ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Стаття

Випуск:2017 №4 (60)
Рубрика:
УДК:911.375.1 : 316.422 : 338.26.313
Мова статті:Українська
Сторінки:67-77
Заголовок:Урбанізація і стратегічне планування сталого розвитку міст
Автор:Коваленко А. О.
Анотація:У статті висвітлюються проблеми розвитку міст і пов’язаної з ним урбанізації як складова частина комплексу питань переходу України до сталого розвитку. Розглядається сучасне наукове розуміння урбанізації, її суперечливі тенденції у вітчизняних реаліях в контексті Цілей сталого розвитку, визначених Організацією Об’єднаних Націй. Розкриваються можливості й особливості стратегічного планування сталого розвитку міст з урахуванням зарубіжного досвіду, механізмів координації та інтеграційної політики. 
Ключові слова:Урбанізація, Стратегічне планування, Сталий розвиток міст, Агломерація, Мегаполіс, Промислові території, Цілі сталого розвитку
Файл статті:EV20174_067-077.pdf
Література:
 • 1. Европейская хартия городов II. Манифест новой урбанистики [Электронный ресурс] / Конгресс местных и региональных властей Совета Европы. - Режим доступа: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&id=1303089&Site= COE&direct=true.
 • 2. Урбанизация, научно-техническая револю- ция и рабочий класс. - М. : Наука, 1972. - 268 с.
 • 3. Бобылев С. Н. Устойчивое развитие круп- нейших городов и мегаполисов: фактор экосистем- ных услуг / С. Н. Бобылев, Б. Н. Порфирьев // Вест- ник Московского университета. - Серия 6: Экономи- ка. - 2016. - № 6. - С. 3-21.
 • 4. Богачов С. В. Управління розвитком міських агломерацій на державному та місцевому рівнях / С. В. Богачов, М. В. Мельникова // Економіка Украї- ни. - 2017. - № 9. - С. 81-89.
 • 5. Дмитренко А. Ю. Територіальний розвиток міст: демографічний аспект / А. Ю. Дмитренко // Містобудування та територіальне планування. - 2012. - Вип. 45(1). - С. 240-245.
 • 6. Довбыш Е. Участие городов в интегра- ционных процессах ЕС / Е. Довбыш // Мировая эко- номика и международные отношения. - 2016. - Т. 60. - № 1. - С. 93-102.
 • 7. Груза И. Теория города / И. Груза. - М. : Стройиздат, 1972. - 248 с.
 • 8. Мартьянов В. Сети и иерархии городов в глобальном мире: модернизационный потенциал и пределы экспансии / В. Мартьянов // Мировая эконо- мика и международные отношения. - 2017. - Т. 61. - № 6. - С. 57-66.
 • 9. Папенов К. В. Социо-эколого-экономи- ческие проблемы крупных мегаполисов / Папе- нов К. В., Никоноров С. В., Земскова О. В. // Про- блемы прогнозирования. - 2015. - № 5. - С. 119-126.
 • 10. Коваленко А. О. Урбанізація та сталий розви- ток: можливості стратегічного планування / А. О. Коваленко // Регіональна політика: історія, полі- тико-правові засади, архітектура, урбаністика: Третя міжнар. наук. -практ. конф. (Київ, 22-23 листопада 2017 р.): Зб. наук. пр. Вип. ІІІ. Ч. 2 / МОН України, КНУБА. - К., 2017. - С. 105-108.
 • 11. Економічний словник / за ред. П. І. Багрія, С. І. Дорогунцова. - К. : Гол. ред. УРЕ АН УРСР, 1973. - 624 с.
 • 12. Экономическая Энциклопедия. Политиче- ская экономия (в 4 томах). Гл. ред. А. М. Румянцев. - М. : Советская Энциклопедия, 1980. - Т. 4. Социоло- гия - Я. - 1980. - 672 с.
 • 13. Алаев Э. Б. Социально-экономическая гео- графия: Понятийно-терминологический словарь / Э. Б. Алаев. - М. : Мысль, 1983. - 352 с.
 • 14. Регіональна економіка: словник-довідник / [Богорад О. Д., Невелєв О. М., Падалка В. М., Підмо- гильний М. В.] - К. : НДІСЕП, 2004. - 347 с.
 • 15. Проблемы современной урбанизации / Под ред. Ю. Л. Пивоварова. - М. : Статистика, 1972. - 240 с.
 • 16. Трубина Е. Г. Город в теории: опыт осмысления пространства / Е. Г. Трубина. - М. : Но- вое литературное обозрение, 2011. - 520 с.
 • 17. Цілі сталого розвитку 2016-2030 [Елект- ронний ресурс] / Представництво ООН в Україні. - Режим доступу: http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku- tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku.
 • 18. Аналіз державних стратегічних документів щодо врахування адаптованих для України Цілей Сталого Розвитку до 2030 року: аналітична доповідь / за заг. ред. А. А. Максюти. - К. : Інститут суспільно- економічних досліджень, 2017. - 84 с.
 • 19. Цілі Сталого Розвитку: Україна. Національ- на доповідь 2017. - К. : Мінекономрозвитку, 2017. - 176 с.
 • 20. Україна: огляд процесів урбанізації / Між- народний банк реконструкції та розвитку; Світовий банк. - К., 2015. - 218 с.
 • 21. Київ-2015: стратегія розвитку. Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку на період до 2015 року / [Б. М. Данилишин, В. І. Куценко, С. І. Бандур та ін.] - К. : Нічлава, 2004. - 280 с.
 • 22. Основы экономики крупного города / [П. И. Бурак, И. А. Рождественская, В. Ю. Ануприен- ко и др.] - М. : Экономика, 2009. - 647 с.
 • 23. Окружающая среда Европы: состояние и перспективы 2015. Обобщающий доклад / Европейс- кое агентство по окружающей среде. - Копенгаген, 2015. - 200 с.
 • 24. Пестрикова А. Г. Реновация промышлен- ных территорий как один из эффективных методов улучшения городской среды / А. Г. Пестрикова, Е. А. Бурда // Містобудування та територіальне пла- нування. - 2012. - Вип. 45(2). - С. 122-132.
 • 25. Шолух Н. В. Культурно-историческая сре- да в промышленных городах Европы: опыт сохране- ния и регенерации / Н. В. Шолух, М. А. Черныш // Містобудування та територіальне планування. - 2012. - Вип. 45(2). - С. 354-361.
 • 26. Мартьянов В. Креативный класс - креати- вный город: реальная перспектива или утопия для избранных? / В. Мартьянов // Мировая экономика и международные отношения. - 2016. - Т. 60. - № 10. - С. 41-51.
 • 27. Оборин М. С. Эффективность стратегиче- ского планирования развития малых городов на ос- нове сетевого механизма координации / М. С. Обо- рин, А. М. Пахалов, М. Ю. Шерешева // Вестник Московского университета. - Серия 6. Экономика. - 2017. - № 4. - С. 100-117.
 • 28. Слука Н. Глобальные города / Н. Слука // Эксперт. - 2008. - № 15. - С. 68-74.
 • 29. Мегаполисы на современном этапе // Эко- номика и управление в зарубежных странах. - 2014. - № 11. - С. 41-55.
 • 30. Дейнеко Л. Концептуальні засади форму- вання інтеграційної політики міста Києва / Л. Дейне- ко, А. Коваленко, Е. Шелудько // Економіка України. - 2004. - № 6. - С. 25-32.
 • 31. Подымова Д. В. Процесы урбанизации в Канаде / Д. В. Подымова // США - Канада: экономи- ка, политика, культура. - 2013. - № 8. - С. 109-117.