Economic Bulletin of the National Mining University

 

IssuesSectionsAuthorsKeywords

Article

Issue:2015 №1 (49)
Section:
UDK:658:64.012.8
Article language:Ukrainian
Pages:71-81
Title:Foundations for institutional support of innovative development of the coal industry
Author:Drachuk Yu. Z.
Annotation:The foundations of the formation of the institutional environment of innovative development of coal enterprises of Ukraine with industry-specific features and market transformation processes in the national economy are considered. Particular attention is paid to the problems of institutional economic security of industrial companies and accounting factors influencing the risks associated with the implementation of investment and innovation projects in the coal industry, as well as the creation of a system issues incorporated to minimize their impact through the creation of innovative structures - technology parks. Recommendations are given to improve the regulatory framework of the innovative development of the coal industry in general, and modern Donbass, in particular. 
Keywords:Foundations for the formation of the institutional environment of innovative development of coal enterprises, Innovative development, Coal industry, Economic security, Institutional economic security of industrial and enterprise software investment companies, Venture financing, On-sectoral risks, Technology parks, Risk management, Investment and innovation activity, Coal enterprise, Recommendations, Measures to minimize risks in emergency situation
File of the article:EV20151_071-081.pdf
Abstract:EV20151_071-081en.pdf 
Literature:
 • 1. Стратегія сталого розвитку «Україна-2020»: Указ Президента України від 12.01.2015 р. № 5/2015 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5/2015. - Назва з екрану.
 • 2. Амоша О. І. Галузеві проблеми і пріоритети промислової політики України / О. І. Амоша, В. П. Вишневський, Л. О. Збаразька, В. І. Ляшенко, А. І. Кабанов, Л. Л. Стариченко, Г. З. Шевцова, В. А. Нікіфорова, Р. М. Лепа, Р. В. Прокопенко, Д. Б. Соколовський, Д. Ю. Череватський, М. А. Кордюкова, Д. А. Сальков: наук. доповідь. - Донецьк : Ін-т економіки промисловості НАН України, 2009. - 42 с.
 • 3. Наукова та інноваційна діяльність / Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. - Назва з екрану.
 • 4. Федулова Л. Інноваційний вектор розвитку промисловості України / Л. І. Федулова // Економіка України. - 2013. - № 4. - С. 15-23.
 • 5. Дементьев В. В. Почему Украина не инновационное государство: институциональный анализ / В. В. Дементьев, В. П. Вишневский // Экономическая теория. - 2011. - № 3. - С. 5-20.
 • 6. Амоша А. И. Неоиндустриализация и новая промышленная политика Украины / А. И. Амоша, В. П. Вишневский, Л. А. Збаразская // Економіка промсті. - 2012. - № 1-2. - С. 3-33.
 • 7. Антонюк Л. Л. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації : монографія / Л. Л. Антонюк, А. М. Поручник, В. С. Савчук. - К. : КНЕУ, 2003. - 394 с.
 • 8. Промышленная политика и управление развитием промышленности в условиях системных дисбалансов: концептуальные основы: моногр. / В. П. Вишневский, А. И. Амоша, Л. А. Збаразская, А. А. Охтень, Д. Ю. Череватский; под общ. ред. В.П. Вишневского и Л. А. Збаразской / НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти. - Донецк, 2013. - 180 с.
 • 9. Геєць В. М. Інституційна обумовленість інноваційних процесів у промисловому розвитку України [Електронний ресурс] / В. М. Геєць // Еко- номіка України. - 2014. - № 12. - С. 4-19.
 • 10. Ляшенко В.І. Україна ХХІ: неоіндустріаль- на держава або «крах проекту»? : монографія / В. І. Ляшенко, Є. В. Котов; НАН України, Ін-т економіки пром-сті; Полтавський ун-т економіки і торгівлі. - Київ, 2015. - 196 с.
 • 11. Савчук А. В. Теоретические основы анализа инновационных процессов в промышленности: монография / А. В. Савчук / НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти . - Донецьк, 2003. - 448 с.
 • 12. Стариченко Л. Л. Актуальні питання державної політики щодо вугільної промисловості / Л. Л. Стариченко // Економіка промисловості, 2012. - № 1-2(57-58). - С. 34-38.
 • 13. Драчук Ю. З. Щодо формування інституціонального середовища інноваційного розвитку вугільних підприємств / Ю. З. Драчук, Н. В. Трушкіна // Проблеми системного підходу в економіці. - 2012. - № 4 [Електронне наукове фахове видання]. - Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2012_4/Drachuk_412.htm. - Назва з екрану.
 • 14. Удосконалення організаційно-економічного механізму управління інноваційним розвитком вугільної промисловості / Ю. З. Драчук, Н. В. Трушкіна // Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики: монографія / Під ред. О. М. Кизима, О. М. Тищенка. - Харків : ВД «ІНЖЕК», 2013. - С. 71-84.
 • 15. Драчук Ю. З. Податкові інструменти сти- мулювання інноваційної діяльності вугільних підп- риємств / Ю. З. Драчук, Г. Є. Бєляєва, Н. В. Трушкіна // Прометей: зб. наук. праць; Донецький держ. ун-т управління, Ін-т економіки промисловості НАН України. - Вип. 2 (41). - Донецьк : Юго-Восток, 2013. - С. 92-95.
 • 16. Драчук Ю. З. Напрями маркетингового забезпечення модернізації промислового виробництва / Ю. З. Драчук, Н. В. Трушкіна // Регіональна бізнес-економіка та управління. - 2013. - № 2 (38). - С. 35-42.
 • 17. Обґрунтування концептуальних положень щодо інституціонального забезпечення інноваційного розвитку вугільної промисловості / Ю. З. Драчук, Л. М. Рассуждай, Н. В. Трушкіна // Удосконалення економічних механізмів управління сучасними системами підприємств, корпорацій, галузей, регіонів, країн: монографія / За заг. ред. В. Я. Швеця, Ю. З. Драчука. - Дніпропетровськ : Нац. гірничий ун-т, 2014. - С. 147-156.
 • 18. Щодо фінансового забезпечення інноваційного розвитку вугільних підприємств: параграф 4.5 / Ю. З. Драчук, В. В. Косарєв, Н. В. Трушкіна // Сучасний стан, проблеми та тенденції розвитку суб’єктів фінансового ринку: колективна монографія / Під заг. ред. К. Ф. Ковальчука. - Павлоград : АРТ СИНТЕЗ-Т, 2014. - С. 218-230.
 • 19. До основ економічної безпеки промислового підприємства: параграф 5.8 / Ю. З. Драчук, Н. І. Новікова, Н. В. Трушкіна // Трансформаційні проце- си економічної системи в умовах сучасних викликів: монографія / За заг. редакцією В. І. Гринчуцького. - Тернопіль : Крок, 2014. - С. 368-378.
 • 20. Драчук Ю. З. Тенденції інституціональних змін в інноваційному розвитку вугільної промисло- вості / Ю. З. Драчук, І. М. Кочешкова, Н. В. Трушкіна // Уголь Украины. - 2014. - № 1. - С. 6-11.
 • 21. Драчук Ю. З. Чинники державного регулювання інноваційного розвитку промисловості з урахуванням ринкових трансформацій в економіці України» / Ю. З. Драчук, О. М. Єременко, Н. В. Трушкіна // Науковий вісник Херсонського держав- ного університету. - Сер. Економічні науки. - 2014. - Вип. 8. - Ч. 7. - С. 49-54.
 • 22. Пшенична В. П. Стратегічні напрями інноваційного розвитку вугільної промисловості України / В. П. Пшенична // Ефективна економіка [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2490. - Назва з екрану.