ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Стаття

Випуск:2017 №3 (59)
Рубрика:
УДК:330.8 : 332.122
Мова статті:Українська
Сторінки:72-77
Заголовок:Механізм гармонізації розвитку промислового міста в умовах децентралізації
Автор:Буряк В. В.
Анотація:У статті досліджено особливості розвитку промислового міста. Виокремлено проблеми та виклики, які виникають на сучасному етапі у розвитку промислових міст. Розглянуто одне з ключових питань – дисгармонізацію економічного, соціального та екологічного розвитку промислового міста. Обґрунтовано необхідність формування стратегії розвитку в умовах активізації процесів децентралізації. Побудовано механізм формування та реалізації стратегії розвитку промислового міста. 
Ключові слова:Промислове місто, Розвиток, Децентралізація, Дисгармонізація розвитку міста, Механізм побудови стратегії розвитку промислового міста
Файл статті:EV20173_072-077.pdf
Література:
 • 1. Білорус О. Г. Глобальний сталий розви- ток : [монографія] / О. Г. Білорус, Ю. М. Мацейко. - К. : КНЕУ, 2006. - 488 с.
 • 2. Долішній М. І. Роль стратегій соціально- економічного розвитку областей у реалізації сталого розвитку України / М. І. Долішній // Соціально- економічні дослідження у перехідний період. Регіо- нальна політика сталого розвитку: принципи форму- вання, механізми реалізації (Збірник наукових праць). - Вип. 5 (XXXXVI) / НАН України. Інститут регіональних досліджень. Ред. кол. : від.ред. академік НАН Ураїни М. І. Долішній. - Львів, 2002. - 592 с.
 • 3. Хвесик М. Парадигмальний погляд на концепт сталого розвитку України / М. Хвесик, І. Бистряков // Економіка України. - 2012. - №6. - C. 4- 12.
 • 4. Бойко-Бойчук О. В. Стратегії розвитку міст України: практ. посібник / О. В. Бойко-Бойчук. - К. : «Пульсари», 2002. - 156 с.
 • 5. Герасимчук Г. В. Стан, проблеми та пер- спексити стратегічного управління розвитком міст України / З. В. Герасимчук, О. В. Середа // Економіч- ні науки. - Серія «Регіональна економіка». Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. - Випуск 9(35). Частина 1. - Луцьк, 2012. - С. 104-111.
 • 6. Данилишин Б. М. Устойчивое развитие в системе природно-ресурсных ограничений / Б. М. Данилишин, Л. Б. Шосток. - К. : СОПС Украины НАНУ, 1999. - 367 с.
 • 7. Карий О. І. Етапи стратегічного плану- вання розвитку міста: узагальнення існуючих мето- дик / О. І. Карий. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ En_re/2010_7_3/8.pdf.
 • 8. Лисицкий В. Украина никогда не имела стратеги свого развития / В. Лисицкий // Бизнес. - 2005. - № 46. - С. 18-19.
 • 9. Мельниченко О. А. Особливості форму- вання та реалізації державної політики підвищення рівня та якості життя населення / О. А. Мельниченко // Демократичні стандарти професійного навчання та діяльності публічних службовців: теорія, практика : матеріали міжнар. наук. -практ. конф. (м. Львів, 22 березня 2007 р.) : у 2 ч. - Львів : Вид-во ЛРІДУ НА-ДУ, 2007. - Ч. 2. - С. 342-345.
 • 10. Копилова Н. Технологія розробки місь-ких стратегій соціального розвитку / Н. Копилова // Актуальні проблеми державного управління : зб. на- ук. пр. - Одеса : Вид-во ОРІДУ НАДУ, 2009. - № 4. - С. 207-210.
 • 11. Машкова Г. В. Механізми управління місцевими бюджетами (на прикладі міста без район- ного розділення) : автореф. дис… канд. наук держ. упр. : спец. 25.00.04 - місцеве самоврядування / Г. В. Машкова. - Донецьк, 2004. - 23 с.
 • 12. Хвищун Н. В. Підходи до формування та оцінки ефективності стратегії міста / Н. В. Хвищун // Механізм регулювання економіки. - 2012. - №1. - С. 175-181.
 • 13. Лимонов Л. Э. Крупный город: регули- рование территориального развития и инвести- ционные стратегии /Л. Э. Лимонов. - СПб. : Наука, 2004. - 270 с.
 • 14. Стратегія економічного і соціального розвитку України на 2004-2015 роки «Шляхом європейської інтеграції» / Кабінет Міністрів України. - Офіційне видання. - К. : Інформаційно-видавничий центр Держкомстату України, 2004. - 416 с.