Economic Bulletin of the National Mining University

 

IssuesSectionsAuthorsKeywords

Article

Issue:2016 №3 (55)
Section:
UDK:657.6.001(477)
Article language:Ukrainian
Pages:113-119
Title:Modern trends of developnet of audit activity in ukraine
Author:Khomenko N. M.
Annotation:The analysis of market of public accountant services condition in Ukraine is conducted. The specifics of functioning of this market are revealed and factors which restrain its development are defined. The ways of increasing the competitiveness of national auditing firms are offered. 
Keywords:Auditing, Auditor, Audit firm, Audit service, The audit service market in Ukraine
File of the article:EV20163_113-119.pdf
Abstract:EV20163_113-119en.pdf 
Literature:
 • 1. Адамс Р. Основы аудита / Р. Адамс; [пер. с англ. под ред. Я. В. Соколова]. - М. : Аудит, ЮНИ- ТИ, 1995. - 398 с.
 • 2. Давидов Г. М. Сучасні тенденції регулю- вання аудиторської діяльності в європейському спів- товаристві / Г. М. Давидов, Н. С. Шалімова // Вісник Львівської комерційної академії. Серія : Економічна. - 2014. - Вип. 44. - С. 136-143. - Режим досту- пу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlca_ekon_2014_44_29
 • 3. Нестеренко І. Україна: виклики та можли- вості для розвитку аудиту / І. Нестеренко // Аудитор України. - Київ, 2015. - № 1-2. - C. 12-15.
 • 4. Петрик О. Новітні вектори розвитку аудиту в Україні: прогнози та перспективи / О. Петрик // Аудитор України. - 2015. - № 3. - C. 8-13.
 • 5. Проскура К. Аналіз тенденцій на ринку обов’язкового аудиту емітентів цінних паперів [Електронний ресурс] / К. Проскура, Є. Петрик // Ау- дитор України. - Київ, 2015. - № 9. - C. 26-37. - Ре- жим доступу: http://upaziks.org/files/ Auditors_analysis_2015.pdf
 • 6. Редько О. Консолідація як європейська іден- тифікація українського аудиту / О. Редько // Бухгал- терський облік і аудит. - Київ, 2011. - № 8. - С. 45-49.
 • 7. Дорош Н. І. Розвиток аудиторської діяль- ності в Україні в умовах євроінтеграційних процесів [Електронний ресурс] / Н. І. Дорош // Вісник Київ- ського національного університету імені Тараса Шев- ченка, серія «Економіка». - 2015. - Випуск 10 (175). - C.17-23. - Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/rozvitok-auditorskoyi-diyalnosti-v-ukrayini-v-umovah-evrointegratsiynih-protsesiv
 • 8. Касич А. О. Розвиток ринку аудиторських послуг в Україні / А. О. Касич, І. М. Гноєва // Облік і фінанси АПК. - 2011. - № 1. - С. 76-80.
 • 9. Касич А. О. Дью Дилидженс як ключовий інструмент аналізу доцільності інвестування [Елект- ронний ресурс] / А. О. Касич, Я. Ю. Яковенко // Об- лік і фінанси. - 2015. - № 4. - С. 92-97. - Режим дос- тупу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2015_4_16
 • 10. Узагальнена інформація про стан аудитор- ської діяльності в Україні // Сайт АПУ [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.apu.com.ua/informatsiya-pro-stan- auditorskoji-diyalnosti-v-ukrajini
 • 11. Больботенко І. В. Сучасний стан та тенден- ції розвитку професійного незалежного аудиту в Україні [Електронний ресурс] / І. В. Больботенко // Вісник ОНУ імені І. І. Мечникова. - 2015. - Т.20., Вип.6 - С. 247-251. - Режим доступу: http://www.visnyk-onu.od.ua/journal/2015_20_6/56.pdf
 • 12. Кулик Р. Р. Проблемні питання формуван- ня концепції аудиту і розширення ринку аудитор- ських послуг [Електронний ресурс] / Р. Р. Кулик // Вісник Львівської комерційної академії. - 2011. - Т.36 - С. 196-204. - Ре- жим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gu m/Vlca_ekon/2011_36/45.pdf