Economic Bulletin of the National Mining University

 

IssuesSectionsAuthorsKeywords

Article

Issue:2016 №2 (54)
Section:Management
UDK:[338.4+658.5]: [629.3+ 622.2]
Article language:Ukrainian
Pages:146-157
Title:Development of management principles for creating the innovative model of domestically produced dump trucks
Authors:Shapoval V. A.,
Bondarenko L. A.
Annotation:Subjects and methods of the project realization forming the signs of competitive products are defined. The project's structuring according to the type of work performed while developing the innovative model of dump truck for mining enterprises is fulfilled. The stages of the innovation project under conditions of changing its contractors are defined. The network model of innovative project of automaker is compiled and assessed. The algorithm of structuring the innovative project according to its contractors is developed. 
Keywords:Car manufacturer, Mining enterprise, Dump truck, Management system, Competitiveness, Innovations, Project contractor, Network model
File of the article:EV20162_146-157.pdf
Abstract:EV20162_146-157en.pdf 
Literature:
 • 1. Осідач О. О. Витрати на підготовку і освоєння виробництва нової продукції: поняття, склад та класи- фікація / О. О. Осідач // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. Полі- техніка». - 2009. - № 647. - С. 450-457.
 • 2. Потьомкіна О. В. Використання методології управління проектами розвитку підприємств: теоретич- ний аспект / О. В. Потьомкіна // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб. наук. пр. - Луганськ : вид-во СНУ ім. В.Даля, 2010. - № 3(35). - С. 147-153. - Режим доступу: http://www.pmdp.org.ua/images/ Journal/35/10povpta.pdf.
 • 3. Арутюнян І. А. Розробка моделей для керу- вання організаційно-технічним розвитком виробницт- ва: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.22 / І. А. Арутюнян ; Придніпр. держ. акад. буд-ва та архіт. - Д., 2004. - 20 с. - укp.
 • 4. Тімінський О. Г. Алгоритм побудови календа-рно-сітьової моделі проекту з елементами проакти- вності / О. Г. Тімінський // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб. наук. пр. - Луганськ : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2008. - № 4 (28). - С. 31-36. - Режим доступу: http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/28/08togpep.pdf.
 • 5. Алєксєєва С. І. Етапи та показники оці- нювання можливостей підприємства щодо прове- дення науково-технічної підготовки виробництва / С. І. Алєксєєва. // Демократичне врядування. - 2012. - Вип. 9. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ j-pdf/DeVr_ 2012_9_32.pdf.
 • 6. Козинець В. П. Маркетинг і управління інноваціями / В. П. Козинець, Б. Б. Стелюк, В. А. Шаповал. Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2011. - 172 с.
 • 7. Стефік М. Прориви. Історії та стратегії ради- кальних новацій / М. Стефік, Б. Стефік / Пер. з англ. Д. Конарєва, Л. Савицька - К., Вид-во Олексія Капусти (підрозділ Агенції «Стандарт»), 2005. - 322 с.
 • 8. Харчук В. Ю. Аналіз методів планування ри- зику нововведень для машинобудівних підприємств / В. Ю. Харчук. - Режим доступу: http:// ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/8145/1/22.pdf.
 • 9. Прокопенко В. І. Визначення показників оці- нювання конкурентоспроможності кар’єрних автоса-москидів / В. І. Прокопенко, Л. А. Бондаренко // Науковий вісник Національного гірничого університету. - 2013. - № 2. - С. 122-129. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nvngu_2013_2_21.
 • 10. Вагонова О. Г. Економічна ефективність експлуатації вітчизняних автосамоскидів на кар’єрах як чинник підвищення їхньої конкуренто- спроможності / О. Г. Вагонова, Л. А. Бондаренко // Ефективна еконо-міка. - 2015. - № 1. - Режим доступу до журналу: http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&j=efektyvna-ekonomika&s=ua&z=4272