Economic Bulletin of the National Mining University

 

IssuesSectionsAuthorsKeywords

Article

Issue:2017 №4 (60)
Section:Economic theory
UDK:339:338.1
Article language:Ukrainian
Pages:52-58
Title:Export-oriented and import-substitution policy in formation of the consumer market of the national economy in globalization conditions
Author:Prushkivskaya O. V.
Annotation:The essence of the export-oriented and import-substitutive policy of economic development in the conditions of globalization is analyzed. It is determined that the model of export policy provides in the short run a relatively stable state in the economy due to favorable conditions of external commodity markets. It is substantiated that import substitution as a development strategy is a necessary prerequisite for the development of the national economy as a whole, and the development of domestic consumer market, in particular. 
Keywords:Globalization, Foreign trade, Export policy, Import substitution policy, National economy, Consumer market, Commodity structure
File of the article:EV20174_052-058.pdf
Literature:
 • 1. Гайдуцький П. Невесела ейфорія зовніш- ньої торгівлі / П. Гайдуцький // Дзеркало тижня. - 2014. - № 38 (17 жовтня).
 • 2. Грінько І. Аналіз зовнішньої торгівлі ви- сокотехнологічними товарами України / І. М. Грінь- ко, Н. Т. Яремчук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. - 2016. - №6. - С. 171- 174.
 • 3. Задоя А. Зовнішня торгівля України: су- часні масштаби, структура і тенденції/ О.А. Задоя // Академічний огляд. - 2016. - №2(45). - С. 110-117.
 • 4. Економічний суверенітет України в умо- вах глобальних викликів / А. А. Мазаракі, Т. М. Мельник, В. В. Юхименко [та ін.]; за заг. ред. : А. А. Мазаракі. - Київ : Київ. нац. торг. -екон. ун-т, 2015. - 683 с.
 • 5. Філіпенко А. С. Міжнародні торгівельні зв’язки України: генезис і структура / А. С. Філіпен- ко. - К. : Знання України, 2008. - 223 с.
 • 6. Зовнішня торгівля України за 2016 рік: статистичний збірник. - К., 2017. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
 • 7. Аналіз тенденцій зовнішньої торгівлі то- варами України за регіонами і товарними групами [Електронний ресурс]. - Режим досту- пу:https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=5035663 7
 • 8. ООН по торгівлі товарами [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://comtrade.un.org/db/dqQuickQuery. aspx
 • 9. Національний інститут стратегічних дос- ліджень при Президентові України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/
 • 10. Державна програма «Розвиток промисло- вості та підвищення її конкурентоспроможності на період до 2020 р.» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.gosprogrammy.gov.ru/Main/ClientBin/Passports/16/Государственная%20программа%2016.pdf
 • 11. Реформы в АПК позволят увеличить ВВП Украины на 4% - Всемирный банк [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://delo.ua/ukraine/reformy-v-apk-pozvoljat-uvelichit-vvp-ukrainy-na-4-vsemirnyj-b-233546/