Economic Bulletin of the National Mining University

 

IssuesSectionsAuthorsKeywords

Article

Issue:2016 №3 (55)
Section:Environmental management
UDK:330:504:620.92
Article language:Ukrainian
Pages:171-180
Title:Environmental and economic substantiation of usage of renewable sources of energy for municipal facilities
Authors:Tymoshenko L. V.,
Dementieva N. V.
Annotation:The factors which define the development of nontraditional and renewable sources of energy are analyzed and systematized. The expediency of using renewable sources of energy for municipal facilities is proved. The methodical approach to the justification of renewable sources substantiation of the selection of energy for municipal facilities by certain criteria is improved. Social and ecological effects of application of clean energy for electricity of municipal facilities are determined. 
Keywords:Clean energy, Municipal facilities, Renewable sources of energy, Factors, Environmental and economic justification, Criterion, Effects
File of the article:EV20163_171-180.pdf
Abstract:EV20163_171-180en.pdf 
Literature:
 • 1. Постанова КМУ № 902-р від 01.10.2014 «Про Національний план дій з відновлюваної енер- гетики на період до 2020 року» [Електронний ре- сурс] - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/902-2014- %D1%80 - Загол з екрана
 • 2. Костецький В. В. Перспективи інвестицій- но-інноваційного розвитку житлово-комунального господарства України / В. В. Костецький // Вісник соціально-економічних досліджень, 2014 рік, ви- пуск 2 (53) - С. 82-91.
 • 3. Калетнік Г. М. Екологічна енергетика - основа розвитку економіки держави / Г. М. Калет- нік, О. В. Климчук // Збалансоване природокорис- тування, № 2-3 - 2013. - С. 14-17.
 • 4. Прокіп А. В. Організаційні та еколого- економічні засади використання відновлюваних енергоресурсів : монографія / А. В. Прокіп, В. С. Дудюк, Р. Б. Колісник; [за заг. ред. А. В. Прокіпа]. - Львів : ЗУКЦ, 2015. - 337 с.
 • 5. Матвійчук Л. Ю. Економічна доцільність використання альтернативних джерел енергії / Л. Ю. Матвійчук, Б. П. Герасимчук // [Електронний ресурс] - Режим доступу : irbis-nbuv.gov.ua/cgi- bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN =UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLO AD= &Image_file_name=PDF/ecfor_2013_4_5.pdf - Загол з екрана
 • 6. Башинська Ю. І. Загальносвітові та регіо- нальні аспекти розвитку потужностей альтернатив- ної енергетики / Ю. І. Башинська // [Електронний ресурс] . - Режим доступу : http://ird.gov.ua/sep/sep20135(103)/sep20135(103)_21 1_BashynskaYuI.pdf. - Загол з екрана
 • 7. Закон України «Про альтернативні джере- ла енергії» [Електронний ресурс] . - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/555-15 - Загол з екрана
 • 8. Мусієнко Т. До питання законодавчого за- кріплення основних термінів у сфері альтернатив- ної енергетики України / Т. Мусієнко // Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Політологія. Соціологія. Пра- во». - 2012. - № 2 (14). - С. 162-165.
 • 9. Клопов І. О. Теоретичні аспекти класифі- кації енергетичних ресурсів / І. О. Клопов // Науко- вий вісник Ужгородського національного універси- тету - Випуск 7, частина 2 - 2016. - С. 10-14.
 • 10. Офіційний сайт Міністерства енергетики та вугільної промисловості України [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/doccatalog/l ist?currDir=50358 - Загол з екрана.
 • 11. Проект USAID «Муніципальна енергети- чна реформа в Україні» [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://www.merp.org.ua/index.php?option=com_conte nt&view=article&id=71&Itemid=1046&lang=uk - Загол з екрана
 • 12. Гелетуха Г. Г. Аналіз енергетичних стра- тегій країн ЕС та світу і ролі в них відновлюваних джерел енергії / Г. Г. Гелетуха, Т. А. Желєзна, А. К. Праховнік // Аналітична записка БАУ №131 грудня 2015 р. [Електронний ресурс] . - Режим доступу : http://uabio.org/img/files/docs/uabio-position-paper-13-ua.pdf- Загол з екрана
 • 13. Альтернативна енергетика в Україні: мо- нографія / Г. Г. Півняк, Ф. П. Шкрабець; Нац. гірн. ун-т. - Д. : НГУ, 2013. - 109 с.
 • 14. Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії в Україні у світлі нових європейських ініці- атив / А. Шевцов, М. Земляний, Т. Ряузова [Елект- ронний ресурс] . - Режим доступу : http:// old.niss.gov.ua/monitor/november08/2.htm - Загол з екрана
 • 15. Доступ до донорських та інвестиційних ресурсів в сфері енергозбереження та енергоефек- тивності і охорони навколишнього природного середовища, представлених в Україні [Електронний ресурс] . - Режим доступу : http://enefcities.org.ua/finansuvannya/donorski- resursy/ - Загол з екрана
 • 16. Підготовка проектних пропозицій із чис- тої енергії: практ. пос. / Під загальною редакцією Тормосова Р. Ю., Романюк О. П., Сафіуліної К. Р. - К. : ТОВ «Поліграф плюс», 2015. - 176 с.