ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Стаття

Випуск:2017 №3 (59)
Рубрика:
УДК:332.01
Мова статті:Українська
Сторінки:65-72
Заголовок:Місце економіки регіону в просторовому упорядкуванні національної та міжнародної економіки
Автор:Книш Я. В.
Анотація:У статті розкрито основні теоретичні підходи до визначення сутності поняття «регіон». Створено групування існуючих трактувань категорії «регіон» на основі наявності або відсутності спільних ознак у визначеннях. Визначено місце економіки регіону в просторовому упорядкуванні національної та міжнародної економічних систем. 
Ключові слова:Регіон, Економіка регіону, Регіоналізація економіки, Місце регіону в господарському комплексі країни
Файл статті:EV20173_065-072.pdf
Література:
  • 1. Симкин Д. Г. Теоретические основы разви- тия региона в современных условиях / Д. Г. Симкин // Вестник ОГУ. - 2010. - № 8 (114). - С. 114-117.
  • 2. Лапаева М. Г. Управление социально- экономическим развитием региона в условиях ста- новления сетевой экономики: [монография] / М. Г. Лапаева, И. Н. Корабейников, Е. Н. Макеева. - Оренбург : ИПК ГОУ ОГУ, 2009. - 268 с.
  • 3. Андреев А. В. Основы региональной эко- номики: уч. пос. / А. В. Андреев, Л. М. Борисова, Э. В. Плучевская. - М. : КНОРУС, 2007. - 336 с.
  • 4. Маниліч М. І. Трансформація регіонального економічного механізму : [монографія] / М. І. Маниліч. - Чернівці : Книги - ХХІ, 2004. - 164 с.
  • 5. Бойчук В. В. Актуальні проблеми регіональ- ного розвитку / В. В. Бойчук // Збірник науково- дослідних робіт за результатами соціологічних до- сліджень / В. В. Бойчук, І. Г. Буркут, М. І. Маниліч, Л. В. Поляк та ін. - Чернівці : Прут, 2000. - 80 с.
  • 6. Вахович І. М. Фінансова політика сталого розвитку регіону: методологія формування та меха- нізми реалізації : [монографія] / І. М. Вахович. - Луцьк : Надстир’я, 2007. - 496 с.
  • 7. Про концепцію створення соціальних (віль- них) економічних зон в Україні : Постанова Кабінету Міністрів України від 14.03.94 р. № 277.
  • 8. Про внутрішнє та зовнішнє становище Укра- їни в 2013 році: Щорічне Послання Президента Укра- їни до Верховної Ради України. - К. : НІСД, 2013. - 576 с.
  • 9. Єпіфанов А. О. Регіональна економіка / А. О. Єпіфанов, І. В. Сало. - К. : Наук. думка, 2000. - 320 с.
  • 10. Основы региональной экономики / [за ред. А. Г. Гранберг]. - М. : Экономика, 2000. - 495 с. 11. Варналій З. С. Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку : [монографія] / [З. С. Варналій, А. І. Мокій, О. Ф. Новікова, С. А. Новікова, С. А. Романюк, В. І. Чужиков та ін.] ; за ред. З. С. Варналія. - К. : Знан- ня України, 2005. - 498 с. 12. Реутов В. Є. Закономірності і парадигми регіонального розвитку [Електронний ресурс] / В. Є. Реутов. - Режим доступу: http:www.economy.nayka.com.ua/index.php. 13. Барнз Р. Нові регіональні економіки / В. Барнз, Л. Ледебур. - Л. :Літопис, 2003. - 196 с.