Economic Bulletin of the National Mining University

 

IssuesSectionsAuthorsKeywords

Article

Issue:2016 №1 (53)
Section:
UDK:338.043.02 (477)
Article language:Ukrainian
Pages:61-67
Title:Role of agricultural business in rural development in the european integration context
Author:Ivanyuta V. F.
Annotation:The role of agricultural business in rural development at the present stage of European integration processes is substantiated. The concept of «agrarian business» is generalized. The state of the agricultural business in Ukraine is analysed. The prospects and opportunities for the agricultural business in the conditions of integration processes are discovered. The measures of state support of the agricultural business are offered. 
Keywords:Agricultural entrepreneurship, Rural development, European integration processes, State support for the agricultural business
File of the article:EV20161_061-067.pdf
Abstract:EV20161_061-067en.pdf 
Literature:
 • 1. Угода про асоціацію між Україною та ЄС і його державами-членами / Комітет з питань єв- ропейської інтеграції Верховної Ради України [Елек- тронний ресурс]. - Режим доступу: http:// comeuroint.rada.gov.ua/komevroint/control/uk/pub lish/ article?art_id=56220&cat _id=45826.
 • 2. Оцінка впливу Угоди про асоціа-цію/ЗВТ між Україною та ЄС на економіку України : наукова доповідь [Електронний ресурс] / за ред. акад. НАН України В. М. Гейця, чл. -кор. НААН України, д-ра екон. наук Т. О. Осташко, чл. -кор. НАН Украї-ни, д- ра екон. наук Л. В. Шинкарук.; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». - К., 2014. - 102 с.
 • 3. Зінчук Т. О. Європейська інтеграція: проблеми адаптації аграрного сектора економіки України: моногр. / Т. О. Зінчук. - Житомир : ДВНЗ «Держ. агроекол. ун-т», 2008. - 384 с.
 • 4. Українська модель аграрного розвитку та її соціоекономічна переорієнтація : наук. доп. / [О. М. Бородіна, В. М. Геєць, А. О. Гуторов та ін.]; за ред. В. М. Гейця, О. М. Бородіної, І. В. Прокопи ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. - К., 2012. - 56 с.
 • 5. Розвиток сільських територій в системі євроінтеграційних пріоритетів України : моногра- фія / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; наук. ред. В. В. Борщевський. - Львів, 2012. - 216 с.
 • 6. Стегней М. І. Сучасні напрями забезпе- чення сталого розвитку сільських територій: євро- пейський досвід і українські реалії [Електронний ре- сурс] / М. І. Стегней. - Актуальні проблеми економі- ки. - № 3(141). - 2013. - Режим доступу : http://irbis- nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe? C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN& IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name= PDF/ape_2013_3_14.pdf.
 • 7. Малько Ю. Конвергенція політики сіль- ського розвитку в європейському просторі [Елект- ронний ресурс] / Ю. Малько // Науковий вісник. -
 • 2014. - Вип. 14 «Демократичне врядування» - Режим доступу : http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnyk14/f ail/malko.pdf
 • 8. Іванюта В. Ф. Методологічне забезпечен- ня розвитку аграрного виробництва регіону: автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.00.05 / В. Ф. Іванюта ; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України НАН України. - К., 2009. - 39 с.
 • 9. Регіони України за 2014 рік : стат. зб. [Електронний ресурс]. - Держ. служба статистики України. - Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.
 • 10. Валова продукція сільського господарс- тва України за 2014 рік: стат. бюл. [Електронний ре- сурс]. - Держ. служба статистики України . - К. : 2014. - 215 с. - Режим доступу : http:/.ukrstat.gov.ua.