Economic Bulletin of the National Mining University

 

IssuesSectionsAuthorsKeywords

Article

Issue:2016 №4 (56)
Section:Economic theory
UDK:621.311
Article language:Ukrainian
Pages:88-96
Title:Energy efficiency as an element of energy independence strategy
Author:Pavlyk A. V.
Annotation:The main approaches to the definition of «energy efficiency» and «energy economy» are analyzed. The generalized classification of energy efficiency by four different classifications criteria is presented: by quantity of the influence subjects, by life cycle stages, by the source of energy resources and by the type of energy produced. The concept of «energy strategy» is defined. 
Keywords:Energy efficiency, Energy conservation, Energy strategy, Energy independence, Energy security
File of the article:EV20164_088-096.pdf
Abstract:EV20164_088-096en.pdf 
Literature:
 • 1. Майсснер Ф. Підвищення енергоефектив- ності в Україні: зменшення регулювання та стиму- лювання енергозбереження [Електронний ресурс] / Франк Майсснер, Дмитро Науменко, Йорг Радеке. - Інститут економічних досліджень та політичних кон- сультацій. - Берлін/Київ, 2012. - 25 с. Режим досту- пу: http://www.ier.com.ua/files/publications/Policy_ papers/German_advisory_group/2012/PP_01_2012_ukr. pdf
 • 2. Бараннік В. О. Енергетична безпека держа- ви: основні сучасні тенденції та принципи забезпе- чення / В. О. Бараннік // Наукові праці Чорномор- ського державного університету імені Петра Могили. Сер. : Політологія. - 2013. - №. 212, Вип. 200. - С. 101-106.
 • 3. Енергозбереження в Україні. Аналітично- довідкові матеріали в 2-х томах: Загальні засади енергозбереження / За ред. В. А. Жовтянського, М. М. Кулика, Б. С. Стогнія. - К. : Академперіодика. - 2006. - Т. 1. - 510 с.
 • 4. Майдукова С. С. Національний паливно- енергетичний баланс як основа економічної безпеки [Електронний ресурс] / С. С. Майдукова // Вісник економічної науки України. - 2014. Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/87477/11-%D0%9C%D0%B0yduk%D0%BEv%D0%B0.pdf?sequence=1
 • 5. Світлична В. Ю. Енергетична безпека: ви- значення сутності, пошук шляхів мінімізації ризиків та ефективна реалізація заходів забезпечення / В. Ю. Світлична, В. М. Рубанка // Young. - 2016. - Т. 31. - №. 4. - С. 185-189.
 • 6. Сменковський А. Ю. Удосконалення право- вого забезпечення державної політики енергетичної безпеки / А. Ю. Сменковський // Стратегічні пріори- тети. - 2012. - № 2 (23). - С. 15-21.
 • 7. Суходоля О. М. Теоретико-методологічні засади механізмів державного управління формуван- ням енергоефективної економіки України: автореф. дис на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. уп- равління: 25.00.02 «Механізми державного управлін- ня» / Олександр Михайлович Суходоля. - Київ, 2006. - 36 с.
 • 8. Паливно-енергетичний комплекс України на порозі третього тисячоліття / за заг. ред. А. К. Шидловського, М. П. Ковалка. - К. : УЕЗ, 2001. - 398 с.
 • 9. Гевко Б. Р. Організаційно-економічний механізм енергозбереження на підприємстві: сутність та концептуальна модель / Б. Р. Гевко // Economic Bulletin of the National Mining University scientific journal. - 2016. - Т. 54. - №. 54. - С. 99-106.
 • 10. Гладка Л. І. Проблемні аспекти енергозбе- реження на промислових підприємствах України / Л. І. Гладка, А. О. Мироненко // Young. - 2016. - Т. 33. - №. 6. - С. 21-25.
 • 11. Джеджула В. В. Методологічні основи економіко-енергетичного обстеження промислового підприємства / В. В. Джеджула // Вісник ВПІ. - 2012. - № 3. - С. 60-62.
 • 12. Ковалко М. П. Енергозбереження - пріори- тетний напрямок державної політики України / М. П. Ковалко, С. П. Денисюк; відп. ред. А. К. Шидловський ; НАН України, АТ «Укренерго- збереження». - К. : УЕЗ, 1998. - 506 с.
 • 13. Базюк Т. М. Оптимізація інформаційних потоків при визначенні показників енергоефективно- сті на підприємстві / Т. М. Базюк, О. М. Огієвич // Енергетика. - 2014. - №. 2. - С. 129-134.
 • 14. Шидловський А. К. Тенденції розвитку енергетики України [Електронний ресурс] / А. К. Шидловський, С. І. Випанасенко, Л. П. Ворохов. - Дніпропетровськ : Національний гірничий університет, 2005. - 94 с. - Режим доступу: http://se.nmu.org.ua/ua/kafedra/vydanya/Mg_027.php
 • 15. Про електроенергетику [Електронний ре- сурс] : закон України [прийнято Верхов. Радою від 16.10.1997 № 575/97; із змінами від 22.12.2016 від № 1804-VIII] // Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/575/97-%D0%B2% D1%80
 • 16. Про основи національної безпеки України [Електронний ресурс] : Закон України [прийнято Верхов. Радою 19.06.2003 № 964-IV; із змінами від 16.07.2015 № 630-VIII] // Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/964-15
 • 17. Системи управління якістю основні поло- ження та словник (ISO 9000:2005, IDT) : ДСТУ ISO 9000:2007. - [Чинний від 03.09.2007]. - К. : Держ- споживстандарт України, 2008. - 29 с. (Національний стандарт України).
 • 18. Рубан-Максимець О. О. Особливості роз- рахунку показників енергетичної ефективності на базі статистичної звітності України / О. О. Рубан- Максимець // Проблеми загальної енергетики. - 2009. - №. 20. - С. 21-26.
 • 19. REN21 Renewables 2015 Global Status Re- port [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2016/10/ REN21_GSR2016_KeyFindings_en_10.pdf
 • 20. Бархатов О. М. Проблеми енергозбережен- ня в Україні / О. М. Бархатов, І. М Ковальчук // Віс- ник Харківського національного технічного універ- ситету сільського господарства імені Петра Василен- ка. - 2013. - №. 142. - С. 88-89.
 • 21. Мица Н. В. Сутність та проблеми енергоз- береження в Україні / Н. В. Мица // Сталий розвиток економіки. - 2011. - №. 4. - С. 40-47.
 • 22. Сінгуцький О. В. Сучасні проблеми впро- вадження енергозбереження в Україні / О. В. Сінгуцький // Держава та регіони. Сер. : Еконо- міка та підприємництво. - 2014. - №. 2. - С. 36-40.
 • 23. Янишен Б. В. Енергетична безпека як скла- дова національної безпеки: понятійний апарат і сми- слові взаємозв’язки / Б. В. Янишен // Науковий віс- ник Ужгородського національного університету. Се- рія: Право. - 2016. - №36. - Т. 1. - С. 173-178.