Economic Bulletin of the National Mining University

 

IssuesSectionsAuthorsKeywords

Article

Issue:2016 №2 (54)
Section:
UDK:338.46:005.591(477)
Article language:Ukrainian
Pages:68-75
Title:Improvement of the stimulation mechanism for the development of services in the national economy in globalization
Authors:Kusakova Yu. A.,
Samilo A. S.
Annotation:The features of developing and constructing a mechanism of service sector stimulation in the context of globalization are examined. The improvement of this mechanism is proposed, taking into account the value of the general index of national service sector development (IDNEs). In contrast with others, this mechanism has a clear elemental structure that takes into account the level of services sphere development, directed to intensify the entrepreneurial activity, employment growth, the recovery in household demand for services, allows to monitor and improve support for the development of service sector and service economic activities in the national economy. 
Keywords:Service, Service sector, Stimulation mechanism, Services development, Knowledge intensive industries, National economy, Globalization
File of the article:EV20162_068-075.pdf
Abstract:EV20162_068-075en.pdf 
Literature:
 • 1. Сахно Є. Ю. Державне регулювання сфери послуг / Є. Ю. Сахно, К. В. Лазовська // Науковий вісник ЧДІЕУ. - 2012. - №1 (13). - С. 20-25.
 • 2. Круглов М. П. Науково-методичні підходи до формування державної політики сталого розвитку регіонів / М. П. Круглов // Наукові праці [Чорномор- ського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Сер. : Державне управління. - 2014. - Т. 235, Вип. 223. - С. 50-55.
 • 3. Чечель О. М. Принципи та механізм дер- жавного регулювання економіки [Електронний ре- сурс] / О. М. Чечель // Вісник Академії митної служ- би України. Сер. : Державне управління. - 2013. - № 2. - С. 103-111. - Режим доступу до стат- ті : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vamcudu_2013_2_18.pdf.
 • 4. Крамченко Р. А. Державне регулювання розвитку сфери послуг / Р. А. Крамченко // Науковий вісник НЛТУ України. - 2008. - Вип. 18.6. - С. 188- 197.
 • 5. Венгерська Н. С. Регіональна сервісна по- літика як необхідна умова розвитку сфери послуг / Н. С. Венгерська // Вісник Запорізького національного університету. - 2014. - № 2. - С. 142-152.
 • 6. Євсєєва О. О. Особливості механізму регу- лювання розвитку сфери послуг України в умовах глобалізації / О. О. Євсєєва // Економічний простір: збірник наукових праць. - Дніпропетровськ : ПДАБА, 2014. - № 92. - С. 115-125.
 • 7. Попельнюхов Р. В. Державне регулювання макроекономічної стабільності / Р. В. Попельнюхов // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». - 2009. - № 2. - Режим доступу до статті : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=17.
 • 8. Шевченко Ю. О. Методологічні підходи до оцінки рівня розвитку сфери послуг країн світу / Ю. О. Шевченко // Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції [«Актуальні про- блеми і перспективи розвитку економіки України»], (м. Ужгород, 07 березня 2014 р.). - Ужгород : Вид. дім «Гельветика», 2014. - С. 43-46.
 • 9. Венгерська Н. С. Регулювання розвитку сфери послуг регіонів України : дис. ... кандидата економ. наук : 08.00.05 / Н. С. Венгерська. - Запо- ріжжя, 2012. - 239 с.
 • 10. Про Стратегію сталого розвитку «Україна - 2020» : Указ Президента України № 5/2015 від 12 січня 2015 р. [Електронний ресурс] / Президент України Петро Порошенко : Офіційне інтернет- представництво. - Режим доступа : http://www.president.gov.ua/documents/18688.html.
 • 11. Пилипенко Ю. І. Соціально-відповідальна поведінка бізнесу: сутність та умови формування в Україні / Ю. І. Пилипенко, Г. М. Пилипенко // Еко- номічний вісник Національного гірничого універси- тету. - 2014. - № 4. - С. 28-35.