ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Стаття

Випуск:2017 №4 (60)
Рубрика:
УДК:338.47:656.2(477)
Мова статті:Українська
Сторінки:85-91
Заголовок:Роль залізничного транспорту в економічному розвитку України
Автори:Зоріна О. І.,
Фадєєнко В. Ю.
Анотація:У статті розглядається роль залізничного транспорту в економічному розвитку України. Проаналізовано міжнародні індекси, які відображають реальну ситуацію, що впливає на усі сфери функцыонування економіки, в тому числі й на динамічний та стійкий розвиток залізничного транспорту. Надано пропозиції, впровадження яких забезпечить приріст інвестицій, інноваційний розвиток та модернізацію як економіки України в цілому, так і галузі залізничного транспорту, зокрема. 
Ключові слова:Економіка, Економічний розвиток, Залізничний транспорт, Індекс сприйняття корупції, Індекс економічної свободи, Індекс інвестиційної привабливості, Перевезення
Файл статті:EV20174_085-091.pdf
Література:
 • 1. Экономика железнодорожного транспор- та: Учебник для вузов / И. В. Белов, В. Г. Галабурда, В. Ф. Данилин и др.; Под ред. И. В. Белова. - М. : Транспорт, 1989. - 351 с.
 • 2. Экономика железнодорожного транспор- та: [учебник для ВУЗов железнодорожного транспор- та] / Под ред. В. А. Дмитриева - М. : Транспорт, 1996. - 524 с.
 • 3. Зоріна О. І. Досвід реформування заліз- ничного транспорту в провідних країнах світу [Елек- тронний ресурс]. / О. І. Зоріна, О. М. Мкртичьян. - Режим доступу: http://base.dnsgb.com.ua/files/journal/ V-Harkivskogo-NAU/V-Harkivskogo-NAU_ekonom/ 2013_8/ PDF/5.pdf
 • 4. Экономика железнодорожного транспор- та. / Под ред. Н. П. Терешиной, Б. М. Лапидуса, М. Ф. Трихункова. - Москва, 2005. - 438 с.
 • 5. Мачерет Д. А. Работа железнодорожного транспорта: макроэкономи-ческий аспект / Д. А. Ма- черет // Железнодорожный транспорт. - №2. - 2006. - С. 7-13.
 • 6. Терешина Н. П. Методы оценки конку- рентоспособности транспортной продукции с учетом внетранспортного эффекта / Н. П. Терешина, А. Аб- рамов, В. Галабурда, А. Рышков // Экономика желез- ных дорог. - №4. - 2002. - С. 12-16.
 • 7. Трихунков М. Ф. Транспортное прои- зводство в условиях рынка: качество и эффектив- ность. / М. Ф. Трихунков. - М. : Транспорт, 1993. - 255 с.
 • 8. Попович П. В. Курс лекцій «Основи еко- номіки транспорту» [Електронний ресурс] / П. В. Попович, О. С. Шевчук, Н. Б. Гаврон. - Режим дос- тупу: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/20573/1/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9%20%D0%9E%D0%95%D0%A2_2017.pdf
 • 9. Значення і місце залізничного транспорту [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://we.org.ua/transport/znachennya-i-mistse-zaliznychnogo-transportu/
 • 10. Статистичні дані про Українські залізниці [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://mtu.gov.ua/content/statistichni-dani-pro-ukrainski-zaliznici.html
 • 11. «Укрзалізниця» отримала майже 1,5 міль- ярда гривень чистого прибутку [Електронний ре- сурс]. - Режим доступу: https://www.epravda.com.ua /news/2016/08/4/601501/
 • 12. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової програми реформування залізничного транспорту на 2010-2019 роки» (від 16 грудня 2009 р. N 1390) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon5.rada. gov.ua/laws/show/1390-2009-%D0%BF
 • 13. Corruption perceptions index [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.transparency.org/ news/feature/corruption_perceptions_index_2016
 • 14. The Heritage Foundation. Індекс економіч- ної свободи. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.heritage.org/index/ - IndexofEconomic Freedom 2016)
 • 15. International business compass Рейтинг ін- вестиційної привабливості [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://www.bdoibc.com/ fileadmin/ dokumente/BDO-IBC-Summary-2016_ ENG.pdf
 • 16. Геращенко С. О. Вплив сучасної економі- чної політики на інвестиційний клімат в Україні / С. О. Геращенко [Електронний ресурс]. - Режим досту- пу: http://ev.nmu.org.ua/docs/2017/1/EV20171_072- 080.pdf
 • 17. Розпорядженнями Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Державної про- грами реформування залізничного транспорту» (від 27 грудня 2006 р. №651-р.) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/651-2006-%D1%80
 • 18. В Украине должны появиться конкуренты «Укрзализныци» - министр инфраструктуры Влади- мир Омелян [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://cfts.org.ua/news/2017/10/03/v_ukraine_dolzhny_ poyavitsya_konkurenty_ukrzaliznytsi_omelyan_43242