ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Стаття

Випуск:2017 №4 (60)
Рубрика:
УДК:332.1:33
Мова статті:Українська
Сторінки:77-84
Заголовок:Дестинація як основа регіонального розвитку туризму
Автор:Юрчишина Л. І.
Анотація:У статті розглянуто теоретико-методологічні підходи щодо визначення сутності поняття «дестинація» та їх типізації за різними ознаками. Окреслено умови, за яких певна територія набуває сутнісних характеристик дестинації. Виділено загальні риси туристичних дестинацій, актуалізовано основну мету туристичної дестинації як конкурентної одиниці та показано її роль у забезпеченні регіонального розвитку туристичної галузі. Розкрито особливості функціонування сучасних туристичних дестинацій в Україні. 
Ключові слова:Регіон, Туристична дестинація, Туристичний продукт, Потенціал території, Конкурентні переваги
Файл статті:EV20174_077-084.pdf
Література:
 • 1. Головчан А. І. Теоретико_методичні під- ходи до оптимізації розвитку туризму в дестинаціях / А. І. Головчан // Вісник ДІТБ. -2011. - № 15. - С. 139-145.
 • 2. Кирьянова Л. Г. Маркетинг дестинации как современный подход к управлению туристским регионом /Л. Г. Кирьянова // Известия Томск. поли- тех. ун-та. Экономика. - 2010. - Т. 316. - №6. - С. 35-40.
 • 3. Семенов В. Ф. Управління регіональним розвитком туризму: навч. посіб. / В. Ф. Семенов, В. Г. Герасименко, Г. П. Горбань, Л. М. Богадьорова. - Одеса : Одеський державний економічний універси- тет, 2011. - 225. с.
 • 4. Leiper, N. 1990: Tourist attraction system. Annals of Tourism Research 17, p. 367-384.
 • 5. Ткаченко T. I. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, peaлії бізнесу: Монографія. / T. I. Ткаченко. - К. : Київ. нац. торг. -екон. ун-т, 2006. - 537 с.
 • 6. Althof W. Incoming-Tourismus / W. Althof Muenchen: Wien : Oldenbourg. 1996
 • 7. Аленова Е. Г. Особенности підготовки специалистов для туристских дестинаций России: факты и про-тиворечия. [Электронный ресурс] / Е. Г. Аленова // Сервис в России и за рубежом. № 2 (7) 2008. - Режим доступа: http://www.rguts.ru.
 • 8. Боголюбов В. С.Экономика туризма / В. С. Боголюбов, В. П. Орловская - М. : Академия, 2005.- 192 с.
 • 9. Medlik S. Dictionary of Travel, Tourism and Hospitality. - S. Medlik. - 3-d ed. - Elsevier Science, 2003.
 • 10 Купер К. Экономика туризма: теория и прак- тика. - Т.1 / К. Купер, Д. Флетчер, Д. Гильберт, С. Ванхилл, Е. Богданов - СПб. : Омега, 1998. - 200 с.
 • 11. Машкович Е. А. Оценка понятия туристская дестинация в контексте современной туристики / Е. А. Машкович // Известия ИГЭА. - 2007. - № 6 (56). - С. 89-92.
 • 12. Кіптенко В. К. Менеджмент туризму: підр. / В. К. Кіптенко. - К. : Знання, 2010. - 502 с.
 • 13. Любіцева О. О. Типізація дестинацій / О. О. Любіцева, О. В. Третьяков // Географія та туризм: зб. наук. пр. - К., 2012. - Вип. 17. - С. 3-9.
 • 14. Лужанська Т. Ю. Стратегії розвитку регіона- льних туристичних дестинацій / Т. Ю. Лужанська // Науковий вісник Мукачівського державного універ- ситету (серія «Економіка»): зб. наук. пр. - Мукачіво: МДУ, 2014. - Вип. 2 (2). - С. 175-180.
 • 15. Державна служба статистики України [Елек- тронний ресурс]. - Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua.