Economic Bulletin of the National Mining University

 

IssuesSectionsAuthorsKeywords

Article

Issue:2014 №4 (48)
Section:Economic theory
UDK:316.422.42: 338.24
Article language:Ukrainian
Pages:22-28
Title:Modernization of government system based on social responsibility
Authors:Novikova O. F.,
Kuzmenko L. M.
Annotation:The specific features of improving governance in the national security system on the principles of social responsibility are defined. According to the results of the expert survey, the threat to national security because of the lack of development of social responsibility is assessed. Directions of modernization of public administration in the context of national security with the use of leverage social responsibility are offered. 
Keywords:Social responsibility, Governance, National security, Unlawful conduct, The value of labor, Civil society, Social injustice, Distrust
File of the article:EV20144_022-028.pdf
Abstract:EV20144_022-028en.pdf 
Literature:
 • 1. Ермоленко А. Н. Этика ответственности и социальное бытие человека (современная немецкая практическая философия) / А. Н. Ермоленко. - К. : Наук. думка, 1994. - 200 с.
 • 2. Булеев И. П. Социальная ответственность бизнеса: теория и практика: [Моногр.] / И. П. Булеев, Н. Ю. Брюховецкая, Е. В. Черных. - Донецк : ИЭП НАН Украины, ДонУЕП, 2008. - 137 с.
 • 3. Галушка З. І. Соціальна відповідальність бізнесу в Україні: національні особливості [Електронний ресурс] / З. І. Галушка. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpen/2010_6/7_Social.pdf
 • 4. Грішнова О. А. Соціальна відповідальність бізнесу: розуміння сутності, сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку в Україні / О. А. Грішнова // Соціалізація відносин у сфері праці в контексті стійкого розвитку: [Mоногр.] / А. М. Колот, О. А. Грішнова, О. О. Герасименко та ін.; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Колота. - К. : КНЕУ, 2010. - С. 189-210.
 • 5. Дейч М. Є. Становлення та розвиток багаторівневої системи соціальної відповідальності: управлінський аспект: [Mонограф.] / М. Є. Дейч; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. - Донецьк, 2014. - 352 с.
 • 6. Діагностика стану та перспектив розвитку соціальної відповідальності в Україні (експертні оцінки): монографія / О. Ф. Новікова, М. Є. Дейч, О. В. Панькова та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. - Донецьк, 2013. - 296 с.
 • 7. Задорожний Г. В. Свобода-відповідальність як джерело особистісної динаміки господарського розвитку (висновки-орієнтири для подальших досліджень) / Г. В. Задорожний // Духовно-культурні чинники соціоекономічної динаміки: монографія молодих вчених; під наук. ред. Г. В. Задорожного, У. Девидова. - Харків, 2013. - C. 254-262.
 • 8. Звонар В. П. Економічна феноменологія соціальної відповідальності у контексті модернізації суспільства / В. П. Звонар // Людський розвиток в Україні: соціальні та демографічні чинники модернізації національної економіки: кол. моногр. / за ред. Е. М. Ліанової. - К. : Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України, 2012. - С. 69-109.
 • 9. Колот А. Соціальна відповідальність людини як чинник стійкої соціальної динаміки: теоретичні засади / А. Колот // Україна: аспекти праці. - 2011. - № 3. - С. 3-9.
 • 10. Соціальна відповідальність влади , бізнесу, громадян: моногр. у 2-х т. / за ред. Г. Г. Півняка; М-во освіти і науки України; Нац. гірн. ун-т. - Д. : НГУ, 2014. - Т.1. - 629 с.
 • 11. Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян: моногр. у 2-х т. / за ред. Г. Г. Півняка; М-во освіти і науки України; Нац. гірн. ун-т. - Д. : НГУ, 2014. - Т.2. - 408 с.
 • 12. Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку: моногр. / за ред. А. М. Колота. - К. : КНЕУ,
 • 2012. - 501 с.
 • 13. Шаповал В. М. Соціальна відповідальність бізнесу в структурі управління економікою: моногр. / В. М. Шаповал. - Дніпропетровськ : ДВНЗ «НГУ», 2011. - 357 с.
 • 14. Швець В. Я. Концептуальні засади підвищення соціальної відповідальності органів місцевої влади / В. Я. Швець, О. Ю. Боровська // Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян: монограф. у 2-х т. - Т.2. - С. 329-340.
 • 15. Швець В. Я. Корпоративна соціальна відповідальність як сучасна бізнес стратегія / В. Я. Швець, М. І. Іванова // Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян: моногр. : у 2-х т. / за ред. Г. Г. Півняка; М-ство освіти і науки України; Нац. гірн. ун-т. - Д. : НГУ, 2014. - Т.1. - С. 54-64.