Economic Bulletin of the National Mining University

 

IssuesSectionsAuthorsKeywords

Article

Issue:2017 №3 (59)
Section:
UDK:330.8 : 332.122
Article language:Ukrainian
Pages:72-77
Title:Harmonization mechanism of industrial city development in the conditions of decentralization
Author:Buryak V. V.
Annotation:Specific features of industrial city development are studied. Problems and challenges that arise at the present stage are highlighted. One of the key issues – disharmonization of economic, social and environmental development of the industrial city is considered. The necessity of forming the development strategy in the conditions of intensification of decentralization processes is proved. The mechanism of formation and realization of development strategy of the industrial city is developed. 
Keywords:Industrial city, Development, Decentralization, Disharmonization of city development, Mechanism of designing the industrial city development strategy
File of the article:EV20173_072-077.pdf
Literature:
 • 1. Білорус О. Г. Глобальний сталий розви- ток : [монографія] / О. Г. Білорус, Ю. М. Мацейко. - К. : КНЕУ, 2006. - 488 с.
 • 2. Долішній М. І. Роль стратегій соціально- економічного розвитку областей у реалізації сталого розвитку України / М. І. Долішній // Соціально- економічні дослідження у перехідний період. Регіо- нальна політика сталого розвитку: принципи форму- вання, механізми реалізації (Збірник наукових праць). - Вип. 5 (XXXXVI) / НАН України. Інститут регіональних досліджень. Ред. кол. : від.ред. академік НАН Ураїни М. І. Долішній. - Львів, 2002. - 592 с.
 • 3. Хвесик М. Парадигмальний погляд на концепт сталого розвитку України / М. Хвесик, І. Бистряков // Економіка України. - 2012. - №6. - C. 4- 12.
 • 4. Бойко-Бойчук О. В. Стратегії розвитку міст України: практ. посібник / О. В. Бойко-Бойчук. - К. : «Пульсари», 2002. - 156 с.
 • 5. Герасимчук Г. В. Стан, проблеми та пер- спексити стратегічного управління розвитком міст України / З. В. Герасимчук, О. В. Середа // Економіч- ні науки. - Серія «Регіональна економіка». Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. - Випуск 9(35). Частина 1. - Луцьк, 2012. - С. 104-111.
 • 6. Данилишин Б. М. Устойчивое развитие в системе природно-ресурсных ограничений / Б. М. Данилишин, Л. Б. Шосток. - К. : СОПС Украины НАНУ, 1999. - 367 с.
 • 7. Карий О. І. Етапи стратегічного плану- вання розвитку міста: узагальнення існуючих мето- дик / О. І. Карий. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ En_re/2010_7_3/8.pdf.
 • 8. Лисицкий В. Украина никогда не имела стратеги свого развития / В. Лисицкий // Бизнес. - 2005. - № 46. - С. 18-19.
 • 9. Мельниченко О. А. Особливості форму- вання та реалізації державної політики підвищення рівня та якості життя населення / О. А. Мельниченко // Демократичні стандарти професійного навчання та діяльності публічних службовців: теорія, практика : матеріали міжнар. наук. -практ. конф. (м. Львів, 22 березня 2007 р.) : у 2 ч. - Львів : Вид-во ЛРІДУ НА-ДУ, 2007. - Ч. 2. - С. 342-345.
 • 10. Копилова Н. Технологія розробки місь-ких стратегій соціального розвитку / Н. Копилова // Актуальні проблеми державного управління : зб. на- ук. пр. - Одеса : Вид-во ОРІДУ НАДУ, 2009. - № 4. - С. 207-210.
 • 11. Машкова Г. В. Механізми управління місцевими бюджетами (на прикладі міста без район- ного розділення) : автореф. дис… канд. наук держ. упр. : спец. 25.00.04 - місцеве самоврядування / Г. В. Машкова. - Донецьк, 2004. - 23 с.
 • 12. Хвищун Н. В. Підходи до формування та оцінки ефективності стратегії міста / Н. В. Хвищун // Механізм регулювання економіки. - 2012. - №1. - С. 175-181.
 • 13. Лимонов Л. Э. Крупный город: регули- рование территориального развития и инвести- ционные стратегии /Л. Э. Лимонов. - СПб. : Наука, 2004. - 270 с.
 • 14. Стратегія економічного і соціального розвитку України на 2004-2015 роки «Шляхом європейської інтеграції» / Кабінет Міністрів України. - Офіційне видання. - К. : Інформаційно-видавничий центр Держкомстату України, 2004. - 416 с.