Economic Bulletin of the National Mining University

 

IssuesSectionsAuthorsKeywords

Article

Issue:2016 №1 (53)
Section:Environmental management
UDK:330.502.504
Article language:Ukrainian
Pages:148-155
Title:On the estimation of the natural resourses potential and environment quality of urban settlement
Authors:Bardas A. V.,
Dudnik A. V.
Annotation:The article deals with the estimation of a city’s natural resource potential and capacity of natural ecosystems for self-renewal. The interdependence between ecological safety in urban areas and the assimilation potential of the territory is determined. Some modern approaches to estimation of the natural resource and assimilation potential of anthropogenic areas are analyzed. Recommendations are given on the estimation of the quality of the environment in urban areas. 
Keywords:Environmental economics, Urbanization, Sustainable development, Natural-resource potential, Urban settlement
File of the article:EV20161_148-155.pdf
Abstract:EV20161_148-155en.pdf 
Literature:
 • 1. Отчет по мероприятию: «Создание и внедрение инновационной образовательной програм- мы «Мониторинг и управление глобальными процес- сами в больших городах» в рамках деятельности Московской кафедры ЮНЕСКО МГУ по глобальной проблематике». НИМ 1. «Общие вопросы изучения урбосферы как глобальной системы. Город как сис- тема: новые тенденции в городском планировании» - Москва, 2011. - 33 с. - Електронний документ. - Режим доступу: http://msu.ru/projects/amv/doc/ h1_1_1_5_nim_7.pdf
 • 2. Державна служба зайнятості України. - Електронний ресурс. Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/
 • 3. Динаміка населення міст України. - Електронний ресурс. Режим доступу: http://pop- stat.mashke.org/ukraine-cities.htm
 • 4. Реймерс Н. Ф. Природопользование: Словарь-справочник / Н. Ф. Реймерс - М. : Мысль, 1990. - 640 с.
 • 5. Малиш Н. А. Структурні показники та економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу України / Н. А. Малиш // Державне управління: тео- рія та практика. - 2013. - № 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Dutp_2013_1_11
 • 6. Хлобистов Є. В. Суспільні конфлікти у сфері екологічної (природно-техногенної) безпеки / Є. В. Хлобистов, Л. В. Жарова // Механізм регулю- вання економіки. - 2011. - № 1. - С. 16-23.
 • 7. Пристайко О. Еколого-економічний по-тенціал сталого регіонального розвитку та його інди- кативний вибір / О. Пристайко, Є. Хлобистов // Еко- номіка природокористування і охорони довкілля. - С. 101-104. - Режим доступу: http://economics-of- nature.net/uploads/arhiv/2014/Prystayko.Pdf
 • 8. Данилишин Б. М. Природно-екологічний потенціал в системі сталого розвитку України / Б. М. Данилишин // Наука і наукознавство. - 2006. - № 3. - С. 94-100.
 • 9. Руденко В. П. Сучасні проблеми оцінки еколого-економічного потенціалу України / В. П. Руденко // Геоінформатика. - 2009. - № 4. - С. 38-42.
 • 10. Мержинський Є. К. Теоретичні аспекти еколого-економічного моделювання природно- ресурсного потенціалу / Є. К. Мержинський, В. В. Глущевський // Економічний вісник НГУ. - 2011. - № 2. - С. 110-116.
 • 11. Кириченко О. О. Науково-технічні та ін- новаційні аспекти природно-ресурсного забезпечення економічного розвитку / О. О. Кириченко // Еконо-мічний вісник НГУ. - 2012. - № 3. - С. 133-138.
 • 12. Балуєва О. В. Методика розрахунку ін- дексу соціо-еколого-економічного розвитку міста / О. В. Балуєва // Економічний вісник НГУ. - 2013. - № 3. - С. 137-145.
 • 13. Кобушко Я. В. Еколого-економічна оці- нка відтворення інвестиційного потенціалу регіону Автореферат дисертації на здобуття наукового сту- пеня кандидата економічних наук / Я. В. Кобушко. - Сумський державний університет, 2012. - 20 с.
 • 14. Алфьоров М. А. Урбанізаційні процеси в Україні в 1945-1991 рр: Монографія / М. А. Алфьоров - Донецьк : Донецьке відділення НТШ ім. Шевченка, ТОВ «Східний видавничий дім» 2012. - 552 с.
 • 15. Крісанова, О. П. Місце асиміляційного потенціалу природного середовища в системі приро- дно-ресурсного потенціалу регіону / О. П. Крісанова // Екологічний менеджмент у загальній системі управління : збірник тез доповідей дев'ятої щорічної Всеукраїнської наукової конференції, 21-22 квітня 2009 року. - Суми : СумДУ, 2009. - Ч.1. - С. 135- 138.
 • 16. Владимиров В. В. Урбоэкология. Курс лекций / В. В. Владимиров- М. : Изд-во МНЭПУ, 1999. - 203 с.