Economic Bulletin of the National Mining University

 

IssuesSectionsAuthorsKeywords

Article

Issue:2016 №3 (55)
Section:
UDK:657.375.7:334.758.6
Article language:Ukrainian
Pages:127-135
Title:Theoretical and methodical bases of formation combined financial statements group companies
Author:Kratt O. A.
Annotation:The article discusses the theoretical and methodological bases of drawing up combined financial statements of groups of companies as one of modern types of reporting. Scientific and legislative approaches to the essence of the combined reporting and the place of reporting system are studied; the international experience of such statements by the groups of companies and the stages of drawing up the combined financial statements in accordance with International Financial Reporting Standards is considered. 
Keywords:Combined financial statements, Financial statements, International Financial Reporting Standards, A group of entities reporting
File of the article:EV20163_127-135.pdf
Abstract:EV20163_127-135en.pdf 
Literature:
 • 1. Лучко М. Р. Консолідована фінансова звіт- ність: теоретична концептуалізація побудови: моног- рафія // Київський національний університет ім. Ва- дима Гетьмана. - 2007.
 • 2. Онищенко В. П. Методика та організація кон- солідованої фінансової звітності : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.09 / В. П. Онищенко; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2008. - 21 с.
 • 3. Семчук І. В. Консолідована фінансова звіт- ність групи підприємств: організаційно-методичні засади формування і контролю : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.09 / І. В. Семчук ; Жи- томир. держ. технол. ун-т. - Житомир, 2010. - 20 с.
 • 4. Лежненко Л. І. Організаційно-правові аспекти складання зведеної та консолідованої фінансової звітності / Л. І. Лежненко // Глобальні та національні проблеми економіки. - 2015. - № 3. - С. 350-354.
 • 5. Гурська О. М. Консолідована та зведена фі- нансова звітність груп підприємств / О. М. Гурська // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». - 2012. - № 721. - С. 82-86.
 • 6. Ткаченко В. В. Актуальні питання консолідо- ваної та зведеної звітності / В. В. Ткаченко // Науко- вий вісник Ужгородського національного універси- тету. Серія: Міжнародні економічні відносини та сві- тове господарство. - 2016. - №. 6 (3). - С. 91-96.
 • 7. Пантелеєв В. П. Консолідація фінансової звіт- ності групи підприємств: від теорії до практики / В. П. Пантелеєв, К. В. Безверхий // [Електронний ре- сурс]. - Режим доступу : http://knutd.com.ua/ publications/pdf/ Ukrainian_editions/Bezverhiy2015052218.pdf .
 • 8. Волкова Е. Ю. Формирование и анализ консо- лидированной финансовой отчетности группы ком- паний : автореф. дис. … канд. экон. наук : спец. 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика» / Е. Ю. Волкова ; ГОУ ВПО «Воронежский государственный университет». - Воронеж, 2010. - 24 с.
 • 9. Озеран А. В. Теорія та методологія форму- вання фінансової звітності підприємств : [моногра- фія] / А. В. Озеран. - К. : КНЕУ, 2015. - 471 с.
 • 10. Кутер М. И. Теория бухгалерского учета : [учебник] / М. И. Кутер ; 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2006. - 292 с.
 • 11. Генералова Н. В. Эволюция регулирования консолидированной финансовой отчетности в России / Н. В. Генералова, С. Н. Карельская // Международ- ный бухгалтерский учет. - 2014. - № 29(323). - С. 13-28.
 • 12. Мешков А. В. Методика составления и ана- лиза консолидированной отчетности организаций инвестиционной сферы : автореф. дис. … канд. экон. наук : спец. 08.00.12 / А. В. Мешков ; Моск. ун-т пот- реб. кооп. - М., 2005. - 22 с.
 • 13. Коба Е. Е. Проблемы формирования отчет- ности в агропромышленных холдингах / Е. Е. Коба //Аудит и финансовый анализ. - 2011. - № 5. - С. 39- 41.
 • 14. Єпіфанов А. О. Методологічні складові ефе- ктивного розвитку банківського сектору економіки України : [монографія] / А. О. Єпіфанов. - Суми : Університетська книга, 2007. - 417 с.
 • 15. Модеров С. В. Комбинированная финансовая отчетность и проформа финансовой отчетности - практика использования российскими компаниями / С. В. Модеров // Корпоративная финансовая отчет- ность. Международные стандарты. - № 2. - С. 31-45.
 • 16. Пономаренко І. Комбінована фінансова звіт- ність: рух у майбутнє / І. Пономаренко // [Eлeктpoн- ний pecуpc] - Режим доступу : http://www.cib- audit.com/press-center/novosti/kombinovana-finansova- zvtnist-ruh-u-maybutnie.
 • 17. Касич А. О. Проблеми впровадження МСФЗ в Україні та шляхи їх вирішення / А. О. Касич, Я. Ю. Яковенко // Облік і фінанси. - 2013. - №. 1. - С. 22- 27.
 • 18. Авдошева С. Б. Інтеграційні процеси в про- мисловості / С. Б. Авдошева // Злиття & поглинання. - 2008. - № 1. - С. 68-71.
 • 19. Лещишин Р. Об’єднання підприємств / Р. Лещишин [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://leschishin.org/review/r004.ph.
 • 20. Сайт агенства Вloomberg [Електронний ре- сурс]. - Режим доступу : http://www.bloomberg.com/europe.
 • 21. Родь Ю. В. Злиття та поглинання компаній як засіб корпоративної консолідації українського бізнесу / Ю. В. Родь, А. І. Савущик // Вісник еконо- мічної науки України. - 2009. - №. 2. - С. 122-125.
 • 22. Сайт Слияния и поглощения в Украине M&A Ukraine [Електронний ресурс]. - Режим досту- пу : http://mergers.com.ua/.
 • 23. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV (зі змін. та доп.) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/996-14.
 • 24. Національного положення (стандарту) бух- галтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» від 07.02.2013 № 73 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13.
 • 25. Національне положення (стандарт) бухгал- терського обліку 2 «Консолідована фінансова звіт- ність від 27.06.2013 № 628. [Електронний ресурс]. - Режим доступу http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1223-13.
 • 26. МСБО 1 «Подання фінансової звітності» [Eлeктpoнний pecуpc]. - Peжим дocтупу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/929_013.
 • 27. Міжнародний стандарт фінансової звітності 10 «Консолідована фінансова звітність» [Eлeктpoн- ний pecуpc]. - Peжим дocтупу : http://www.minfin.gov.ua/file/link/364288/file/IFRS10.p df.
 • 28. МСБО 27 «Консолідована та окрема фінан- сова звітність» [Eлeктpoнний pecуpc]. - Peжим дocтупу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_045.
 • 29. МСБО 24 «Розкриття інформації про звʼязані сторони» [Eлeктpoнний pecуpc]. - Peжим дocтупу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_043.
 • 30. International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities (IFRS for SMEs) [Eлeктpoнний pecуpc]. - Peжим дocтупу : http://www.ifrs.org/ifrs-for-smes/pages/ifrs-for- smes.aspx.
 • 31. When are specific financial statements needed? By Thomas A. Ratcliffe, Ph.D., CPA [Eлeктpoнний pecуpc]. - Peжим дocтупу : http://www.mlrpc.com/articles/ when-are-specific- financial-statements-needed.