Economic Bulletin of the National Mining University

 

IssuesSectionsAuthorsKeywords

Article

Issue:2021 №2 (74)
Section:Entepreneurship and economics of enterprise
UDK:658
DOI:https://doi.org/10.33271/ebdut/74.179
Article language:Ukrainian
Pages:179-187
Title:Components of the economic potential of machine building enterprises of variable and adaptive economic interests
Author:Tytykalo V. S., Bogomolets National Medical University
Annotation:Methods. The results of the research are obtained by applying such methods as: deduction – in singling out individual components of economic potential; systems analysis – in substantiating the relationships between the components of economic potential and the interests of machine building enterprises; general and specific – in studying the existing approaches to defining the components of economic potential of industrial enterprises. Results. It is determined that the potential of the enterprise is appropriate to consider as a unity of four dependencies: the level of implementation, the degree of use, the level of satisfaction of interests, the expediency of the existence of the unused potential. The analysis of modern approaches to the definition of the components of the economic potential of enterprises, namely, functional, resource and mixed, was carried out. The determinants of formation of the components of the economic potential of industrial enterprises are identified, and they determine the necessity of singling out separate components within the framework of research of economic potential of machine-building enterprises. The components of enterprises economic potential taking into account economic interests in conditions of formation of spatial economy are singled out: restructuring-modernization, innovation-intellectual, competent-functional, market-reproduction. The identification of these components allows us to determine the main directions of economic potential management in order to maximize the effect of enterprise's activities in the conditions of innovation and formation of spatial economy. Novelty. The article proves the interrelation of economic interests of machine-building enterprises and their development potential, and proves the necessity of taking them into account when determining the components of the economic potential of enterprises. Practical value. The selected components of the economic potential of enterprises with the account of economic interests are offered to take into account in the diagnosis of economic potential and on their basis to form a scientific-methodical approach to the analysis of the economic potential of machine-building enterprises. 
Keywords:Potential, Development, Economic potential, Components of economic potential, Enterprise, Economic interests, Spatial economy, Innovation, Determinants
File of the article:EV20212_179-187.pdf
Literature:
 • 1. Krasnokutska, N.S. (2010). Potentsial torhovelnoho pidpryyemstva: teoriya ta metodolohiya doslidzhennya. Kharkiv: Kharkivskyy derzhavnyy uni- versytet kharchuvannia ta torhivli.
 • 2. Arefyeva, O.V., & Myrhorodska, A.P. (2011). Vykorystannya kompleksnoho pidkhodu v systemi vyznachennia skladovykh pidpryyemnytskoho potentsialu. Visnyk ekonomiky transportu i promyslov- osti, (36), 113-118.
 • 3. Lapin, Ye.V. (2006). Ekonomichnyy potent- sial pidpryyemstv promyslovosti: formuvannia, otsinka, upravlinnia. Doctor’s thesis. Sumy.
 • 4. Prokhorova, V.V., & Chobitok, V.I. (2012). Upravlinnia potentialom konkurentospromozhnosti pidpryiemstv na zasadakh kontrolinhu. Kharkiv: NTMT, 247 p.
 • 5. Maslak, O.I., & Bezruchko, O. (2014). Upravlinnya ekonomichnym potentsialom pidpryyemstva na riznykh stadiyakh yoho zhyttievoho tsyklu. Mar- ketynh i menedzhment innovatsiy, (1), 201-212.
 • 6. Koval, L.V. (2010). Ekonomichnyy potentsial pidpryyemstva: sutnist ta struktura. Visnyk Nationalnoho universytetu «Lvivska Politekhnika». (690). 59-65.
 • 7. Arefyeva, O.V., Vovk, O.M., & Kyrychenko, A.I. (2018). Formuvannya mekhanizmu naroshchuvannya efektyvnosti vykorystannya rezerviv rozvytku potentsialu pidpryyemstva. Infrastruktura rynku, (25), 310-317.
 • 8. Shtanhret, A.M., & Bezpelko, I.R. (2020). Bezpekovi aspekty v upravlinni pidpryyemstvamy vysokotekhnolohichnoho sektoru ekonomiky v umovakh neoindustrialʹnoyi modernizatsiyi. Ahrosvit, (10), 11-15. https://doi.org/10.32702/2306-6792.2020.10.11
 • 9. Piletska, S.T., Tkachenko, Ye.V. (2020). Innovatsiynyy potentsial pidpryyemstva v systemi antykryzovoho upravlinnya. Oblik i finansy, 1(87). 178-184.
 • 10. Dykan, V.L., & Zayets, H.P. (2019). Orhanizatsiyno-ekonomichne zabezpechennya efektyvnoyi diyalnosti pidpryyemstv: lohistychnyy pidkhid. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, (65), 9-18. DOI 10.18664/338.47:338.45.v0vi65i.159738
 • 11. Vovk, O.M., & Kovalchuk, A.M. (2019). Stratehichne upravlinnya rozvytkom pidpryyemstv v umovakh konkurentnoyi ekonomiky. Zbirnyk naukovykh prats Universytetu derzhavnoi fiskalnoi sluzhby Ukrainy, (1), 20-32. DOI 10.33244/2617-5940.1.2019.20-32
 • 12. Kwilinski, A. (2018). Mechanism of modernization of industrial sphere of industrial enterprise in accordance with requirements of the information economy. Marketynh i menedzhment innovatsiy, 4, 116-128. http://doi.org/10.21272/mmi.2018.4-11