Economic Bulletin of the National Mining University

 

IssuesSectionsAuthorsKeywords

Article

Issue:2016 №2 (54)
Section:Marketing
UDK:338.33:65.012.34:334.716
Article language:Ukrainian
Pages:120-126
Title:Forecasting sales performance figures at a coal mining enterprise
Authors:Zaloznova Yu. S.,
Trushkina N. V.
Annotation:Forecasting of major sales performance at a coal company is made using regression methods and average growth rate. Coefficients of variation in coal production, the finished commodity, sales of coal products, coal residues in warehouses are calculated, as well as the cost price and the cost of sale of 1 ton of commercial products. The correlation between the cost and the price of 1 ton of salable coal production is found using Spearman's rank correlation coefficient. Fechner ratio is calculated to assess the closeness of the connection between the total cost and the cost of the organization of sales activities. 
Keywords:Coal mining enterprise, Sales activity, Performance, Analysis, Forecasting, Statistical methods, Coal sales activities of a company, Sales figures of a company, Ways of improving sales activities company
File of the article:EV20162_120-126.pdf
Abstract:EV20162_120-126en.pdf 
Literature:
  • 1. Прогнозування розвитку промислового ви- робництва регіону: методологічні аспекти: моногра- фія / Науковий ред., д. е. н., проф. Є. І. Бойко. - Львів : Ін-т регіональних досліджень НАН України, 2009. - 236 с.
  • 2. Цигилик І. І. Прогнозування, планування і регулювання як складові підприємницької діяльності в системі внутрішнього економічного механізму / І. І. Цигилик, В. Ф. Морицан, О. М. Морицан // Еконо- міка. Фінанси. Право. - 2009. - № 4. - С. 6-9.
  • 3. Янковий О. Г. Вдосконалення планування на підприємстві за допомогою математико- статистичних методів прогнозування / О. Г. Янковий, О. Л. Гура // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 1 (91). - С. 229-238.
  • 4. Тернавский Ю. И. Прогнозирование пока- зателей финансового плана социального развития металлургического предприятия на базе методов эко- номико-математического моделирования / Ю. И. Тернавский // Вісник економічної науки України. - 2010. - № 2. - С. 155-157.
  • 5. Тарасенко І. О. Методологічні положення прогнозування сталого розвитку підприємств легкої промисловості / І. О. Тарасенко // Актуальні пробле- ми економіки. - 2010. - № 7. - С. 153-163.
  • 6. Дружиніна В. В. Прогнозування експортно- го потенціалу машинобудівних підприємств з метою підвищення їхньої конкурентоспроможності / В. В. Дружиніна, Л. В. Різніченко // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 7. - С. 246-252.
  • 7. Сисоєва І. М. Прогнозування прибутку під- приємства в залежності від методів облікової політи- ки / І. М. Сисоєва // Економіка та держава. - Сер. Економічна наука. - 2010. - № 10. - С. 93-94.
  • 8. Крикавський Є. В. Інформаційне забезпе- чення підтримки прогнозування виробництва маши- нобудівних підприємств / Є. В. Крикавський, В. С. Волошин, І. Петецький // Збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. - Сер. Економіка та менеджмент. - Луцьк, 2013. - Вип. 10 (38). - С. 114-121.
  • 9. Говорушко Т. А. Управління ефективніс- тю діяльності підприємств на основі вартісно- орієнтованого підходу: монографія / Т. А. Говоруш- ко, Н. І. Климаш. - К. : Логос, 2013. - 204 с.