ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Стаття

Випуск:2016 №2 (54)
Рубрика:
УДК:332.37:63(477)
Мова статті:Українська
Сторінки:61-68
Заголовок:Створення парадигми консолідації земель сільськогосподарського призначення в Україні
Автор:Попов А. С.
Анотація:У статті розглянуті основні методичні підходи до консолідації земель сільськогосподарського призначення, які можуть бути використані в Україні, а саме: добровільний груповий, добровільний індивідуальний і примусовий. Наводит ься порівняльна характеристика добровільної і примусової консолідації земель. Автором розроблена парадигма організаційної структури консолідації земель сільськогосподарського призначення та методичних підходів до її реалізації. Встановлено, що добровільна консолідація земель сільськогосподарського призначення спрямована лише на вирішення проблем приватного індивідуального характеру, в той час як примусова – на захист суспільних інтересів. 
Ключові слова:Консолідація земель, Землі сільськогосподарського призначення, Добровільний, примусовий, методичний підходи до консолідації земель, Фактори, що впливають на консолідацію земель
Файл статті:EV20162_061-068.pdf
Реферат:EV20162_061-068ua.pdf 
Література:
 • 1. Кілочко В. М. Земельна реформа і необ- хідність консолідації земель у сільському господар- стві / В. М. Кілочко // Землеустрій і кадастр. - 2009. - № 2. - С. 18-20.
 • 2. Мартин А. Консолідація земель сіль- ськогосподарського призначення та правові механіз- ми її здійснення в Україні / А. Мартин, О. Краснолу-цький. // Землевпорядний вісник. - 2011. - № 5. - С. 16-21.
 • 3. Ткачук Л. В. Консолідація земель: ефек- тивне використання та охорона в умовах трансформації земельних відносин / Л. В. Ткачук. - Львів : Вид-во Львівського НАУ, 2009. - 249 с.
 • 4. Шворак А. М. Консолідація земель сільськогосподарського призначення: дис. докт. ек. наук: 08.00.06 / Шворак Анатолій Михайлович. - К., 2016. - 438 с.
 • 5. Van Dijk T. Dealing with Central European Land Fragmentation: Ph.D. Thesis / Terry van Dijk. - The Netherlands: Uitgeverij Eburon, 2003. - 219 p.
 • 6. Thomas J. Attempt on Systematization of Land Consolidation Approaches in Europe / J. Thomas // Zeitschrift für Geodäesie, Geoinformation und Landma- nagement. - 2006. - № 3. - С. 156-161.
 • 7. Hartvigsen M. Land Reform and Land Con- solidation in Central and Eastern Europe after 1989: Ex- periences and Perspectives: Ph.D. Thesis / Morten Hart- vigsen. - Aalborg: Aalborg University, 2015. - 449 p.
 • 8. Конституція України [Електронний ре- сурс] [зі змін. та допов., внесеними Законом України від 21 лют. 2014 р. № 742-VІІ]. - Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96- %D0%B2%D1%80
 • 9. Загальна теорія держави і права: підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петри- шина. - Х. : Право, 2010. - 584 с.
 • 10. Теоретичні основи державного земель- ного кадастру: навч. пос. / М. Г. Ступень, Р. Й. Гуль- ко, О. Я. Микула та ін.; за заг. ред. М. Г. Ступень. - 2-ге видання, стереотипне. - Львів : «Новий Світ- 2000», 2006. - 336 с.
 • 11. Іщенко Ю. Б. Вивчення причинно- наслідкових взаємозв’язків методом Ісікави [Елек- тронний ресурс] / Ю. Б. Іщенко. - 2013. - Режим дос- тупу до ресурсу: http://market.avianua.com/?p=875
 • 12. What is Good Governance? [Електронний ресурс] / UNESCAP. - 2009. - Режим доступу до ре- сурсу: www.unescap.org/sites/default/files/good-governa nce.pdf
 • 13. Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security / FAO. - Rome : FAO, 2012. - 40 p.