Economic Bulletin of the National Mining University

 

IssuesSectionsAuthorsKeywords

Article

Issue:2016 №1 (53)
Section:Environmental management
UDK:502.3:504.5:334.02
Article language:Ukrainian
Pages:156-168
Title:Environmental and economic aspects of evaluation and prediction of air pollution in industrial city
Author:Tymoshenko L. V.
Annotation:The dynamics of the atmospheric air analyzed and appreciated its quality in a number of industrial cities of Dnipropetrovsk region. The dependence of the air pollution from the production of gross output by major contaminating plants of Dneprodzerzhinsk and implemented forecasting of harmful emissions into air basin of the city with a view of the confidence intervals established. The necessity of strengthening of economic instruments at the municipal level in the field of the ecological state of the air basin of the industrial city is prooved. 
Keywords:Industrial contaminating plants, Production volumes, The level of air pollution, Factors, Forecasting, Eco-environmental indicators, Economic levers
File of the article:EV20161_156-168.pdf
Abstract:EV20161_156-168en.pdf 
Literature:
 • 1. Галушкіна Т. П. Еколого-збалансовані пріоритети розвитку територій: концептуальні засади та організаційний механізм: [монографія] / Т. П. Га- лушкіна, Л. М. Грановська. - Одеса : ІПРЕЕД НАН України, 2009. - 372 с.
 • 2. Герасимчук 3. В. Політика розвитку проб- лемних регіонів: методологічні засади формування та реалізації: [монографія] / 3. В. Герасимчук, В. Г. По- ліщук. - Луцьк : Надстир'я, 2006. - 248 с.
 • 3. Химинець В. В. Регіональна еколого- економічна політика як інституційна передумова за- безпечення сталого розвитку / В. В. Химинець // Нау- ковий вісник Мукачівського державного університе- ту. - 2015. - С. 204-208.
 • 4. Балуєва О. В. Екологічні основи розвитку міст: монографія / О. В. Балуєва // Донецьк : «ВІК» - 2012 - 338 с.
 • 5. Terehow E. V. Entwicklung des okonomisch- okologischen potentials von boden nachtagebaulicher entstehung zu nachhaltiger bewirtschaftung technogener- landschaften / E. V. Terehow // Економічний форум. - 2014. - № 2. - С. 78-86.
 • 6. Літвак С. Реформування екологічного опо- даткування та розробка місцевих екологічних про- грам - шлях до збереження навколишнього природ- ного середовища / С. Літвак, А. Павлова // Економiст. - 2012. - №6 - С. 44-45.
 • 7. Звіт про стратегічну екологічну оцінку (СЕО) Стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року - 2014 - (Електронний ресурс) / Спосіб доступу: http://www.oblrada.dp.ua/user/files/zvit.doc - Загол з екрана
 • 8. Викиди забруднюючих речовин та парни- кових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення у 2014 році: [експрес-випуск] (Електронний ресурс) / Спосіб доступу: http://www.dneprstat.gov.ua/expres/2015/03/24_03_15/2 TP_2014.pdf - Загол з екрана
 • 9. Департамент екології та природних ресур- сів Дніпропетровської обласної державної адмініст- рації (Електронний ресурс) / Спосіб доступу: http://eco.dp.gov.ua/#iza
 • 10. Екологічні паспорти Дніпропетровської обл. (Електронний ресурс) / Спосіб доступу: http://www.menr.gov.ua/protection/protection1/dnipropet rovska - Загол з екрана
 • 11. Навколишнє середовище м. Дніпродзер- жинська: [статистичний збірник] / Управління стати- стики у м. Дніпродзержинську - 2014. - 47 с.
 • 12. Ус С. А. Обґрунтування методичних під- ходів до прогнозування обсягів продажу продукції з сезонними коливаннями її реалізації / С. А. Ус, Л. В. Тимошенко, М. О. Бальнов // Ефективна економіка. - 2015. - № 3 - (Електронний ресурс) / Спосіб доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3886 - Загол з екрана.