Науковий журнал "ЕКОНОМІЧНИЙ ВІСНИК ДНІПРОВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ" є правонаступником журналу "Економічний вісник Національного гірничого університету", що видавався в Національному гірничому університеті з 2003 року. Разом із зміною назви видавця змінилася й назва журналу, про що засвідчено Міністерством юстиції України 03.03.2020 року. Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 24435-14375 ПР від 03.03.2020.

Журнал включено до Переліку фахових видань України групи Б, в яких можуть друкуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата економічних наук за спеціальностями: 051 Економіка, 071 Облік та оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 281 Публічне управління та адміністрування, 292 Міжнародні економічні відносини (Наказ МОН України від 24.09.2020 №1188).

Журнал індексується в:
Index Copernicus Google Scholar Research Bible Vernadsky National Library of Ukraine

Засновники:
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»,
Інститут економіки промисловості Національної академії наук України.

Періодичність: журнал друкується 4 рази на рік і публікує статті українською та англійською мовами.

Основні рубрики журналу: економічна теорія, міжнародні економічні відносини, підприємництво та економіка підприємства, фінанси, облік та оподаткування, економіка природокористування, економіко-математичні методи прийняття управлінських рішень, менеджмент, маркетинг, публічне управління та адміністрування.

Редакційна колегія: Головний редактор - Пилипенко Г.М., доктор економічних наук, професор кафедри туризму та економіки підприємства НТУ «Дніпровська політехніка».
Заступники головного редактора - Вагонова О.Г., доктор економічних наук, завідувач кафедри прикладної економіки, підприємництва та публічного управління НТУ «Дніпровська політехніка»; Амоша О. І., академік НАН України, доктор економічних наук, почесний директор Інституту економіки промисловості Національної академії наук України.
Голова редакційної ради - Швець В.Я., доктор економічних наук, завідувач кафедри менеджменту НТУ «Дніпровська політехніка».

Редакційна рада: Бардась А. В., доктор економічних наук, декан факультету менеджменту, професор кафедри менеджменту НТУ «Дніпровська політехніка», Булєєв І. П., доктор економічних наук, головний науковий співробітник відділу проблем економіки підприємств Інституту економіки промисловості Національної академії наук України, Герасименко А. Г., доктор економічних наук, професор кафедри економічної теорії та конкурентної політики Київського національного торговельно-економічного університету, Іванова М. І., доктор економічних наук, доцент кафедри менеджменту НТУ «Дніпровська політехніка», Залознова Ю. С., член-кореспондент НАН України доктор економічних наук, директор Інституту економіки промисловості Національної академії наук України, Єрмошкіна О. В., доктор економічних наук, завідувач кафедри економічного аналізу та фінансів, НТУ «Дніпровська політехніка» Кострицька С. І., завідувач кафедри іноземних мов, НТУ «Дніпровська політехніка», Кочура Є. В., доктор технічних наук, завідувач кафедри економіки та економічної кібернетики, НТУ «Дніпровська політехніка», Литвиненко Н. І., доцент кафедри економічної теорії та міжнародних економічних відносин, НТУ «Дніпровська політехніка», Пашкевич М. С., доктор економічних наук, завідувач кафедри обліку і аудиту, НТУ «Дніпровська політехніка», Прокопенко В. І., доктор технічних наук, професор кафедри прикладної економіки, підприємництва та публічного управління, НТУ «Дніпровська політехніка», Пилипенко Ю. І., доктор економічних наук, завідувач кафедри економічної теорії та міжнародних економічних відносин, НТУ «Дніпровська політехніка», Прушківська Е. В., доктор економічних наук, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин, НУ «Запорізька політехніка», Трифонова О. В., доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту, НТУ «Дніпровська політехніка», Шаповал В. М., доктор економічних наук, завідувач кафедри туризму та економіки підприємства, НТУ «Дніпровська політехніка», Г. Кошебаєва, доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту підприємства Карагандинського державного технічного університету, Казахстан. В. Тарас, PhD, доцент кафедри міжнародного бізнесу Університету Південної Кароліни, м. Грінсборо, США. Ш. Форліч, доктор економічних наук, ректор Вищої банківської школи, м. Вроцлав, Польща. М. Шефер, PhD, керівник соціально-освітнього проекту з підвищення знань в галузі економіки Науково-освітньої асоціації «SEPIKE», м. Мюнхен, Німеччина.

Air Jordan