Economic Bulletin of the National Mining University

 

IssuesSectionsAuthorsKeywords

Article

Issue:2016 №1 (53)
Section:Economics of enterprise
UDK:336.025
Article language:Ukrainian
Pages:92-102
Title:Financial stabilisation of enterprises in real sector of economy: condition, problems and mechanism of promotion
Author:Solianyk L. H.
Annotation:The factors that provoke and deepen the crisis in the real economy enterprises are investigated. The mechanism of enterprises crisis management is offered, the constituent elements of which are three blocks affecting one another in the interaction mechanism of internal crisis management with the market mechanism and the mechanism of state regulation of the economy in an integrated system using methods of financial instruments and instruments of crisis management to implement its optimization capabilities to mobilize domestic resources and reserves, increasing the effectiveness of management decisions. 
Keywords:Crisis management, Crisis management mechanism, Crisis provoking factors
File of the article:EV20161_092-102.pdf
Abstract:EV20161_092-102en.pdf 
Literature:
 • 1. Байцым В. Ф. Разработка управленческих решений по локализации развития кризисных явле- ний на предприятии / В. Ф. Байцым // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. - Дніпро- петровськ : ДНУ, 2001. - Вип. 100. - С. 95-101.
 • 2. Банкрутство і санація підприємства: тео- рія і практика кризового управління / Т. С. Клебано- ва, О. М. Бондар, О. В. Мозенков та ін.; За ред. О. В. Мозенкова. - Х. : ІНЖЕК, 2003. - 272 с.
 • 3. Біденко К. Р. Стратегічний аналіз зовніш- нього середовища функціонування підприємства як інструмент антикризового управління / К. Р. Біденко // Управління розвитком. - 2012. - № 12. - С. 107 - 109.
 • 4. Бланк И. А. Стратегия и тактика управле- ния финансами / И. А. Бланк. - К. : Итем ЛТД; АДЕФ-Украина, 1996. - 534 с.
 • 5. Герасимчук В. Г. Розвиток підприємства: діагностика, стратегія, ефективність / В. Г. Герасим- чук. - К. : Вища школа, 1995. - 267 с.
 • 6. Лігоненко Л. О. Антикризове управління підприємством: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій. / Л. О. Лігоненко. - К. : КНЕУ, 2001. - 580 с.
 • 7. Оцінка і діагностика фінансової стійкос- ті підприємства: монографія / М. О. Кизим, В. А. Забродський, В. А. Зінченко, Ю. С. Копчак. - Х. : ІНЖЕК, 2003. - 144 с.
 • 8. Павлов О. Антикризові механізми держа- вного регулювання соціально-економічного розвитку [Електроний ресурс] / Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ Nvamu_upra vl/2010_4/44.pdf
 • 9. Панасенко О. В. Моделі оцінки і аналізу схильності підприємства до банкрутства: Авто- реф.дис… канд. екон. наук: 08.00.11 / Харківський національний економічний університет. - Харків, 2007. - 20 с.
 • 10. Перерва П. Г. Антикризові інструменти сталого розвитку підприємства: інноваційна, інвес- тиційна та маркетингова політика [Електронний ре- сурс] / П. Г. Перерва, А. В. Косенко, О. П. Косенко. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/portal/natural
 • 11. Пономаренко В. С. Стратегія розвитку під- приємства в умовах кризи: Монографія / В. С. По- номаренко, О. М. Тридід., М. О. Кизим.- Х. : ІНЖЕК, 2003. - 328 с.
 • 12. Хлевицька Т. Б. Механізми антикризово-го управління в системі економічної безпеки підпри- ємства / Т. Б. Хлевицька // Торгівля і ринок України : тематичний збірник наукових праць. - Донецьк : ДонНУЕТ. - 2008. - Вип. 26, Т.1. - С. 313-318.
 • 13. Державна служба статистики України [Електронний ресурс] /Режим доступу: http://www.ukr.stat.gov.ua.
 • 14. 3. Капітальні інвестиції за джерелами фі- нансування за січень-грудень 2015 року / Державна служба статистики. - Електронний ресурс. / Режим доступу: http://www.ukrstat. gov.ua/
 • 15. Статистичний випуск. Процентні ставки. Грудень 2015 року //НБУ: - Електронний ресурс / Режим доступу: http://bank.gov.ua/control/uk/publish
 • 16. Аналітичний звіт про стан і перспективи розвитку малого та середнього підприємництва в Україні [Електронний ресурс] / Режим доступу http:// www.dkrp.gov.ua/files/042dbf480c.doc.
 • 17. Букреєва Д. С. Організаційно- економічний механізм ефективного управління про- мисловим підприємством на засадах контролінгу: дис. … канд. екон. наук / Д. С. Букреєва. - Дніпропетровськ, 2015. - 217 с.