychna stratehiia Ukrainy: bezpeka, enerhoefektyvnist, konkurentsiia. Retrieved from http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/doccatalog/lis t?currDir=50358.
 • 13. Pivnyak, G.G., Shvets, V.Ya., & Palehova, L.L. (2015). Standartyi otvetstvennogo gornodobyvayuschego proizvodstva. Proceedings from: Upravlenie ustoychivyim razvitiem v usloviyah perehodnoy ekonomiky. M. Shmidt (Ed). Dnepropetrovsk-Kottbus: NGU-BTU, (pp. 18-32).
 • 14. Statystychnyi biuleten «Vyrobnytstvo promyslovoi produktsii za vydamy v Ukraini». Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/.
 • 15. Hansmann B., & Palehov D. (2015). Dobrovolnyie standartyi ustoychivogo razvitiya v globalnykh tsepiakh postavok i sozdaniya stoimosti Pro- ceedings from: Upravlenie ustoychivym razvitiem v usloviyakh perekhodnoy ekonomiki. M. Shmidt (Ed.). Dnepropetrovsk-Kottbus: NGU-BTU, (pp. 9-17).
 • 16. The IRMA Standard for Responsible Mining. URL: http://www.resourcegovernance. org/ ru/news/.
 • 17. Palekhov, D., & Palekhova L. (2019). Responsible Mining: Challenges, Perspectives and Approaches. Proceedings from: Giovannucci D., Hansmann B., Palekhov D., Schmidt M. (Eds.). Sustainable Global Value Chains. Natural Resource Management in Transition. Vol. 2. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg. (pp. 521-544). DOI: 10.1007/978-3-319-14877-9_28.