Economic Bulletin of the National Mining University

 

IssuesSectionsAuthorsKeywords

Article

Issue:2015 №4 (52)
Section:Economic theory
UDK:678.7/2.(126)
Article language:Ukrainian
Pages:21-25
Title:Information and telecommunications industry of Ukraine: economic trends and development opportunities
Authors:Gusyeva O. Yu.,
Vereskun M. V.
Annotation:The level of economic development of Ukraine in connection with the pace of development of information and telecommunication industry is analyzed. Its effectiveness in comparison with other branches of economy is determined. The directions of proactive development of information and telecommunications industry in Ukraine based on existing macro- and microeconomic trends are grounded. 
Keywords:Information and telecommunications industry, Economic efficiency of the industry, Proactive development of the industry
File of the article:EV20154_021-025.pdf
Abstract:EV20154_021-025en.pdf 
Literature:
  • 1. Гапоненко А. Л. Экономика, основанная на знаниях : уч. пос.; под общ. ред. А. Л. Гапоненко. - М. : Изд-во РАГС, 2006. - 352 с.
  • 2. Жарінова А. Г. Економіка знань: зміст та роль інтелекту людини в її формуванні [Електронний ресурс] / А. Г. Жарінова. - Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ppei/2010_28/Jarinova.pdf. − Заголовок з екрану.
  • 3. Колесов В. П. Экономика знаний : моногра- фия / В. П. Колесов, В. Л. Макаров, Л. Г. Белова. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 432 с.
  • 4. Куриляк В. Нова економка у світовому та українському вимірах / В. Куриляк // Вісник Академії економічних наук України. Науковий щорічник. - Донецьк : Ін-т екон. -прав. дослідж. НАН України, 2002. - С. 95-116.
  • 5. Яковенко Л. І. Інноваційний характер еко- номіки знань / Л. І. Яковенко // Вісник Полтавської державної аграрної академії. - 2010. - № 2. - С. 141-146.
  • 6. Возіянова Н. Ю. Внутрішня торгівля Украї- ни: теоретичний базис, моніторинг, моделі розвитку : монография / Н. Ю. Возіянова. - Донецьк : ДонНУ- ЕТ, 2013. - 517 с.
  • 7. Цыпин А. Мировая экономика как мыльный пузырь / А. Цыпин // http://polit.ru/article/2005/09/06/ ecoman.
  • 8. Моисеев С. «Мыльные пузыри» и политика центрального банка / С. Моисеев // Дайджест- Финансы. - М., 2001. - № 12. - С. 30-34.
  • 9. Єщенко П. С. Bubble economics як економіка фінансових спекуляцій і відтворення ірраціонального виробництва / П. С. Єщенко // Теоретичні та прикладні питання економіки : зб. наук. праць. - Київ : ВПЦ «Київ- ський університет», 2010. - Вип. 21. - С. 12-18.
  • 10. Державна служба статистики України [Електронний ресурс] : офіц. веб-сайт / Держстат України. - Електрон. текст., граф. дані і прогр. - [К.], cop. 19982015. - Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/. - Назва з екрану.