Economic Bulletin of the National Mining University

 

IssuesSectionsAuthorsKeywords

Article

Issue:2020 №4 (72)
Section:Entepreneurship and economics of enterprise
UDK:658.1
DOI:https://doi.org/10.33271/ebdut/72.163
Article language:Ukrainian
Pages:163-169
Title:Diversification and integration: the dominant role in enterprise development in the neotechnological environment
Authors:Khaustova V. E., Research Center for Industrial Development Problems of the National Academy of Sciences of Ukraine,
Mushnikova S. A., National Metallurgical Academy of Ukraine
Annotation:Methods. The results are obtained through the use of the following methods: abstraction – in clarifying the nature of the neotechnological environment; systems approach, analysis and synthesis – in determining the dominant role of integration and diversification processes in the development of enterprises and their relationship with the definition of the features of the neotechnological environment; general and specific – in determining the characteristics of the diversification and integration process of enterprise development in the neotechnological environment. Results. The results of the study revealed a separate dominant role of diversification and integration processes, indicating their complex or synergistic impact on the development of enterprises in modern economic conditions. The comparative characteristic of the periods of development of the enterprises is given as complex social and economic systems with definition of features of the neotechnological period. The model of innovative transfers is characterized along with the existing forms and models of diversification and integration. Novelty. Based on the specifics of the neotechnological environment, the dominant nature of the processes of diversification and integration in the development of enterprises is determined. A model of innovative transfers is proposed, indicating the synergetic result from the diversification and integration process of enterprise development. Practical value. Defining the dominant role of diversification and integration as separate processes allows to more clearly choose the measures of innovation policy in enterprises and to outline the directions of their implementation in a non-technological environment. 
Keywords:Integration, Diversification, Enterprise development, Neotechnological environment, Innovative transformations, Innovative transfers
File of the article:EV20204_163-169.pdf
Literature:
  • 1. Ansoff, I. (1989). Strategicheskoe upravlenie. (Trans.). Moskva: Ekonomika.
  • 2. Kokova, E.R. (2013). Diversifikatsiya proizvod- stv kak faktor stimulirovaniya integratsionnykh protsessov v APK. Nauchnyy zhurnal «Gumanitarnye, sotsialno-ekonomicheskie i obshchestvennye nauki». (2). Retrieved from http://www.online- science.ru/m/products/economi_sciense/gid400/pg0/
  • 3. Makhnushina, V.N., & Shinkevich, A.N. (2015). Sovremennye vidy i formy diversifikatsii. Ros- siyskoe predprinimatelstvo, T.16, (10), 1459-1468. Re- trieved from http://journals.creativeconomy.ru/index.php/rp/article/vie w/264/
  • 4. Mintsberg, G. (2004). Struktura v kulake: sozdanie effektivnoy organizatsii. Sankt-Peterburg: Iz- datelskiy dom «Piter».
  • 5. Ofitsiynyy sayt Derzhkomstat Ukrainy. Re- trieved from http:// www.ukrstat.gov.ua
  • 6. Prokhorov, V.V., & Mushnikova, S.A. (2019). Innovatsiynist systemy upravlinnia yak umova zab- ezpechennia bezpeky rozvytky pidpryiemstva. Ekonomichnyy visnyk Natsionalnoho hirnychogo univer- sytetu, 2(66), 82-91. https://doi.org/10.33271/ev/66.082
  • 7. Skvortsov, I.B., & Tsohla, O.O. (2012). Ob- hruntuvannia ta ekonomichne otsiniuvannia dyver- syfikatsii diyalnosti pidpryiemstv. Lviv: Liha-Pres.
  • 8. Shumpeter, Y. (1982). Teoriya ekonomicheskogo razvitiya. Moskva: Ekonomika.
  • 9. Retrieved from http://edclub.com.ua/sites/default/files/files/indeks_global noyi_konkurentospromozhnosti_2019.pdf