Economic Bulletin of the National Mining University

 

IssuesSectionsAuthorsKeywords

Article

Issue:2015 №4 (52)
Section:Economic theory
UDK:332.122 : 338.43
Article language:Ukrainian
Pages:82-87
Title:Food industry competitiveness of Ukraine under european integration processes
Author:Gubar O. V.
Annotation:The concept of «the food industry competitiveness» is generalized. The expediency of using matrix techniques for potentially competitive product groups of food industry in the global market is grounded. The classification of product groups in terms of food competition is proposed. The prospects and opportunities for the development of the food industry competitiveness of Ukraine in the conditions of integration processes are analyzed. 
Keywords:Competitiveness, Food industry, Competitiveness of food industry, Evaluation, Matrix method, European integration
File of the article:EV20154_082-087.pdf
Abstract:EV20154_082-087en.pdf 
Literature:
 • 1. Оцінка впливу Угоди про асоціацію / ЗВТ між Україною та ЄС на економіку України : наукова доповідь [Електронний ресурс] / за ред. акад. НАН України В. М. Гейця, чл. -кор. НААН України, д-ра екон. наук Т. О. Осташко, чл. -кор. НАН України, д- ра екон. наук Шинкарук Л. В.; НАН України, ДУ «Ін- т екон. та прогнозув. НАН України». - К., 2014. - 102 с. - Режим доступу : http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2013/06/N_dop_Ostashko14.pdf
 • 2. Зінчук Т. О. Європейська інтеграція: про- блеми адаптації аграрного сектора економіки Украї- ни: моногр. / Т. О. Зінчук. - Житомир : ДВНЗ «Держ. агроекол. ун-т», 2008. - 384 с.
 • 3. Школьний О. До проблеми формування Україною конкурентної стратегії експортоорієнтова- них галузей АПК / О. Школьний // Економіка Украї- ни. - 2003. - №5. - С. 54-59.
 • 4. Рау В. В. Конкурентоспособность агропро- довольственных систем: возможности и факторы роста / В. В. Рау // Проблемы прогнозирования. - 2007. - №2. - С. 32-44.
 • 5. Papageorgiou А. Sustainable development as a solution to agricultural competitiveness: the case of Greece in the era of European integration / Journal of Central European Agriculture. - 2012. - 13(3). - P. 458-474.
 • 6. Транченко О. М. Оцінка галузевої конкурентоспроможності (на прикладі агропромислового комплексу) [Електронний ресурс] / О. М. Транченко. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecchado_2013_9-10(2)__3.pdf
 • 7. Песковский П. А. Методы измерения спе- циализации международной торговли агропродово- льственной продукцией / П. А. Песковский // Методичні основи сучасного дослідження в аграрній еко- номіці: матеріали міжнар. наук. -теорет. конф. Жито- мир, 3-5 берез. 2005 р. : в 3-х ч. - Житомир : Вид-во «Держ. агроекол. ун-т», 2005. - Ч. 2. - С. 7-11.
 • 8. Шевченко М. М. Систематизація сучасних методів оцінки міжнародної конкурентоспроможнос- ті підприємств промислових галузей / М. М. Шевченко // Вісник економіки транспорту і промисловості. - Харків : УкрДАЗТ, 2004. - вип. 5-6. - С. 111-116.
 • 9. Шорохов В. П. Оценка конкурентоспособ- ности региона / В. П. Шорохов, Д. Н. Колькин // Про- блемы прогнозирования. - 2007. - №1. - С. 92-100.
 • 10. Статистичний збірник «Зовнішня торгівля України товарами та послугами» [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/
 • 11. Пономаренко Є. В. Методичний підхід до оцінки конкурентоспроможності галузей машинобу- дування України [Електронний ресурс] // Є.В. Поно- маренко. - Режим доступу : http://www.problecon.com/pdf/2011/3_0/39_41.pdf
 • 12. Чорний В. В. Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності залізниць на ринку вантаж- них перевезень [Електронний ресурс] // В. В. Чор- ний. - Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1531
 • 13. Андрушкевич М. Систематизація методичних підходів до оцінювання конкурентоспроможності підприємств на засадах маркетинг-логістичного забезпечення / М. Андрушкевич. - Режим доступу : http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2011_6_4/0
 • 28-032.pdf
 • 14. Оцінка перспектив та можливостей для аг- ропромислового комплексу України внаслідок підпи- сання Угоди про асоціацію між Україною та Євро- пейським Союзом: аналіт. запис. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/1633/
 • 15. Вплив створення поглибленої та всеохоп- люючої ЗВТ між ЄС та Україною на торгівлю сіль- ськогосподарськими товарами [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.ier.com.ua/files/publications/News/2013/PolPap_01-2013_DCFTA_ukr.pdf