Economic Bulletin of the National Mining University

 

IssuesSectionsAuthorsKeywords

Article

Issue:2021 №2 (74)
Section:Entepreneurship and economics of enterprise
UDK:330.341:621
DOI:https://doi.org/10.33271/ebdut/74.188
Article language:Ukrainian
Pages:188-198
Title:Current prerequisites for the development of engineering companies in the realities of the neo-industrial society
Authors:Kovalchuk A. M., National Aviation University,
Kopcha Yu. Yu., National Aviation University
Annotation:Methods. In the course of study the authors used the following methods: statistical analysis – to study the dynamics of the main indicators of engineering enterprises; graphical approach – to present the results of the study of statistical indicators; generalization – to highlight the main trends in the modern development of engineering enterprises. Results. The article studies the basic prerequisites for the development of machine-building enterprises in the realities of a neo-industrial society. The tendencies of the world market of the goods of machine-building enterprises and their display at the domestic enterprises are considered. The dynamics of GDP and the processing industry of Ukraine is investigated. The tendencies of development of machine-building enterprises are revealed through the values of the index of industrial production in the context of machine-building. The comparison of the volumes of the produced and sold products of the machine-building enterprises as conditions of their development in a neo-industrial society is carried out. The structure of the assets of machine-building enterprises as a factor of their optimal activity is investigated. The estimation of the structure of machine building enterprises according to profitability is carried out. The dynamics of capital investments of machine-building enterprises is analyzed, as well as their software costs as a prerequisite for active digital transformation. Novelty. The diagnostics of modern prerequisites for the development of enterprises in the conditions of the formation of neo-industrial society reveals the interdependence of enterprise development and neo-industrial society, which are different sides of the same vector of the domestic economic system in the framework of social development. Practical value. It is proposed to study the main performance indicators of enterprises in the machine-building industry to identify trends and conditions of their development in the neoindustrial society through the inseparability of enterprise development from the environment of their functioning. 
Keywords:Development, Enterprise, Mechanical engineering, Neo-industrial society, Potential, Preconditions, Digitalization, Innovative development, Industry, Adaptation
File of the article:EV20212_188-198.pdf
Literature:
 • 1. Dykan, V.L. (2015). Kompleksnyy pidkhid do upravlinnya stiykym rozvytkom pidpryyemstv mashynobuduvannya. Visnyk ekonomiky transport i promyslovosti, (49), 11-18.
 • 2. Kovalchuk, A.M. (2020). Analiz peredumov motyvatsiynoho upravlinnya ekonomichnoyu bezpekoyu pidpryyemstv mashynobudivnoyi haluzi. Biznes-Inform, (11), 256-262. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-11-256-262
 • 3. Mashinobudivna haluz v Ukraini: potentsial ta mozhlyvosti dlia rozshyennia eksportu na period do 2021 roku. Retrieved from https://me.gov.ua/Documents/Print?lang=uk-UA&id=f168fec7-9677-4ef1-9863-89b3cfa562ad.
 • 4. Saloyid, S.V. (2018). Vnutrishni peredumovy formuvannya ekonomichnoyi bezpeky pidpryyemstv mashynobuduvannya. Ekonomichnyy visnyk NTTU «KPI», (13-15), 208-218.
 • 5. Arefieva, O.V., Mizyuk, S.H., & Rashchepkin, M.D. (2018). Osoblyvosti formuvannya ekonomichnoho potentsialu pidpryyemstv iz pozytsiy ekonomichnoyi bezpeky. Naukovyy visnyk Uzhhorod- skoho natsionalnoho universytetu. Ser. : Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, 22(1). 5-9.
 • 6. Seysebayeva, N.H. (2015). Problemy vidnovlennya vyrobnychoho potentsialu pidpryyemstv mashynobuduvannya. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini: Zbirnyk naukovykh prats, 6(169), 130-133
 • 7. Ofitsiynyy sayt Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy. Retrieved from http://ukrstat.gov.ua
 • 8. Kopcha, Yu.Yu. (2018). Doslidzhennya dynamiky zovnishnʹoho seredovyshcha pidpryyemstv mashynobudivnoyi haluzi v konteksti zabezpechennya ekonomichnoyi stiykosti. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu tekhnolohiy ta dyzaynu, Ser. : Ekonomichni nauky, (5), 41-53. DOI: 10.30857/2413-0117.2018.5.4
 • 9. Prokhorova, V.V. (2020). Upravlinnia ekonomichnymy systemamy ta protsesamy v umovakh hlobalizatsiynykh transformatsiy. Khakriv.
 • 10. Kwilinski, A. (2018). Trends of development of the information economy of Ukraine in the context of ensuring the communicative component of industrial enterprises. Economics and Management, 1(77), 64-70.
 • 11. Arefieva, O.V., & Vovk, O.M. (2020). Adaptyvne upravlinnia pidpryiemstvamy v umovakh neotekhnolohichnoho vidtvorennia. Kyiv: NAU.
 • 12. Piletska, S.T., & Korytko, T.Yu. (2018). Systema adaptyvnoho upravlinnya pidpryyemstvom v umovakh minlyvoho zovnishnioho seredovyshcha. Biznes-Inform, 12(491), 435-440.
 • 13. Arefieva, O.V., & Polous, O.V. (2019). Sotsialno-ekonomichni umovy intelektualizatsii upravlinnia kholistychnym rozvytkom pidpryiemstva. Socioeconomic conditions of intellectualization of management of holistic development of the enterprise. Zbirnyk naukovykh prats NUK, 2(476), 29-36. https://doi.org/10.15589/znp2019.2(476).5
 • 14. Prokhorova, V., Bozhanova, O., & Dudnyeva, Yu. (2021). Konverhentno-kohnityvni osnovy innovatsiynoho rozvytku promyslovykh pidpryyemstv. Adaptyvne upravlinnia: teoriia i praktyka, Ser. : Ekonomika, 10(20). Retrieved from https://amtp.org.ua/index.php/journal2/article/view/363 https://doi.org/10.33296/2707-0654-10(20)-07