Economic Bulletin of the National Mining University


IssuesSectionsAuthorsKeywords

Article

Issue:2016 №1 (53)
Section:Environmental management
UDK:378.147:610.31.875.338.24
Article language:Ukrainian
Pages:168-175
Title:Education in the context of environmentally safe development of society
Authors:Garashchuk O. V.,
Kutcenko V. I.
Annotation:The results of the research on the importance of environmentally safe development are presented. The authors focus on the search for ways to ensure the country's sustainable development. The role of education is expanded, particularly in the training of specialists able to implement environmentally safe production and management of natural resources. 
Keywords:Environmentally safe production, Education as a factor of environmentally safe development, Sustainable social development, Civilization, The «green economy», Sustainable development strategy in Ukraine
File of the article:EV20161_168-175.pdf
Abstract:EV20161_168-175en.pdf 
Literature:
 • 1. Александрович Н. О. Формування екологіч- ної людини як завдання сучасної освіти для сталого розвитку / Н. О. Александрович // Екологічна освіта і виховання: досвід та перспективи: матеріали Всеук- раїнської конференції (25-26 листопада 2000 р., м. Київ) / Всеукраїнська екологічна ліга. - К. : ВЕЛ, 2001. - С. 82-83.
 • 2. До питання формалізації інвайронменталь- ного виміру сталого соціально-економічного розвит- ку суспільства / М. В. Багров, І. Г. Костріков, І. Г. Черваньов // Геополитика и экогеодинамика регио- нов. - Симферополь : ТНУ, 2008. Т. 4. - Вып. 1-2. С. 5-15.
 • 3. Волошин І. М. Методика дослідження про- блем природокористування / І. М. Волошин. - Львів : ЛДУ, 1994. - 160 с.
 • 4. Геєць В. М. Структурні зміни та економіч- ний розвиток України : монографія / В. М. Геєць, Л. В. Шинкарук, Т. І. Артьомова та ін.. - К. : Ін-т еко- номіки та прогноз., 2011. - 696 с.
 • 5. Данилишин Б. Україна в міжнародних рей- тингах сталого розвитку / Б. Данилишин, О. Веклич // Економіка України. - 2008. - № 7. - С. 13-23.
 • 6. Деркач М. І. Концепт сталого розвитку як домінантна ідеологія людської у ХХІ ст. / М. І. Дер- кач // Вісник Дніпропетровського університету. Се- рія: Економіка. - 2009. - Випуск 3/1. - С. 185-191.
 • 7. Дорогунцов С. Сталий розвиток в управ- лінні еколого-економічними системами / С. Дорогун- цов // Економіка України. - 2001. - № 1. - С. 74-83.
 • 8. Немец Л. Н. Устойчивое развитие: соціаль- но-географические аспекты (на примере Украины): Монография / Л. Н. Немец. - Харьков : Факт, 2003. - 383 с.
 • 9. Олефіренко О. Соціально-екологічні аспек- ти формування регіональної екологічної політики [електронний ресурс]. / О. Олефіренко // Демокра- тичне врядування: Науковий вісник. - Львів 2010, Випуск 5. - Режим доступу: http://www.lvivacademy. com/vidavnitstvo_1/visnik5/fail/+Olefirenko.pdf
 • 10. Хумарова Н. І. Екологоорієнтоване стра- тегічне планування розвитку територій: монографія / Н. І. Хумарова; Ін-т проблем ринку та екон. -екол. дослідж. НАН України. - Одеса : ІПРЕЕД, 2011. - 407 с.
 • 11. Шкарупа О. В. Управління екологічною модернізацією соціально-економічного розвитку ре- гіону/ О. В. Шкарупа // Економічний часопис - ХХІ. - 2015. - №7/8(2). - С. 57-60.
 • 12. Яшалова Н. Н. Обоснование необходимо- сти разработки концепции устойчивого эколого- экономического развития на региональном уровне / Н. Н. Яшалова // Экономика природопользования. -. 2015. - № 2. - С. 4-11.
 • 13. World Health Organization Climate change and health? 2014 [електронний ресурс] URL: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs/AS266/en/
 • 14. Пироженко Е. А. Взаимосвязь рынка тру-да и экономики окружающей среды: теоретические аспекты / Е. А. Пироженко // Экономика природо- пользования. - 2015. - № 1. - С. 88-96.
 • 15. Устойчивое развитие, достойный труд и «зеленые» рабочие места. Доклад V. Международная конференция труда. 102-я сессия. 2013. [електронний ресурс] Международное бюро труда. Женева - Ре- жим доступу: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/ pub- lic/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/ wcms_210974.pdf