Economic Bulletin of the National Mining University

 

IssuesSectionsAuthorsKeywords

Article

Issue:2016 №1 (53)
Section:
UDK:332.14
Article language:Ukrainian
Pages:75-82
Title:Analysis of the local budgets' role in the formation of regional financial resources (on the example of Dnipropetrovsk city)
Authors:Razumova H. V.,
Shevchuk Yu. B.,
Shelegova N. V.
Annotation:The sources of the financial resources of the region are investigated, and their classification is examined. Also the role of local budgets at the formation of the region's financial resources is identified. The problems of formation of incomes of local budgets are analyzed and the possible ways of their solutions are proposed. 
Keywords:Local budget, Incomes of the local budget, Local finances, Financial resources of the region, Economic development of the region
File of the article:EV20161_075-082.pdf
Abstract:EV20161_075-082en.pdf 
Literature:
 • 1. Закон України «Про місцеве самоврядуван- ня в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР [Електрон- ний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
 • 2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. N 2456-VI: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
 • 3. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
 • 4. Андрейченко О. Нові підходи до фор- мування дохідної бази місцевих бюджетів / О. Андрейченко // Економіст. - 2010. - № 11. - С. 38-40.
 • 5. Буряченко А. Стан і перспективи фінансової взаємодії бюджетів / А. Буряченко // Ринок цінних паперів України. - 2009. - № 9-10. - С. 33-39.
 • 6. Вахович І. М. Фінансова спроможність регі- ону: діагностика та механізм забезпечення: моногра-фія / І. М. Вахович, І. М. Камінська // Луцьк : Над- стир'я. - 2008. - С. 298.
 • 7. Вовна Н. Фінансове забезпечення органів місцевого самоврядування / Н. Вовна // Економіка. - 2010. - № 6. - С. 17-24.
 • 8. Выборова Е. Н. Финансова диагностика: во- просы методологии / Е. Н. Выборова // Вестник Санкт-Петербургского университета. - 2004. - Вып. 4. - Сер.5. - С. 100-112.
 • 9. Герасимчук З. В. Управління фінансовими ресурсами регіону: монографія / З. В. Герасимчук, І М. Вахович, І .М. Камінська // Луцький держ. технічний ун. -т. - Луцьк : Надстир'я, 2005. - С. 198.
 • 10. Дубницький В. І. Регіональна діагностика як іманентна складова маркетингу території / В. І. Дубницький // Регіональна економіка. - 2006. - № 2. - С. 212-216.
 • 11. Катасонова О. М. Актуальні проблеми формування дохідної частини місцевих бюджетів / О. М. Катасонова // Економічний простір. - 2010. - № 12. - С. 114-118.
 • 12. Лексин В. Н. Общая теория реформ. Кон- туры и система исследования / В. Н. Лексин, А. Н. Швецов // Теория и практика организации проведения реформ : сб. трудов / [ред. В. Н. Лексин]. - М. : УРСС, 1995. - C. 6-51.
 • 13. Михайлів Г. Фінансова спроможність со- ціально-економічного розвитку регіональних сус- пільних систем / Г. Михайлів // Економічний аналіз.- 2010.- № 7.- С. 97-99.
 • 14. Стеченко Д. М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика : підручн. / Д. М. Стеченко // К. : Вікар.- 2006. - С. 396.
 • 15. Фінансово-економічний департамент Дніпропетровської міської ради. Огляд виконання бюджету м. Дніпропетровськ за 2010-2014 роки.
 • 16. Чікіта І. Б. Стан та перспективи формуван- ня місцевих бюджетів з погляду регіонального роз- витку / І. Б. Чікіта // Фінанси України. - 2010. - № 7. - С. 26-32.