Economic Bulletin of the National Mining University

 

IssuesSectionsAuthorsKeywords

Article

Issue:2014 №4 (48)
Section:Economic theory
UDK:338.24: 316.42
Article language:Ukrainian
Pages:79-84
Title:Mechanisms of interaction of subjects of public relations on the basis social responsibility
Author:Shvets V. Ya.
Annotation:The problems of the lack of adequate interconnections and interactions of the subjects of social responsibility are defined. The major reasons for irregularity of the state, regions, business, society’s actions concerning human and sustainable development are determined. Barriers of legal and institutional support for the implementation of the system of state management tools and mechanisms of social responsibility are estimated. The primary activities for modernization of the system of social relations on the principles of social responsibility are offered. 
Keywords:Social responsibility, State and regional government, Civil society, State, Region, Business, Mechanisms of interaction between actors
File of the article:EV20144_079-084.pdf
Abstract:EV20144_079-084en.pdf 
Literature:
 • 1. Булеев И. П. Социальная ответственность бизнеса: теория и практика: [Mоногр.]. / И. П. Булеев, Н. Ю. Брюховецкая, Е. В. Черных. - Донецк: ИЭП НАН Украины, ДонУЕП, 2008. - 137 с.
 • 2. Галушка З. І. Соціальна відповідальність бізнесу в Україні: національні особливості [Електронний ресурс] / З. І. Галушка. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/ soc_gum/znpen/2010_6/7_Social.pdf
 • 3. Грішнова О. А. Соціальна відповідальність бізнесу: розуміння сутності, сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку в Україні / О. А. Грішнова // Соціалізація відносин у сфері праці в контексті стійкого розвитку: моногр. / А. М. Колот, О. А. Грішнова, О. О. Герасименко та ін.; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Колота. - К. : КНЕУ, 2010. - С. 189-210.
 • 4. Шаповал В. М. Соціальна відповідальність бізнесу в структурі управління економікою: [Mоногр.]. / В. М. Шаповал. - Дніпропетровськ : ДВНЗ «НГУ», 2011. - 357 с.
 • 5. Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян: моногр. : у 2-х т./ за ред. Г. Г. Півняка; М-во освіти і науки України; Нац. гірн. ун-т. - Д. : НГУ, 2014. - Т.1. - 629 с.
 • 6. Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян: моногр. : у 2-х т./ за ред. Г. Г. Півняка; М-во освіти і науки України; Нац. гірн. ун-т. - Д. : НГУ, 2014. - Т.2. - 408 с.
 • 7. Дейч М. Є. Становлення та розвиток багаторівневої системи соціальної відповідальності: управлінський аспект: [Mонограф.]. / М. Є. Дейч; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. - Донецьк, 2014. - 352 с.
 • 8. Діагностика стану та перспектив розвитку соціальної відповідальності в Україні (експертні оцінки): [Монографія]. / О. Ф. Новікова, М. Є. Дейч, О. В. Панькова та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. - Донецьк, 2013. - 296 с.
 • 9. Задорожний Г. В. Свобода - відповідальність як джерело особистісної динаміки господарського розвитку (висновки-орієнтири для подальших досліджень) / Г. В. Задорожний // Духовно-культурні чинники соціоекономічної динаміки: монографія молодих вчених; під наук. ред. Г. В. Задорожного, У Девидова. - Харків, 2013. - C. 254-262.
 • 10. Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку: моногр. / за ред.А. М. Колота. - К. : КНЕУ, 2012. - 501 с.
 • 11. Колот А. Соціальна відповідальність людини як чинник стійкої соціальної динаміки: теоретичні засади / А. Колот // Україна: аспекти праці. - 2011. - № 3. - С. 3-9.
 • 12. Звонар В. П. Економічна феноменологія соціальної відповідальності у контексті модернізації суспільства / В. П. Звонар // Людський розвиток в Україні: соціальні та демографічні чинники модернізації національної економіки (кол. моногр.) / за ред. Е. М. Лібанової. - К. : Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України, 2012. - С. 69-109.