ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Стаття

Випуск:2017 №1 (57)
Рубрика:
УДК:339.9.012.24(477.64)
Мова статті:Українська
Сторінки:97-107
Заголовок:Тенденції зовнішньоекономічної діяльності Запорізького регіону в контексті євроінтеграції
Автори:Прушківська Е. В.,
Шишова Ю. В.
Анотація:В статті виокремлено основні аспекти зовнішньоекономічної діяльності промислового регіону. На основі методу групування показано залежність регіонів від зовнішньої торгівлі та виділено три групи регіонів: сильно залежні, середньо залежні, низько залежні. Проаналізовано структуру експорту та імпорту Запорізької області в умовах євроінтеграційних процесів. Обґрунтовано необхідність збільшення частки наукомісткої продукції у структурі експорту регіону. Визначено перспективи розвитку зовнішньоекономічних відносин Запорізького регіону із країнами ЄС з урахуванням сучасних торгівельно-економічних інтересів. 
Ключові слова:Зовнішньоекономічна діяльність, Зовнішня торгівля, Євроінтеграція, Експорт, Експортний потенціал, Імпорт, Регіон
Файл статті:EV20171_097-107.pdf
Література:
 • 1. Білорус О. Г. Глобальна продовольча безпе- ка : монографія / О. Г. Білорус, М. В. Зубець, П. Т. Саблук, В. І. Власов // Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин НАН України, ННЦ «Ін-т аграр. економіки» УААН. - К., 2009. - 486 c.
 • 2. Бураковський І. Оцінка витрат і вигод від укладання угоди про зону вільної торгівлі між Украї- ною та ЄС / І. Бураковський, К. Куценко, А. Кобиля- нська та ін. - К. : К.І.С., 2010. - 96 с.
 • 3. Рязанова Н. О. Пріоритетні напрями механіз- му реалізації експортного потенціалу регіону / Н. О. Рязанова // Вісник Волинського Інституту економіки і менеджменту. - 2015. - № 12. - С. 410-418. http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/94 6
 • 4. Губіна В. Розвиток зовнішньоекономічних зв'язків регіону в умовах зростання відкритості наці- ональної економіки / В. Губіна [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://visnik.knteu.kiev.ua/files/2009/05/5.pdf
 • 5. Орловська Ю. В. Стратегічне управління ін- вестиціями в регіональний розвиток / Ю. В. Орлов- ська. - К. : Знання України. - 2006. - 336 с.
 • 6. Радзиевская С. А. Вступление Украины в ЕЭП - важнейший фактор, определяющий темпы и результаты инновационного и технологического раз- вития регионов России, Украины и других стран Ев- разии [Электронный ресурс]. / С. А. Радзиевская. - Режим доступа : http://www.gosbook.ru/node/81113
 • 7. Нова економічна мапа [Електронний ре- сурс]. - Режим доступу : http://tyzhden.ua/Economics/166506
 • 8. Регіони України, 2016 : стат. зб. / Держ. служба статистики України. - К. : 2016. - Ч. 2. - 681 с.
 • 9. Офіційний сайт Державного комітету стати- стики України [Електронний ресурс]. - Режим дос- тупу : http://www.ukrstat.gov.ua.
 • 10. Шевченко Ю. О. Визначення векторів інте- грації національної сфери послуг задля ефективного управління її розвитком / Ю. О. Шевченко // Матері- али Міжнародної науково-практичної інтернет- конференції молодих вчених «Управління економіч- ними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення», 11-12 квітня 2014 р. - С. 59-60.
 • 11. Маруняк Є. О. Методичні підходи до еко- номіко-географічного дослідження процесів глобалі- зації в контексті стратегії регіонального розвитку України / Є. О. Маруняк // Український географічний журнал. - 2004. - №1. - С. 28-32.
 • 12. Індекс євроінтеграційного економічного поступу регіонів України [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://pfirs.org/periodichni- doslidzhennya/indeks-evrointegratsijnogo- ekonomichnogo-postupu-regioniv-ukrajini/indeks- evrointegratsijnogo-ekonomichnogo-postupu-regioniv- ukrajini-2014.html
 • 13. Офіційний сайт головного управління ста- тистики у Запорізькій області [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.zp.ukrstat.gov.ua/