Economic Bulletin of the National Mining University

 

IssuesSectionsAuthorsKeywords

Article

Issue:2020 №4 (72)
Section:Entepreneurship and economics of enterprise
UDK:336.64+336.67
DOI:https://doi.org/10.33271/ebdut/72.170
Article language:Ukrainian
Pages:170-180
Title:Assessing the efficiency of cash flow management at food industry enterprises by using the discriminant function
Authors:Rohanova H. A., National University of Food Technologies,
Shirinyan L. V., National University of Food Technologies
Annotation:Methods. In the article the methods of discriminant analysis have been used to develop models for assessing the efficiency of cash flow management at 15 enterprises based on their financial statements. General and specific scientific methods have been used, including abstraction, grouping, financial ratios, descriptive statistics, correlation, classification, and discrimination. Results. The article is devoted to the study of discriminant analysis instruments and their use in assessing the efficiency of cash flow management. Methods of applying the method of discriminant analysis to identify the financial state of enterprises have been studied. Based on the most influential financial ratios of cash flow assessment, it has been determined which of the indicators involved should be used to assess the efficiency of cash flow management at an enterprise. A sample of the enterprises under study has been grouped into four classes, and a discriminant model has been developed for each group. When modeling, the significance and forecast quality of the developed models have been analyzed and compared. Novelty. This is the first time when it has been suggested to address the issues on determining the efficiency of cash flow management by using the discriminant classification of enterprises, which allows forming a practical basis for the further qualitative assessment of cash flow management in the food industry. Practical value. According to the results, it is possible to state that determining the state of cash flow management by using the chosen method of enterprises discrimination is of high quality and reliability for Ukrainian confectionery enterprises and can be used to diagnose the efficiency of financial management of the economic entity, as a whole. The results of the study are important for financial managers working on developing an efficient cash flow management mechanism. 
Keywords:Cash flow, Efficiency, Discriminant analysis, Modeling, Confectionery enterprise, Food industry, Finance
File of the article:EV20204_170-180.pdf
Literature:
 • 1. Maiboroda, O. Ye., Maiboroda, O.V., & Replyk, O.V. (2017). Napriamy upravlinnia hroshovymy poto- kamy pidpryiemstva. Economika i suspilstvo, 10, 305-309.
 • 2. Vodolazska, O.A., & Petrenko K.O. (2019). Hroshovi potoky pidpryiemstva: pryntsypy ta metody up- ravlinnia. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia, 6 (23), 593-598. https://doi.org/10.32782/easterneurope.23-88
 • 3. M.B da Costa, Moraes, Nagano, M.S., Sobreiro, V.A. (2015). Stochastic Cash Flow Management Models: A Literature Review Since the
 • 1980s. In: Guarnieri P. (eds) Decision Models in Engineering and Management. Decision Engineering. Springer, Cham, 11-28. https://doi.org/10.1007/978-3-319-11949-6_2.
 • 4. Kemenov A., Abalakina T., Zhukova O. (2018). Improving the Calculation of the Efficiency Assessment of Cash Flow Management in High-Tech Industries. Journal of Reviews on Global Economics, 7, 759-767. https://doi.org/10.6000/1929-7092.2018.07.72.
 • 5. Khansalar, E., Namazi, M. (2017). Cash flow disaggregation and prediction of cash flow. Journal of Applied Accounting Research, 18 (4), 464-479. http://dx.doi.org/10.1108/JAAR-02-2015-0011.
 • 6. Rohanova, H. (2019). Factor analysis of Net Cash Flow Margin ratio. In book: Prognostication and planning of economic development: microeconomic and macroeconomic levels. Multi-authored monograph, Vol. 2, Lithuania: Publishing House «Baltija Publishing» 757-769.
 • 7. Afrifa. G.A. (2016). Net working capital, cash flow and performance of UK SMEs. Review of Accounting and Finance, 15 (1), 21-44. https://doi.org/10.1108/RAF-02-2015-0031.
 • 8. Kryukova, I.O., & Sviridova, M.S. (2016). Suchasni metodychni pidkhody do otsinky hroshovykh potokiv pidpryiemstva. Naukovyy visnyk, Issue 21, 144-
 • 148. Odesa: Mizhnarodnyy humanitarnyy universytet.
 • 9. Rohanova, H. (2019). Vprovadzhennia statystychnykh pokaznykiv do metodyky analizu efektyvnosti hroshovykh potokiv pidpryiemstv. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenko, Ekonomika, 1(202), 34-42. https://doi.org/10.17721/1728-2667.2019/202-1/5.
 • 10. Mkhitaryan, V.S., Arkhipova, M.Yu., Dubrova, T.A., & Sirotin, V.P. (2018). Analiz dannykh. V.S. Mkhitaryan (Ed.). Moskva: Izdatelstvo Yurayt. Retrieved from https://web0.urait.ru/bcode/412967.
 • 11. Kryvovyazyuk, I.V., & Strilchuk, R.M. (2016). Diahnostyka kryzovoho stanu innovatsiyno ak- tyvnykh mashynobudivnykh pidpryiemstv na bazi dys- kryminantnoi modeli. Aktualni problemy ekonomiky, 7(181), 454-465.
 • 12. Antropov, Yu.V. (2012). Prohnozuvannia neplatospromozhnosti maloho budivelnoho pidpryiem- stva za dopomohoiu dyskryminatnoho analizu. Proceed- indings of: Shliakhy pidvyshchennia efektyvnosti budivnytstva v umovakh formuvannia rynkovykh vid- nosyn: zb. naukovykh prats, Issue 26, 99-107.
 • 13. Shirinyan, L., & Arych, M. (2019). The Impact of the Insurance Costs on the Competitiveness of Food Industry Enterprises of Ukraine in the Context of the Food Market Security. / Ukraіnіan Food Journal, 8(2), 368-385. https://doi.org/10.24263/2304-974x-2019-8-2-15
 • 14. Semenenko, O.H. (2017). Analiz rozvytku kharchovoi promyslovosti Ukrainy. Ekonomichnyi visnyk universytetu im. H. Skovorody, Ekonomika ta upravlinnia, 33/1, 168-182.
 • 15. Shyam, B. Bhandari (2014). Two Discriminant Analysis Models of Predicting Business Failure: A Contrast of the Most Recent with the First Model. American Journal of Management, 14(3), 11-19.
 • 16. Ermolovich, L.L., Golovach, O.V., Sivchik, L.G., & Shchitnikova, I.V. (2009). Analiz khozyaystvennoy deyatelnosti predpriyatya. L.L. Ermolovich (Ed.). Minsk: «Sovremennaya shkola».
 • 17. Ahentstvo z rozvytku infrastruktury fondovoho rynku Ukrainy. Retrieved from http://smida.gov.ua.
 • 18. Konsolidovana finansova zvitnist, pidhotovlena vidpovidno do Mizhnarodnykh standartiv finansovoi zvitnosti Pryvatnoho Aktsionernoho Tova- rystva «Vyrobnyche obiednannia «Konti». Retrieved from http://www.konti.com.