Economic Bulletin of the National Mining University

 

IssuesSectionsAuthorsKeywords

Article

Issue:2015 №1 (49)
Section:Economic theory
UDK:334.723.6
Article language:Ukrainian
Pages:60-70
Title:Evolution of corporate relations in the national economy of Ukraine
Author:Shabanov D. I.
Annotation:The evolution of corporate relations in Ukraine is considered. Privatization and corporatization processes in the national economy are analyzed. Shortcomings of privatization and corporatization of enterprises at various stages of its development are identified. Shortcomings of privatization are pointed out, and the direction of reform of corporate relation-making are outlined to determine the prerequisites for the formation of effective forms in modern economy of Ukraine. 
Keywords:Corporation, Joint-stock companies, Legal and historical aspects, Auctioning, Corporate relations, Corporatization, Privatization laws, Privatization
File of the article:EV20151_060-070.pdf
Abstract:EV20151_060-070en.pdf 
Literature:
 • 1. Баюра Д. О. Система корпоративного управління в Україні: стан та перспективи розвитку: монографія. - К. : Київський університет. - 2009. - 288 c.
 • 2. Радыгин А. Д. Особенности формирования национальной модели корпоративного управления / А. Д. Радыгин, Р. М. Энтов. - М. : ИЭП. - 2009. - 162 c.
 • 3. Педько А. Б. Власність, контроль і конфлікт інтересів в акціонерних товариствах / А. Б. Педько. - К. : Вид. дім «Києво-Могилян. акад.». - 2009. - 325 c.
 • 4. Носова О. В. Система корпоративного управления в условиях институционально рыночной трансформации / О. В. Носова // Институциональная архитектоника и динамика экономических преобразований / Под. ред. А. А. Гриценко. - Х. : Форт. - 2008. - 928 c.
 • 5. Сірко А. В. Корпоративні відносини в перехідній економіці: проблеми теорії і практики: моногр. / А. В. Сірко. - К. : Імекс. - 2004. - 413 c.
 • 6. Тарасенко О. В. Влада в корпоративному управлінні / О. В. Тарасенко // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. Вип. 89-2. - Донецьк : ДонНТУ. - 2005. - 210 c.
 • 7. Федулова Л. І. Методологічні засади створення та функціонування корпоративних структур / Корпоративні структури в національній інноваційній системі України: Моногр. / За ред. Л. І. Федулової. - Ін-т економіки та прогнозування НАН України. - К., - 2007. - 812 c.
 • 8. Шершньова З. Є. Корпоративне управління як основа розвитку ринкової економіки / З. Є. Шершньова., А. Є. Черпак // Формування ринкової економіки. - Спец. випуск (присвячений 100-річчю КНЕУ). - К. : КНЕУ. - 2007. - С. 324-358.
 • 9. Корпоративне право України: підручник / В. В. Луць, В. А. Васильєва, О. Р. Кібенко, І. В. Спасибо-Фатєєва [та ін.]; за заг. ред. В. В. Луця. - К. : Юрінком Інтер. - 2010. - 384 c. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.zaochka.net/catalog_p_31_p_2.html
 • 10. Ястремська О. М. Інвестиційна діяльність промислових підприємств: Методологічні та методичні засади: Монографія / О. М. Ястремська. - Х. : ІНЖЕК. - 2004. - 488 c.
 • 11. Мочерний С. В. Економічна теорія: Підручник. / С. В. Мочерний, М. В. Довбенко. - К. : Видавничий центр «Академія», 2004. - 856 c.
 • 12. Про приватизацію майна державних підприємств : Закон України № 2163XII від 4 бе-резня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 24. - C. 709-722.
 • 13. Берзон Н. И. Акционерное общество: капитал, правовая база, управление : практ. по-собие для экономистов и менеджеров / Н. И. Берзон, А. П. Ковалев. - М. : Финстатинформ. - 1995. - 155 c.
 • 14. Круглов М. И. Стратегическое управление компанией / М. И. Круглов. - М. : Русская Деловая Литература. - 1998. - 768 c.
 • 15. Лєдомська С. Підсумки сертифікатної приватизації в Україні (1995-2000 рр.) / С. Лєдомська, В. Ларцев // Економіка України. - 2001. - № 5. - С. 14-22.
 • 16. Ларцев В. С. Українська приватизація у спогадах і роздумах / В. С. Ларцев, Г. М. Ключников. - К. : ПоліграфІнформ. - 2001. - 479 c.
 • 17. Десять років соціально-економічних перетворень в Україні: спроба неупередженої оцінки / за ред. І. Бураковського. - К. : К.І.С. - 2002. - 120 c.
 • 18. Інформація про хід приватизації державного майна в Україні за 2003 р. / Фонд державного майна України // Державний інформаційний бюлетень про приватизацiю. - 2004. - № 3(139). - С. 12-16.
 • 19. Гохан П. А. Слияния, поглощения и реструктуризация компаний : пер с англ. / П. А. Гохан. - 2-е изд. - М. : Альпина Бизнес Букс, 2006. - 740 с.
 • 20. Сірко А. В. Становлення і розвиток корпоративного сектору в перехідній економіці : дис. на здобуття д. е. н. : спец. 08.00.01 / А. В. Сірко; КНУ. - К., - 2005. - 428 c.
 • 21. Иноземцев В. Творческое начало современной корпорации / В. Иноземцев // Мировая экономика и международные отношения. - 1997. - № 11. - С. 18-30.
 • 22. Приватизація в новому тисячолітті: досягнення, прорахунки та найближчі перспективи / відредаговано автором // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. - 2002. - № 1. - С. 6-60.
 • 23. Коляда Т. Об эффективности использования денежных средств от приватизации государственного имущества / Т. Коляда // Экономика Украины. - 2002. - № 7. - С. 42-46.
 • 24. Фонд державного майна України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.spfu.gov.ua.