Economic Bulletin of the National Mining University

 

IssuesSectionsAuthorsKeywords

Article

Issue:2016 №1 (53)
Section:Economic theory
UDK:336.717.18
Article language:Ukrainian
Pages:47-53
Title:Impact of global financial crisis on finansial resilience of the banking system of ukraine
Author:Pilgui S. S.
Annotation:The current state of the banking system of Ukraine is analyzed by major indicators of financial resilience. Tendencies and impact of crisis on the banking system is evaluated. The basic measures for crisis prevention and improvement of financial stability of the banking system of Ukraine are suggested. 
Keywords:Financial resilience of banking system, Indicator of financial resilience of banking system, Financial crisis, Crisis phenomena in financial sphere
File of the article:EV20161_047-053.pdf
Abstract:EV20161_047-053en.pdf 
Literature:
 • 1. Сивульський М. І. Національні особливості фінансової кризи / М. І. Сивульський // Фінанси України. - 2009. - № 7.
 • 2. Барановський О. І. Філософія безпеки: мо- нографія : у 2 т. / О. І. Барановський. - К. : УБС НБУ, 2014. - Т. 2 : Безпека фінансових інститутів. - 715 с.
 • 3. Костюк О. Іноземний капітал у банківсько- му секторі України в контексті трансформації моделі бізнесу європейських банків / О. Костюк, О. Костюк // Вісник НБУ. - № 6. - С. 29.
 • 4. Галайко Н. Р. Присутність іноземного та російського капіталу в банківській системі України / Н. Р. Галайко // Ефективна економіка. - 2015. - № 4. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3956
 • 5. Річний звіт-2014 // НБУ. - 2015. - [Елект- ронний ресурс]. - Режим доступу: http://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=17568764
 • 6. ІФС 2005-2015 рр. // НБУ. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/ control/uk/publish/category?cat_id
 • 7. Подплєтній В. В. Капіталізація банківської системи як фактор макроекономічної стабільності / В. В. Подплєтній. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://kntu.kr.ua/doc/zb_22(2)_ekon/stat_20_1/
 • 26.pdf
 • 8. Oсновнi показники діяльності банків Укра- їни // НБУ. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id =36807&cat_id=36798
 • 9. Банківська система України станом на 01.09.2015 // НРА «Рюрик». - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://rurik.com.ua/our- research/operanalytics/986-banksystem.html
 • 10. Звіт за результатами дослідження (Березень
 • 2015 р.) «Опитування з метою оцінки рівня знань українських споживачів щодо системи гарантування вкладів фізичних осіб» // ФГВФО. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.fg.gov.ua/ images/docs/Zvit.pdf
 • 11. Офіційне інтернет-представництво НБУ. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://bank.gov.ua/control/uk/publish