Economic Bulletin of the National Mining University

 

IssuesSectionsAuthorsKeywords

Article

Issue:2020 №4 (72)
Section:Entepreneurship and economics of enterprise
UDK:658.012.32 : 62 (477)
DOI:https://doi.org/10.33271/ebdut/72.146
Article language:Ukrainian
Pages:146-154
Title:Cross-functional business processes at an enterprise as the basis of management innovation system in terms of strategic development
Authors:Prokhorova V. V., Ukrainian Academy of Engineering and Pedagogy,
Zalutska H. Ya., Associate Professor, Lviv Polytechnic National University
Annotation:Methods. The following methods were used: theoretical generalization – in the study of existing approaches to defining the nature, structure and types of management innovations; scientific generalization, systematization, analysis and synthesis – in outlining the possibilities and ways of applying managerial innovations in the management of diversification and integration development of enterprises in terms of neotechnological reproduction; decomposition and structural-logical analysis – in developing an approach to the formation and dissemination of managerial innovations based on cross-functional business processes. Results. The essence, types and structure of managerial innovations are considered. The conditions, prerequisites, advantages and difficulties in the development and implementation of management innovations in modern enterprises are studied. The place of managerial innovations in the management of enterprise development is determined. The expediency and necessity of using managerial innovations in the management of diversification and integration development of enterprises as one of the main incentives for its provision are substantiated. It is determined that managerial innovations provide a process of continuous innovations, which by creating long-term competitive advantages of enterprises contribute to the effectiveness of their diversification and integration development in terms of neotechnological reproduction. Novelty. There is offered an approach to the formation and dissemination of managerial innovations based on cross-functional business processes aimed at creating the effect necessary to ensure the diversification and integration development of enterprises in terms of neotechnological reproduction based on the generation of knowledge from various sciences. Practical value. The results of the study will be useful for enterprises in the formation of appropriate management influences and management effects, which are of particular importance for the rapid adoption of effective management decisions to ensure the effectiveness of diversification and integration development of enterprises in neotechnological reproduction. 
Keywords:Managerial innovation, Diversification and integration development, Neotechnological reproduction, Forced managerial innovations, Initiative managerial innovations, Managerial influence, Managerial effects, Cumulation, Knowledge generation, Creative complex of initiative ideas, Cross-functional business processes
File of the article:EV20204_146-154.pdf
Literature:
 • 1. Bystrov, A.H. (2011). Osoblyvosti ta zmist orhanizatsiyno-upravlinskykh innovatsiy. Upravlinnia proektamy ta rozvytok vyrobnytstva, 2(38), 49-53.
 • 2. Davlietbaieva, N. (2015). Uprovadzhennia up- ravlinskykh innovatsiy na pidpryiemstvakh kharchovoi promyslovosti yak zaporuka pidvyshchennia yikh konku- rentospromozhnosti. Halytskyy ekonomichnyy visnyk, T. 48, (1), 48-54. Ternopol: TNTU.
 • 3. Diachenko, M.I. (2011). Vnutrishnioorhani- zatsiyni aspekty vprovadzhennia upravlinskykh inno- vatsiy Retrieved from http://economica.org.ua/2011/dyachenkoui/.
 • 4. Zalutska, Kh.Ya. (2020). Upravlinski innovatsii: Neobkhidnist ta osoblyvosti zastosuvannia suchasnymy pidpryiemstvamy v umovakh neotekhnolohichnoho vidtvorennia. Proceedings from MIIM ‘20 XI International scientific and practical conference «Academic research in multidisciplinary innovation». (pp. 178-180). Amsterdam, Netherlands.
 • 5. Levitskaya, A.P. (2013). Sushchnost i metody sovershenstvovaniya organizatsionno-upravlencheskikh innovatsiy na predpriyatiyakh. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecvu_2013_21(1)__7.pdf.
 • 6. Metodychni osnovy rozrobky i vprovadzhennia upravlinskykh innovatsiy. (n.d.). Retrieved from https://pidru4niki.com/17261002/ekonomika/metodichniosnovi_rozrobki_vprovadzhennya_upravlinskih_innova tsiy.
 • 7. Myslyakova, Yu.G. (2008). Triada sovremen- nykh podkhodov k realizatsii upravlencheskikh innovatsiy na otechestvennykh predpriyatiyakh. Kreativnaya ekonomika, 2(14), 4-13.
 • 8. Mushnikova, S.A. (2011). Efektyvnist vprova- dzhennia upravlinskykh innovatsiy v systemu funktsionuvannia pidpryiemstv na synerhetychnykh zasa- dakh. Ekonomika i upravlenie, (6), 135-140.
 • 9. Prokopishin, L.P. (2008). Upravlinski inno- vatsiiї ta osoblyvosti yikh vykorystannia na mashyno- budivnykh pidpryiemstvakh v suchasnykh umovakh. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika», (628), 628-633.
 • 10. Pukharskiy, A.N. (2014). Sostav i svoystva up- ravlencheskikh innovatsiy: platforma dlya strate- gicheeskogo razvitiya organizatsii. Retrieved from http://uecs.ru/uecs64- 642014/item/2862-2014-04-16-11-01-21
 • 11. Solovian, I.O. (n.d.). Upravlinski innovatsii na pidpryiemstvakh v umovakh siohodennia. Retrieved from www.rusnauka.com.
 • 12. Fedorko, S.I. (2014). Upravlinski minnovatsii v systemi intehrovanoho upravlinnia rozvytkom transportnolohistychnykh posluh Retrieved from http://oaji.net/articles/2014/797-1420813078.pdf.
 • 13. Chechurina, M.N. (2010). Upravlenie inno- vatsionnym protsessom v mnogourovnevoy ekonomich- eskoy sisteme. Sankt-Peterburg: Izdatelstvo Sankt-Peter- burgskoy akademii upravleniya i ekonomiki.
 • 14. Shatska, Z.Ya. (2012). Upravlinski innovatsii v systemi pidpryiemstva. Aktualni problem ekonomiky, 1(127), 176-182.