Economic Bulletin of the National Mining University

 

IssuesSectionsAuthorsKeywords

Article

Issue:2015 №4 (52)
Section:Economic theory
UDK:338.26
Article language:Ukrainian
Pages:88-96
Title:Current improvement of strategic planning in Ukraine
Author:Isaeva N. I.
Annotation:The experience of the formation of a strategic planning system in Ukraine since independence is analyzed; stratum of the problems of modern management is defined; a comprehensive system of strategic documents for the implementation of long-term priorities and strategic goals of the country are developed. 
Keywords:Trategic planning, System of strategic documents, The concept of strategic planning in Ukraine, The strategy of socio-economic development, The state program, Operational program, Project implementation plan, Target program
File of the article:EV20154_088-096.pdf
Abstract:EV20154_088-096en.pdf 
Literature:
 • 1. Барицька В. Г. Проблеми реформування систему прогнозування та планування соціально-економічного розвитку держави / В. Г. Барицька // Фінансовий простір. - 2011. - №2 (2) - С. 80-82.
 • 2. Білик Р. Р. Задачи усовершенствования институционно-правового обеспечения региональной политики в Украине. / Р. Р. Білик // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2014. - № 4.
 • 3. Сітнікова Н. П. . Довгостроковий сегмент стратегічного планування національного розвитку / Н. П. Сітнікова // Економiка та держава. - 2010. - № 10. - С. 8-11.
 • 4. Хомич Л. В. Стратегія регіонального розвитку і планування території. / Л. В. Хомич // Стратегічні пріоритети. - 2007. - №4(5). - С 142-149.
 • 5. Шаповалов І. В. Удосконалення програмно-прогнозного механізму державного регулювання регіональним розвитком. Режим доступу : http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2007-2/doc/2/20.pdf
 • 6. Про щорічні послання Президента України до Верховної Ради України: Указ Президента України від 9 квітня 1997 р. № 314/97 // Офіц. вісн. України. - 1997. - № 16.
 • 7. Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» від 23.03.2000 № 1602-ІІІ // www.rada.gov.ua.
 • 8. Постанова КМУ «Про розроблення про- гнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту держав- ного бюджету» від 26 квітня 2003 р. № 621. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/621-2003-п.
 • 9. Про підготовку проекту Стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки: Розпорядження Президента України. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/372.
 • 10. Стратегія соціально-економічного розвитку «Шляхом європейської інтеграції». - Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/493/2004.
 • 11. Концепція вдосконалення системи прогнозних і програмних документів з питань соціально-економічного розвитку України від 4 жовтня 2006 р. № 504-р // Режим доступу: www.rada.gov.ua.
 • 12. Постанова від 21 липня 2006 р. № 1001 «Про затвердження Державної стратегії регіонально- го розвитку на період до 2015 року». Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1001-2006-п.
 • 13. Закон України «Про Генеральну схему планування території України» від від 7 лютого 2002 року N 3059-III. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3059-14.
 • 14. Постанова Кабінету міністрів України від 21 листопада 2013 р. «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року». Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-п.
 • 15. Проект Закону «Про державне стратегічне планування». - Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n.
 • 16. Указ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку «Україна - 2020» № 5/2015 - Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/18688.html - See more at: http://uaforeignaffairs.com/ua/ekspertna-dumka/view/article/strategija-stalogo-rozvitku-ukrajina-2020-shljakh-do-kr-1/#sthash.FaaUW21T.dpuf.