ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Стаття

Випуск:2015 №4 (52)
Рубрика:
УДК:338.43.02
Мова статті:Українська
Сторінки:113-118
Заголовок:Сільський розвиток України в умовах євроінтеграції: проблеми та перспективи
Автор:Венгерська Н. С.
Анотація:У статті розглянуто проблеми та перспективи сільського розвитку України в умовах євроінтеграції. На основі узагальнення досвіду функціонування сільських територій в Європейському Союзі проаналізовано концептуальні підходи щодо підтримки їх ефективного розвитку. З урахуванням європейського досвіду сформовано перелік заходів для органів державного та регіонального управління, необхідних для розвитку сільських територій в Україні. 
Ключові слова:Сільський розвиток в Європейському Союзі, Проблеми сільського розвитку України, Перспективи сільського розвитку України, Політика сільського розвитку, Європейська інтеграція
Файл статті:EV20154_113-118.pdf
Реферат:EV20154_113-118ua.pdf 
Література:
 • 1. Розвиток сільських територій в системі євроінтеграційних пріоритетів України : [монографія] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; наук. ред. В. В. Борщевський. - Львів, 2012. - 216 с.
 • 2. Стегней М. І. Сучасні напрями забезпечення сталого розвитку сільських територій: європейський досвід і українські реалії [Електронний ресурс] / М. І. Стегней // Актуальні проблеми економі- ки. - № 3(141). - 2013. - Режим доступу : http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ape_2013_3_14.pdf.
 • 3. Гоголь Т. В. Сільські території як об’єкт державного регулювання [Електронний ресурс] / Т. В. Гоголь // Державне управління: теорія та практика : електронне наукове фахове видання. - Вип. 2(10). - 2009. - С. 4-5. - Режим доступу : www.academy.gov.ua/ej/ej10/doc_pdf/Gogol.pdf
 • 4. Павлов О. І. Сільські території України: історична трансформація парадигми управління : [монографія] / Павлов О. І. - Одеса : Астропринт, 2006. - 360 р.
 • 5. Онищенко О. Сільський розвиток: основи методології та організації / О. Онищенко, О. Юрчишин // Економіка України. - 2006. - № 10 (539). - С. 4-13.
 • 6. Важинський Ф. А. Сутність і значення соціально-економічного розвитку сільських терито- рій / Ф. А. Важинський // Науковий вісник НЛТУ України. - 2010. − Вип. 20.5 - С. 152-157.
 • 7. Колесников В. І. Світовий досвід розвитку сільських територій [Електронний ресурс] / В. І. Колесников // Ефективна економіка. - 2014. - № 4. - Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2956
 • 8. Малько Ю. Конвергенція політики сільського розвитку в європейському просторі [Електронний ресурс] / Ю. Малько // Науковий вісник. - 2014. - Вип. 14 «Демократичне врядування» - Режим доступу : http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnyk14/fail/malko.pdf
 • 9. Rural Development policy 2007-2013, available at : http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_en.htm
 • 10. Situation and prospects for EU agriculture, December, 2010 / European Commission Directorate-General For Agriculture And Rural Development. Directorate L. Economic analysis, perspectives and evaluations, available at : ec.europa.eu.
 • 11. Rural development 2014 - 2020 [Electronic resource]. - Access mode : http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_en.htm.