Economic Bulletin of the National Mining University

 

IssuesSectionsAuthorsKeywords

Article

Issue:2016 №2 (54)
Section:Economic theory
UDK:330.15 : 336.22
Article language:Russian
Pages:27-33
Title:Specification and dilution of ownership of subsoil at formation of rent seeking strategy
Author:Tkachenko I. D.
Annotation:The problem of specification and dilution of ownership of mineral resources in the rent seeking behavior strategy of rent relations in the sphere of subsoil use is considered. The number of laws and regulations in the sphere of subsoil use leading to inefficient allocation of rental income is analyzed. There is found the basic cause of rent seeking behavior of rent relations subjects in the existing system of dilution of ownership of the subsoil, which is rent-seeking behavior of economic agents (subsoil users). 
Keywords:Rent, Rent seeking, Property, Property rights, Economic interests, Subsoil use
File of the article:EV20162_027-033.pdf
Abstract:EV20162_027-033en.pdf 
Literature:
 • 1. Данилишин Б. М. Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України. / Б. М. Данилишин, С. І. Дорогунцов, В. С. Міщенко, Я. В. Коваль, О. С. Но- воторов, М. М. Паламарчук. - К. : РВПС України, 1999. - 716 с.
 • 2. Данилишин Б. М. Україна: Проблеми сталого роз- витку / Б. М. Данилишин, С. I. Дорогунцов, Е. М. Лiбанова // Наукова доповідь. - Київ : РВПС України НАН України. - 1997. - 149 с.
 • 3. Игнатенко Н. Г. Природно-ресурсный потенци- ал территории: географический анализ и синтез / Н. Г. Игнатенко, В. П. Руденко. - Львов : Вища школа, 1986. - 263 с.
 • 4. Соколова Н. В. Природно-ресурсный потенциал территории: содержание понятия, методы оценки / Н. В. Соколова // Вестник Ленингр. ун-та 1988. - Вып. 3. Сер.7. - С. 125-130.
 • 5. Cухоруков, А. І. Особливості інституціоналізації сфери надрокористування в Україні / А. І. Cухоруков, В. В. Матюха, М. Т. Мовчан // Стратегічні пріоритети - 2009 - С. 151-158.
 • 6. Хвесик М. А. Сучасні напрями економічного за- безпечення раціонального природокористування в Україні / М. А. Хвесик, С. О. Лизун- К. : ДУ ІЕПСР НАН України, 2013. - 64 с.
 • 7. Дияк И. Без закона. Правовое регулирование взи- мания ренты // Голос Украины. - 2002. - № 124 (2875) от 12.07.02. - С. 5.
 • 8. Решетилова Т. Б. Систематизация современных воззрений на ограничение деятельности предприя- тий, эксплуатирующих истощаемые ресурсы. // Про- блеми теорії та практики економічної політики Укра- їни на сучасному етапі: збірник наукових праць. Вип. 1. - Дніпропетровськ : НГУ, 2003, - С. 9-18.
 • 9. Ткаченко Н. І. Інституціональна актуалізація складових економічного механізму реалізації рент- них відносин / Н. І. Ткаченко // Наук. праці Донець- кого національного техн. ун-ту: Сер. : економічна. - 2006. - Вип. № 103-2. - С. 141-146.
 • 10. Жаліло Я. А. Економічна стратегія держави: тео- рія методологія, практика: Монографія / Я. А. Жалі- ло. - К. : НІСД, 2003. - (Серія «Економічні науки»). - Вип. 8. - 368 с.
 • 11. Про Стратегію сталого розвитку “Україна - 2020” [Електронний ресурс]: Указ Президента України № 5/2015 від 12.01.2015 р. - Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/18688.html; http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 12. Конституція України / Відомості Верховної Ради України (ВВР). - № 30. - 1996. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
 • 13. Цивільний кодекс України / Відомості Верховної Ради України (ВВР). - №№ 40-44. - 2003. - Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-15
 • 14. Господарський кодекс України / Відомості Верховної Ради України (ВВР). - № 18, № 19-20, № 21-22. - 2003. - Режим доступу: http:// zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
 • 15. Кодекс України про надра / Відомості Верховної Ради України (ВВР). - № 36. - 1994. - Режим досту- пу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/132/94-вр
 • 16. Податковий кодекс України / Відомості Верховної Ради України (ВВР). - № 2011, № 13-14, 1 №7 .15-16, №- 2011. - Режим доступу: http:// zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
 • 17. Лист Державної служби геології та надр України, Державної комісії України по запасах корисних ко- палин, від 21 березня 2016 року № 171/07 « Щодо визначення тимчасового (до проведення державної експертизи матерiалiв геолого-економiчної оцiнкии запасiв корисних копалин) коефіцієнта (гiрничодобувного)пiдприємства (Крмпе) для засто- сування платниками при обчисленнi податкових зо- бов'язань у 2016 роцi на дiлянках надр, де провадитъ- ся господарська дiяльнiсть з видобування корисних копалин, але геолого-економiчна оцiнка запасiв ко- рисних копалин з належним визначенням цього ко- ефiцiента ще невиконана». - Режим доступу: http://zakon.pedrada.com.ua/regulations/2341/8293/8213 /485614
 • 18. Лист Державної комісії України по запасах кори- сних копалин від 02 лютого 2015 року № 46/07 «Що- до визначення розміру тимчасового коефіцієнта рентабельності гірничодобувного підп- риємства». - Режим доступу: http://zakon.golovbukh.ua/regulations/2341/8331/8333/4 64674/