Economic Bulletin of the National Mining University

 

IssuesSectionsAuthorsKeywords

Article

Issue:2016 №2 (54)
Section:Economic theory
UDK:658.589(477):338.2
Article language:Ukrainian
Pages:41-48
Title:Problems of national production modernization under the conditions of transitive changes in economy
Author:Chumak O. V.
Annotation:The article analyzes the main problems of the modernization of national production, a solution which will help to overcome the systemic crisis in the various spheres of Ukrainian society. The factors preventing the breakthrough of the Ukrainian economy in the innovative direction and failures of state investment policy have been defined. The necessity of taking the country to a higher level of civilized development is stated, especially under the conditions of globalization, through priority of the resolving the triune task, overcoming corruption, transition to innovative type of reproduction and optimization policy of modernization of national production at national, regional and sectoral levels. 
Keywords:National output, Transitive change, Modernization, Technological structure, Innovation, Innovative development, Investment policy, Investment climate, Government regulation, Regional sectoral policy
File of the article:EV20162_041-048.pdf
Abstract:EV20162_041-048en.pdf 
Literature:
 • 1. Інноваційна стратегія українських реформ / А. С. Гальчинський [та ін.]. - К. : Знання України, 2002. - 336 с.
 • 2. Трансформаційні процеси та економічне зростання в Україні / В. М. Геєць [та ін.] ; ред. В. М. Геєць ; НАН України, Ін-т екон. прогнозування. - Х. : Форт, 2003. - 440 с.
 • 3. Демиденко Л. М. Інновації в умовах подат- кового стимулювання економіки / Л. М. Демиденко // Економіка ринкових відносин, 2012. - № 9, С. 160- 64.
 • 4. Pilipenko Yu. I. Innovative elements of the structural reform of national economy of Ukraine / Yu. Pilipenko // Економічний вісник НГУ, 2015. - №2. - С. 80-86.
 • 5. Pilipenko Yu. I. Relationship sectoral economic structure and stage of social-economic development of society / Yu. Pilipenko, E. Prushkivska // Економічний вісник НГУ, 2015. - №3. - С. 25-31.
 • 6. Технологічний імператив стратегії соціаль- но-економічного розвитку України: монографія / за ред. д-ра екон. наук, проф. Л. І. Федулової. - К. : Ін-т екон. та прогнозув. - 2011. - 656 с.
 • 7. Момінул Хок МД. Модернізація української економіки на інноваційних засадах - імперативна вимога її виживання та розвитку / МД. Момінул Хок // Формування ринкових відносин в Україні. - № 12 (151). - 2013. - С. 57-62.
 • 8. Державна служба статистики України: стат. збірник «Про соціально-економічне становище Укра- їни за 2014 рік» / за ред. О. Г. Осауленка. - К., 2015. - 79 с. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
 • 9. Бояринова К. О. Розвиток п’ятого технологі- чного укладу на підприємствах машинобудування як проміжний стан запровадження випереджального розвитку / К. О. Бояринова // Економічний простір. - № 92 - 2014. - С. 90-100.
 • 10. Дубик В. Я. Активізація участі України в новому технологічному укладі як шлях інноваційно- го прориву і нарощення прибутковості / В. Я. Дубик, О. Б. Осідач // Інноваційна економіка. Науково- виробничий журнал. - № 2 (51). - 2014. - С. 31-39.
 • 11. Череп О. Г. Сучасний стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні / О. Г. Череп, А. Полякова // Фінансово-кредитна діяльність: про- блеми теорії та практики: зб. наук. пр. - Харків, 2014. - Вип.№ 1 (14). - С. 84-89 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Frd2013_1_14.
 • 12. Промислова політика як чинник післякри- зового відновлення економіки України: аналітична доповідь / Національний інститут стратегічних дос- ліджень; за ред. к. е. н., с. н. с., засл. економіста Укра- їни Я. А. Жаліла. - К. : НІДС, 2012. - 41 с.
 • 13. Симоненко В. Ещё об идеологии иннова- ции. - [Електронний ресурс]. / В. Симоненко // «2000» - № 12 - 23-29 марта 2012. - Режим дос тупу: http://2000.net.ua/2000/derzhava /ekonomika/78560.
 • 14. Яковенко Р. В. Інноваційна діяльність в Україні: проблеми та перспективи [Електронний ре- сурс] / Р. В. Яковенко, А. М. Чернега. - Режим дос- тупу: http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_22(2)_ekon/stat_20_1/72.pdf.
 • 15. ООН опублікувала індекс людського роз- витку в країнах світу за 2015 рік [Електронний ре- сурс] // Центр гуманітарних технологій. - Режим дос- тупу: http://gtmarket.ru/news/2015/03/14/5622.
 • 16. Інформаційно-аналітичні матеріали Дер- жавного аген тства з питань науки, інновацій та ін. - форматизації України. - [Електронний ресурс] - Ре- жим доступу: http://www.dknii.gov.ua/2015-09-09-12- 22-00/2015-09-09-12-25-43/235-2015-12-07-11-34-29 5.
 • 17. Продіус О. І. Сучасний стан іноземного ін- вестування в Україні: проблеми та напрями їх вирі- шення / О. І. Продіус, Т. З. Бостанжі, Д. А. Горбатова // Економічний простір. - № 86 - 2014. - С. 15-24.
 • 18. Анпілогова Ж Д. Державне регулювання промислового розвитку України: інноваційні техно- логії та механізми реалізації: монографія / Ж. Д. Анпілогова. - Донецьк : Юго-Восток, 2013. - 404 с.
 • 19. Єремейчук Р. А. Проблеми та пріоритети інноваційного розвитку у стратегії модернізації еко- номіки України / Р. А. Єремейчук // Інноваційна еко- номіка. Науково-виробничий журнал. - № 4 (53). - 2014. - С. 50-57.
 • 20. Гріневська С. М. Модернізація національ- ної економіки ш ляхом забезпечення саморозвитку регіонів / С. М. Гріневська // Актуальні проблеми економіки. - № 11 (137). - 2012. - С. 169-173.