Economic Bulletin of the National Mining University

 

IssuesSectionsAuthorsKeywords

Article

Issue:2016 №3 (55)
Section:Economic theory
UDK:336.143:364.14
Article language:Ukrainian
Pages:39-46
Title:Modernization of social budget of ukraine in the increasing globalization challenges
Authors:Barannik L. B.,
Cherkavska T. M.
Annotation:The directions of budgetary reform and definition of the consequences of its impact on the socio-economic situation in Ukraine are investigated. The constituent parts of budget mechanism and ways of its modernization are pointed out in order to improve the country's fiscal position and the welfare of citizens. The ways to achieve social security in Ukraine based on the principles of citizens' motivation to work and improve their lives through their own efforts are determined. 
Keywords:Budget, Budget security, Social policy, Social security, Social sphere expenditures, Modernization, Reform
File of the article:EV20163_039-046.pdf
Abstract:EV20163_039-046en.pdf 
Literature:
 • 1. Буковинський Станіслав Альбінович. Становлення та шляхи розвитку б юджетної системи України: дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Буковин- ський Станіслав Альбінович; НАН України, Ін-т еко- номіки. - К., 1998. - 161 с.
 • 2. Буковинський Станіслав Альбінович. Становлення та шляхи розвитку б юджетної системи України: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Буковинський Станіслав Альбінович; НАН України, Ін-т економіки. - К., 1998. - 18 с.
 • 3. Бюджетна політика та боргова стратегія України у 2003 році / С. А. Буковинський [та ін.]; ред. І. О. Луніна ; НАН України, Ін-т екон. прогно- зування. - К. : [б.в.], 2002. - 96 с.
 • 4. Булгакова С. О. Бюджетна система України: навч. пос. / С. О. Булгакова, Л. І. Василенко, Л. В. Єрмошенко, Ц. Г. Огонь, Т. О. Масленнікова, О. О. Чечуліна; Київ. нац. торг. -екон. ун-т. - К., 2003. - 288 c.
 • 5. Булгакова С. О. Казначейська система виконання бюджету: підр уч. / С. О. Булгакова, Н. В. Базанова, Л. В. Єрмошенко, Н. І. Сушко, О. О. Че- чуліна, Т. А. Шаповал, Н. П. Шульга; Київ. держ. торг. -екон. ун-т. - К., 2000. - 249 c.
 • 6. Кириленко О. П. Вдосконалення методів фінансування видатків бюджетів в умовах функціонування казначейської системи / О. Кирилен- ко, Б. Малиняк // Вісник Тернопільського державного економічного університету. - Тернопіль : Економічна думка, 2006. - Вип. 1. - С. 7-16.
 • 7. Кириленко О. Актуальні проблеми мо- дернізації державних фінансів України / О. Кирилен- ко // Вісник економічної науки України. - 2008. - № 1. - С. 46-50.
 • 8. Лисяк Л. В. Бюджетна політика держави в умовах сучасного інституційного середовища / Л. В. Лисяк // Наук. праці ДонНТУ. Серія: Економічна. - Вип. 34-2 (138). - Донецьк : ДонНТУ, 2008. - С. 163- 168.
 • 9. Опарін В. М. Фінанси (Загальна теорія): навч. пос. - 2-ге вид., доп. і перероб. - К. : КНЕУ, 2002. - 240 с.
 • 10. Федосов В., Бюджетний менеджмент: Підручник / В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова та ін.; За заг. ред. В. Федосова. - К. : КНЕУ, 2004. - 864 с.
 • 11. Чугунов І. Я. Бюджетна система в інсти- туційному середовищі суспільства / І. Я. Чугунов, Л. В. Лисяк // Фінанси України. - 2009. - № 11. - С. 3- 11.
 • 12. Луніна І. О. Державні фінанси та рефор- мування міжбюджетних відносин України Автореф. дис. д-ра. екон. наук: 08.04.01 / І. О. Луніна; НАН України. Ін-т екон. прогнозування. - К., 2001. - 32 с.
 • 13. Варналій З. С., Онищенко С. В. Бюджет- ний процес в Україні: стан та проблеми інститу- ційного забезпечення: [монографія] / З. С. Варналій, Т. В. Бугай, С. В. Онищенко. - Полтава : ПолтНТУ, 2014. - 271 с.
 • 14. Словник іншомовних слів Мельничука. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://slovopedia.org.ua/42/53404/286289.html
 • 15. Про бюджетну систему: Закон України від 05.12.1990 № 512-XII від 29.06.1995 р. № [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/512-12
 • 16. Open Budget Index 2015 [Електронний ре- сурс]. - Режим доступу : http://www.internationalbudget.org/wp- content/uploads/OBS2015-OBI-Rankings-English.pdf
 • 17. Волохов О. С. Прозорість бюджету як за- порука розвитку демократії в Україні / О. С. Волохов // Науковий вісник міжнародного гуманітарного уні- верситету. - 2013. - № 6-2. - Том 1. - С. 96-100. Сер. : Юриспруденція.
 • 18. Украина вошла в Топ-5 самых «несчаст- ных» экономик мира [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://news.mail.ru/economics/24752186/
 • 19. Foreign Policy Insight [Електронний ре- сурс]. - Режим доступу : http://icps.com.ua/publications/periodic/FPI/11844.html ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ______________________________________________________________________________________ ISSN 2073-9982, Економічний вісник, 2016, №3
 • 20. These Are the World's Most Miserable Economies [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-02- 04/these-are-the-world-s-most-miserable-economies
 • 21. Вісник податкової служби України. - 2016. - № 10 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/9160
 • 22. Бюджетний моніторинг: Аналіз виконання бюджету за 2013 рік [Зубенко В. В., Самчинська І. В., Рудик А. Ю. та ін.]; ІБСЕД, Проект «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-II) впровад- ження», USAID. - К., 2014. - 80 c.
 • 23. Бюджетний моніторинг: Аналіз виконання бюджету за 2014 рік [Зубенко В. В., Самчинська І. В., Рудик А. Ю. та ін.]; ІБСЕД, Проект «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-ІІ) впровад- ження», USAID. - К., 2015. - 77с.
 • 24. Висновки щодо виконання Державного бюджету України за 2014 рік / Відп. за випуск Теслен- ко О. І. - К. : Рахункова палата, 2015. - 67 с. - С. 20, 21 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/ document/16745880/Bulet_vykon_DBU_2014.pdf
 • 25. Система соціального захисту та соціального забезпечення в Україні: реальний стан та перспективи ре- формування. - К. : Центр громадської експертизи, 2009 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.irf.ua/filts/ukr 26. Присяжна Л. Верифікація соціальних ви- плат та нові умови призначення деяких видів дер- жавної соціальної допомоги / Л. Присяжна [Елект- ронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuviap.gov.ua/index.php? option=com_content&view=article&id=2093:verifikatsiy a-sotsialnikh-viplat&catid=8&Itemid=350