ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Стаття

Випуск:2017 №3 (59)
Рубрика:
УДК:332.142.2
Мова статті:Українська
Сторінки:58-65
Заголовок:Сталий розвиток регіонів україни в умовах європейського підходу до децентралізації
Автори:Петкова Л. О.,
Марущак Д. Ю.
Анотація:У статті розглядаються питання оцінки сталості розвитку регіонів України. Запропоновано оновлений з урахуванням децентралізації підхід до визначення рівня впливу бюджетної політики на взаємодію економічної ефективності, соціальної та екологічної складових регіонального розвитку. Підвищення соціально-економічної ефективності реформ в Україні розглядається через зміну нагромадження в структурі доходів місцевих бюджетів. Показано значення запропонованого підходу в посиленні рівня обґрунтованості подальших змін регіональної політики сталого розвитку.У статті розкрито основні теоретичні підходи до визначення сутності поняття «регіон». Створено групування існуючих трактувань категорії «регіон» на основі наявності або відсутності спільних ознак у визначеннях. Визначено місце економіки регіону в просторовому упорядкуванні національної та міжнародної економічних систем. 
Ключові слова:Сталий розвиток, Регіони, Реформи, Децентралізація, Якість розвитку, Регіон, економіка регіону, регіоналізація економіки, місце регіону в господарському комплексі країни
Файл статті:EV20173_058-065.pdf
Література:
 • 1. Герасимчук З. В. Регіональна політика ста- лого розвитку: теорія, методологія, практика: Моног- рафія / З. В. Герасимчук - Луцьк : Надстир'я, 2008. - 528 с.
 • 2. Данилишин Б. М. Природно-ресурсний по- тенціал сталого розвитку України / [Данилишин Б. М., Дорогунцов С. І., Міщенко В. С. та ін.] - Київ : РВПС України. 1999. - 716 с.
 • 3. Національна парадигма сталого розвитку України / за заг. ред. академіка НАН України, Б. Є. Патона. - К. : ДУ «Інститут економіки природокори- стування та сталого розвитку НАН України», 2012. - 72 с.
 • 4. Хвесик М. Парадигмальний погляд на кон- цепт сталого розвитку України / М. Хвесик, І. Бист- ряков // Економіка України. - 2012. - № 6. - С. 4-12.
 • 5. Фінансове забезпечення сталого розвитку регіонів України: міжбюджетні відносини та іннова- ційні інструменти стимулювання: Монографія; за наук. ред.. д. е. н., проф. Вахович І. М. - Луцьк : Во- линьполіграф, 2014. - 331 с.
 • 6. Національна доповідь «Цілі Сталого Розви- тку: Україна». - Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, 2017. - 176 с.
 • 7. Sustainable development indicators: European Commission [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ec.europa.eu/eurostat/web/ sdi/indicators/socioeconomic-development
 • 8. Шаститко А. Бюджетный процесс в страте- гиях социально- экономического развития (постанов- ка проблемы) / А. Шаститко, М. Овчинников. - Воп- росы экономики. - 2008. - № 3. - С. 134-151.
 • 9. Медведев Н. Л. Местное самоуправление в зарубежных странах (информационный обзор) / Н. Л. Медведев, А. И. Ракитов. - М. : Юрид. лит-ра, 2010. - 239 с.
 • 10. Європейська регіональна політика: на- тхнення для країн, що не входять до ЄС? [Електрон- ний ресурс]. - Режим доступу: http://ec.europa.eu/ regional_policy/sources/docgener/presenta/international/ external_ uk.pdf
 • 11. Заде Л. А. Тени нечетких множеств / Л. А. Заде // Проблемы передачи информации. - 1966. - Том 2, выпуск 1, с. 37-44. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.mathnet.ru/links/fc0ca 722010d14e9a6de2b593e337931/ppi1943.pdf
 • 12. Ротштейн О. П. Інтелектуальні технології ідентифікації: нечіткі множини, генетичні алгоритми, нейронні мережі / О. П. Ротштейн. - Вінниця : УНІВЕРСУМ - Вінниця, 1999. - 320 с.
 • 13. Інтелектуальні технології моделювання в інформаційно- аналітичній системі державної подат- кової служби : монографія / за заг. ред. Л. Л. Таран- гул.- К. : Алерта, 2010. - 358 с.
 • 14. Лук'яненко О. Д. Комплекс моделей оці- нювання інвестиційного потенціалу України / О. Д. Лук'яненко, І. В. Мірошниченко // Нейрон-нечіткі технології моделювання в економіці. - 2016. - № 5. - С. 93-122. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nfmte.com/assets/journal/5/Lukianenko_Miroshnychenko.pdf
 • 15. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua;
 • 16. Державна казначейська служба України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.treasury.gov.ua/main/uk/index