Economic Bulletin of the National Mining University

 

IssuesSectionsAuthorsKeywords

Article

Issue:2020 №4 (72)
Section:International economic relations
UDK:316.422.44:330.977
DOI:https://doi.org/10.33271/ebdut/72.028
Article language:Ukrainian
Pages:28-35
Title:Innovative strategies for development of international companies in the conditions of globalization
Authors:Prushkivska E. V., SHEI National University «Zaporizhzhya Polytechnic»,
Avramenko K. O., SHEI National University «Zaporizhzhya Polytechnic»
Annotation:Methods. The study is based on structural and functional analysis, which allows to implement the principle of systematization and thus to follow the process of formation and implementation of innovative development strategies of international companies. In addition, in the research process we used such methods as: abstraction – in clarifying the essence of the concepts of «strategy» and «innovation strategy», typology– in identifying modern innovative development strategies; classification – in identifying factors influencing the variability of innovation strategy. Results. In the process of research, the concepts of «strategy» and «innovation strategy» are generalized. The advantages and disadvantages of innovation strategies are analyzed on the example of international companies. The types and characteristic features of modern innovation strategies of international companies are classified. It is revealed that the most effective is the innovative strategy of companies when internal and external factors of influence in a certain period are taken into account in the process of its implementation. The factors that significantly influence the formation of flexibility of the company’s innovation development strategy in the context of globalization are analyzed. Novelty. It is substantiated that the process of generating an innovation strategy in the context of globalization occurs through the consistent transformation of the “idea” into a finished product. It is demonstrated that the innovation strategy must be flexible, and in the face of market changes must be quickly transformed into a new strategy that ensures the innovative development of the company. Practical value. The experience of international companies that are leaders in innovative development shows the need to apply an innovative strategy, as it is the key to long-term success of the company and a means of ensuring its competitiveness in the face of global challenges. 
Keywords:Globalization, Strategy, Innovations, Scientific and technical progress, Innovation strategy, International companies, Activity, Integration, Competitiveness
File of the article:EV20204_028-035.pdf
Literature:
 • 1. Porter, M. (2005). Konkurentsiya. (Trans.). Moskva: Publishing House «Williams».
 • 2. Barker, A. (2004). Alkhimiya innovatsiy. (A.R. Khanukaev, Trans.). Moskva: Vershina.
 • 3. Schumpeter, Y. (1982). Teoriya ekonomicheskogo razvitiya. Moskva: Progress.
 • 4. Chubay, V.M. (2010). Sut i vydy innovatiynykh stratehiy mashynobudivnykh pidpryiem- stv. Biuleten Mizhnarodnoho Nobelivskoho ekonomich- noho forumu, T.2, 1(3), 347-356.
 • 5. Kuzmin, O.Ye., Melnik, O.H., & Romanko, O.P. (2011). Konkurentospromozhnist pidpryiemstva: planuvannia ta diahnostyka. Ivano-Frankivsk: IFNTUNH.
 • 6. Krasnokutska, N.V. (2003). Innovatsiynyy menedzhment. Kyiv: KNEU.
 • 7. Ivaschenko, O.V., & Yezhachenko, Ye.V. (2013). Innovatiyni stratehii ta ekonomichnyy rozvytok. Donbas, Zaporizka derzhavna inzhenerna akademiya, 1-3.
 • 8. Berdanova, O., & Vakulenko, V. (2012). Stratehichne planuvannia mistsevoho rozvytku. Shvey- tsarsko-ukrainskyy proekt «Pidtrymka detsentralizatsii v Ukraini». Kyiv: TOV «Sofia-A».
 • 9. Rakhimova, S.A. (2017). Realizatsiya inno- vatsionnykh proektov posredstvom formirovaniya inno- vatsionnoy politiki razvitykh i bystrorazvivayushchikhsya stran. Nauchnoe obozrenie. Ekonomicheskie nauki, (2), 108-117.
 • 10. Morbey, G.K. R & D. (1989). Expenditures and Profit Growth // Research-Technology Management, Vol. 32, № 3, May-June. pp. 20-23.
 • 11. Freeman, C., Nelson, R., Silverberg, G. & Soete. L. (1988). Technical Change and Economic Theory, in G. Dosi «Japan: A New National System of Innovation», Pinter, P. 330-348.
 • 12. The Global Competitiveness Report 2016-2017 Retrieved from https://www.weforum.org/reports/the- globalcompetitiveness-report-2016-2017.
 • 13. Lazarieva, Ye. (2009). Doslidzhennia za- konomirnostey innovatsiynykh peretvoren u rehionalniy ekonomitsi. Ekonomist, (9), 35-37.
 • 14. TOP-10 naybilsh innovatsiynykh kompaniy vid Forbes 2017. Retrieved from https://mind.ua/news/20175360-top-10-najbilsh- innovacijnih-kompanij-vid-forbes.
 • 15. TOP-20 naybilshykh kompaniy svitu 2019. Retrieved from https://marketer.ua/ua/top-20-largest- companies-in-the-world/-.