Economic Bulletin of the National Mining University

 

IssuesSectionsAuthorsKeywords

Article

Issue:2016 №3 (55)
Section:Economic theory
UDK:336:364.05
Article language:Ukrainian
Pages:46-54
Title:Optimization of financial management of social security of citizens
Author:Voznyuk O. V.
Annotation:The article deals with the problem of improving the financial manaagement of the state social security of citizens. The main attention is drawn to the direction of achieving the optimum usage of financial resources which should ensure social security of the population. The author proposes to actively apply the program-target method of planning in the practice of planning budget expenditures, change the methodology for the formation of the consumer basket, strengthen economic and scientific validity of the definition of basic social standards, in particular minimum wage. 
Keywords:Budget, Local budgets, Social policy, Social security, Social orientation of expenditures, Modernization, Reform, Optimization
File of the article:EV20163_046-054.pdf
Abstract:EV20163_046-054en.pdf 
Literature:
 • 1.Загальна декларація прав людини від 10 груд. 1948 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_015
 • 2. Конституція України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/254к/96-вр
 • 3. Рівень бідності в Україні зріс вдвічі [Елект- ронний ресурс]. - Режим доступу : http://espreso.tv/news/2016/10/09/riven_bidnosti_v_ukra yini_zris_vdvichi
 • 4. Баранник Л. Б. Розвиток фінансової бази місце- вих бюджетів як необхідна умова посилення соціальної захищеності населення регіону / Л. Б. Баранник, Т. М. Рудянова // Економічний вісник Нац. гірничого унів. - 2013. - № 1. - С. 92-104.
 • 5. Баранник Л. Б. Фінансовий механізм систе- ми соціального захисту населення України: проблеми становлення та перспективи розвитку : монографія / Л. Б. Баранник. - Дніпропетровськ : ДДФА. 2012. - 496 с.
 • 6. Борецька Н. П. Соціальний захист населення на сучасному етапі : стан і проблеми : монографія / Н. П. Борецька - Донецьк : Янтра, 2001. - 352 с.
 • 7. Величко, А. В. Бюджетный механизм инвес- тирования социальной инфраструктуры : [моногра- фия] 2-е изд. доп. / А. В. Величко. - Луганск : Изд-во «РЕМИР», 2010. - 416 с.
 • 8. Галушка З. І. Соціалізація трансформаційної економіки: особливості, проблеми, пріоритети: моно- графія / З. І. Галушка. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2009. - 408 с.
 • 9. Гнибіденко І. Ф. Управління соціальним за- хистом населення України / І. Ф. Гнибіденко, М. К. Орлатий, М. В. Кравченко, Н. А. Сич // Науковий вісник Академії муніципального управління. Сер. : Уп- равління. - 2010. - Вип. 1. - С. 12-20.
 • 10. Дєєва, Н. М. Потенціал соціалізації і його регулювання в економіці: теорія, методологія, перс- пективи : Моногр. / Н. М. Дєєва. - Дніпропетровськ : АРТ-Прес, 2006.- 444 с.
 • 11. Лібанова, Е. М. Бюджетна політика у кон- тексті стратегії соціально-економічного розвитку України: моногр. : У 6 т. Т. 2. Соціальна спрямова- ність бюджетної політики / М. Я. Азаров, Ф. О. Яро- шенко, Е. М. Лібанова, В. Б. Альошин та ін.; Н. -д. фін. ін-т при М-ві фінансів України. - К., 2004. - 376 с.
 • 12. Момотюк Л. Є. Державне фінансування соціальних гарантій населення України : автореф. дис. ... к. е. н. - К. : НДФІ, 2005. - 20 с.
 • 13. Новикова О. Ф. Социальные проблемы: оценка и пути решения. - Монография. Кн. 2. Соци- альная политика / О. Ф. Новикова, Ю. А. Буздуган, А. И. Амоша и др. - К. : Наукова думка, 1995. - 102 с.
 • 14. Про державні соціальні стандарти та дер- жавні соціальні гарантії: Закон України від 4 квітня 2000 р. № 2017-ІІІ // Відомості Верховної Ради Укра- їни. - 2000. - № 48. - Ст. 409.
 • 15. Молдован О. О. Стратегія реформування системи державних фінансів України: завдання, пріоритет, механізми. Аналітична доповідь / О. О. Молдован. - К. : НІСД, 2014. - 48 с.
 • 16. Баранник Л. Б. Прожитковий мінімум як основа фінансового планування в системі соціально- го захисту населення України / Л. Б. Баранник // Віс- ник Запоріз. нац. ун-ту. Сер. : Економічні науки. - 2012. - № 2 (14). - С. 171-179.
 • 17. Європейська соціальна хартія (Переглянута) // Відомості Верховної Ради України (ВВР) - 2007. - N 51. (ETS N 163).