Economic Bulletin of the National Mining University

 

IssuesSectionsAuthorsKeywords

Article

Issue:2019 №1 (65)
Section:Economic theory
UDK:338.46: 008.2
DOI:https://doi.org/10.33271/ev/65.025
Article language:Ukrainian
Pages:25-36
Title:Cultural-value aspects of economic globalization
Author:Huzenko I. Yu., National TU «Dnipro Polytechnic»
Annotation:The article, at the theoretical and methodological level, proved that such complex and comprehensive global processes as globalization should be considered in the framework of cognitive schemes and on the base of methodologies of various social sciences: general sociology, social philosophy, international political economy, political science, history and culturology. The growing role of cultural-value factors of international economic interaction and foreigneconomy action in the context of globalization is studied. The growing complexity and variety of motives of social action of subjects of international economic relations in the global environment, which (motives) compose complex and historically variable motivational configurations, are also demonstrated. The cultural-value aspects of economic globalization are defined in a triple way. These aspects, at the same time, unleash value conflicts; produce value convergence; create historical prerequisites for value diversity and the global prosperity of cultural pluralism. Two main types, caused by globalization, value contradictions, which have a direct impact upon the fields of the world economy and world politics (conflicts at the cultural and civilizational level, on the one hand, and conflicts at the national and cultural level, on the other hand) are distinguished. The role of the cultural-education factor in the building of the innovative model of national development and the national society of knowledge, which are the most appropriate forms of existence in globalized and post-industrial Modernity, is emphasized. The cultural-value aspects of the objective contradictions caused by globalization are regarded. Analyses of a wide range of sources made possible to contribute to the formation of the «axiology of globalization» as an integral part of the interdisciplinary science of global studies. 
Keywords:Globalization, Globalization contradictions, World economy, World politics, Foreign economic activity, National economy, Civilization, National culture, International political economics
File of the article:EV20191_025-036.pdf
Literature:
 • 1. Brodel, F. (1997). Materialna tsyvilizatsiya, ekonomika i kapitalizm XV-XVIII st. Kyiv: Osnovy.
 • 2. Chew, S. C., Robertson, R., & Garrett, W. R. (1993). Globalization: Social Theory and Global Culture. Contemporary Sociology, 22(6), 828. doi:10.2307/2075975
 • 3. Giddens, E. (2011). Posledstviya sovremennos- ti. Moskva: Praksis.
 • 4. Herst, P. (2002). Sumnivy v hlobalizatsiyi. Kyiv: K.I.S.
 • 5. Ikenberry, G. J., & Fukuyama, F. (2004). State- Building: Governance and World Order in the 21st Cen- tury. Foreign Affairs, 83(5), 164. doi:10.2307/20034078
 • 6. Derrida, Zh. (2004) Globalizatsiya, mir i kos- mopolitizm. Kosmopolis, 2(8), 125-140. Retrieved from http://www.risa.ru/cosmopolis.
 • 7. Ferri, G. (2003). Joseph E. Stiglitz (2002) Globalization and Its Discontents. Economic Notes, 32(1), 123-142. doi:10.1046/j.0391-5026.2003.00107.x
 • 8. Amin, S. (2000). Economic Globalism and Po- litical Universalism: Con? icting Issues? Journal of World-Systems Research, 6(3), 582-622. doi:10.5195/jwsr.2000.200
 • 9. Saks, Dzh. (2012). Tsena tsivilizatsii. Moskva:Instituta Gaydara.
 • 10. Ross, R. J. S., & Sklair, L. (1992). Sociology of the Global System. Contemporary Sociology, 21(2), 200. doi:10.2307/2075433
 • 11. Khantington, S. (2016). Stolknoveniye tsivili- zatsiy. Moskva: Eksmo.
 • 12. Trompenaars, F. (2004). Natsionalno- kulturnyye razlichiya v kontekste globalnogo biznesa. Minsk: Popuri.
 • 13. Pavlenko, Yu.V. (2002). Istoriya mirovoy tsyvilizatsii. Filosofskiy analiz. Kyiv: Feniks.
 • 14. Pakhomov, Yu.N., Krymskiy, S.B. & Pavlen- ko, Yu. V. (1998). Puti i pereputya sovremennoy tsivili- satsii. Kyiv: Mezhdunarodnyy delovoy tsentr.
 • 15. Bilorus, O. H. (2003). Ekonomichna systema hlobalizmu. Kyiv: KNEU.
 • 16. Lukianenko, D.H., Poruchnik, A.M. & , Kolot, A.M. (2008). Hlobalna ekonomika XXI stolittya: lyudskyy vymir.
 • 17. Zadoia, A. O., Bratuta, O. H., Vengerska, N. S., Harshyna, O. K., Holets, T. A., Horniak, O. V. et al. (2010). Tsinnisni oriientyry instytutsionalisatsii ekonomichnoho rozvytku. Dnipropetrovsk: Natsionalnyy hirnychyy universytet.
 • 18. Pylypenko, H., & Litvinenko, N., Pylypenko, Yu. & other (2017). Sotsiokulturnyye factory ekonomicheskogo razvitiya. Dnipropetrovsk: Natsional nyy hirnychyy universytet.
 • 19. Pylypenko, H. M., & Lytvynenko, N. I. (2015). Ukraynskaya mentalnost v koordynatakh yssle- dovatelskoy prohrammy H. Khofsteda. Ekonomichnyy visnyk Natsionalnoho hirnychoho universytetu, 2, 14-22.
 • 20. Ksenzova V. E., Ksenzov S. V. & Krizhanovskaya E. V. (2015). Osobennosty belorusskoy mentalnosty. Ekonomichnyy visnyk Natsionalnoho hirnychoho universytetu, 2, 23-31.
 • 21. Filipenko, A.S. (2007). Hlobalni reformy ekonomichnoho rozvytku: istoriia ta suchasnist. Kyiv: Znannia.
 • 22. Sidenko, V. R., (2008). Globalizatsiya - yevropeyskaya integratsiya - ekonomicheskoye razvitiye: ukrainskaya model. Tom 1. Globalizatsiya i ekonomicheskoye razvitiye. Kyiv: Feniks.
 • 23. Danylyshyn, B. (2016). Ne bachu zhodnoho ideolohichnogo rozkolu v Radi. Kyiv: Interfaks-Ukraina. Retrieved from https://ua.interfax.com.ua/news/interview/411148.html.
 • 24. Lukianenko, D. H., Poruchnik, A. M. & Stoliarchuk, Ya. M. (2014). Mizhnarodna economica. Kyiv: KNEU.
 • 25. Kononenko, S. (2012). Formy politolohichnoho rozuminnya misznarodnih vidnosyn. NAN Ukrainy, - Kyiv: In-t vsesvitnoi istorii.
 • 26. Vlasyuk, O. S., & Kononenko, S. V. (2017). Kremlivska ahresiya︡protiv Ukrainy: rozdumy v kontexti viyny. Kyiv: NISD.