ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Стаття

Випуск:2020 №2 (70)
Рубрика:Економіка підприємства
УДК:330.3:338.1
DOI:https://doi.org/10.33271/ev/70.123
Мова статті:Українська
Сторінки:123-131
Заголовок:Інтенсифікація формування матеріально-технічного забезпечення підприємства в умовах неоіндустріальної модернізації
Автори:Ареф’єва О. В., Національний авіаційний університет,
Вовк О. М., Національний авіаційний університет,
Посипайко Є. А., Національний авіаційний університет
Анотація:Методологія дослідження. Методологічним базисом дослідження є наукові праці світових та вітчизняних науковців, статистична інформація, практичні аспекти глобалізаційного розвитку та оновлення ресурсів підприємств. Застосовуючи методи ретроспективного аналізу та історико-логічного узагальнення авторами досліджено основні теорії неоіндустріального розвитку сучасних економічних систем та виділено ключові цільові орієнтири, умови здійснення модернізаційних змін на підприємствах. Аналіз, синтез та діалектика як методи дослідження застосовувались для опису поняття матеріально-технічного забезпечення та його елементів. Використання методів статистичного порівняння дозволило виявити тенденції та фактори формування матеріально-технічного забезпечення у сучасних умовах, а інструментарій графічного представлення результатів дав можливість побудувати тріаду елементного складу та виокремити напрямки інтенсифікації формування матеріальнотехнічного забезпечення підприємства в умовах неоіндустріальної модернізації. Результати. Результати проведених досліджень узагальнено у тріаді умов модернізації основних засобів, оборотних засобів та виробничих технологій. Це дозволило сформулювати окремі детермінанти інноваційного формування й оновлення основних засобів, оборотних засобів та виробничих технологій. Показано, що інтенсифікація формування матеріальнотехнічного забезпечення в умовах української економіки характеризується переважанням інвестування у оновлення основних засобів та виробничих технологій. Проте залишаються проблематичними доступність міжнародних ринків інноваційних технологій та забезпечення на них конкурентоспроможності вітчизняних підприємств; відсутність належного фінансування інвестицій. Новизна. Удосконалено визначення категорії «матеріально-технічне забезпечення» через його трактування як сукупності матеріальних ресурсів (основних і оборотних засобів), систем їх постачання та освоєння, інструментарій ефективного використання та обліку, що виконують виробничі функції в системі управління підприємством. Таке трактування охоплює і активи, залучені до системи матеріально-технічного забезпечення, і технології управління ними. Практична значущість. Модернізація матеріально-технічного забезпечення, що ґрунтується на положеннях неоіндустріалізації, спрямовувана на інноваційне оновлення, розвиток інноваційного потенціалу та його трансформацію у інтелектуальний капітал, впровадження засад соціальної відповідальності та екологічності у виробничих процесах. 
Ключові слова:Неоіндустріалізація, Модернізація, Підприємство, Матеріально-технічне забезпечення, Виробничі технології, Основні засоби, Оборотні засоби, Інновації, Розвиток, Інтенсифікація
Файл статті:EV20202_123-131.pdf
Література:
 • 1. Bell, D. (1973). The coming of post- industrial society. Venture in social forecasting. - N.Y. : Collman Pub., 1973. - 884 p.
 • 2. Perez, Carlota Technological revolutions and techno-economic paradigms / Technological University of Tallinn, Estonia and Universitites of Cambridge and Sussex. - U.K. Retrieved from www.carlotaperez.org
 • 3. Toffler, E. Tretia khvylia (2000). Shovkun V. (Ed.). Kyiv: Vydavnychyy dim «Vsesvit».
 • 4. Amosha, A.I., Vishnevskiy, V.P., & Zbarazskaya, L.A. (2012). Neoindustrializatsiya i novaya promyshlennaya politika Ukrainy. Ekonomika promys- lovostі. 1-2, 3-33.
 • 5. Vorobiov, E.M., & Demchenko, T.I. (2013). Neoindustrializatsiya kak forma ekonomicheskoy mod- ernizatsii. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho univer- sytetu imeni V.N. Karazina, 1042, 76-80.
 • 6. Deyneko, L.V., Shovkun, I.A., & Sheludko, E.I. (2016). Neoindustrialna transformatsiia promys- lovoho potentsialu Ukrainy. Kyiv, NAN Ukrainy.
 • 7. Hrytsiuk, E., Liashenko, A., & Miniaylo, I. (n.d.). Systemnyy pidkhid yak osnova dlia obhrunto- vanoho planuvannia pokaznykiv materialno-tekhnichnoi bazy pidpryiemstv. Retrieved from http://www.nbuv.gov.ua/ portal/Soc_Gum/Vchtei.pdf
 • 8. Lozovskyy, O.M., & Batysheva, V.I. (2014). Pidkhody do upravlinnia rozvytkom potentsialu materi- alno-tekhnichnoi bazy pidpryiemstva. Molodyy vchenyy, 5 (08). 131-134.
 • 9. Koshevyy, M.M., & Matviychuk, Yu.V. (2018). Evoliutsiia system upravlinnia materialno- tekhnichnym zabezpechenniam pidpryiemstv u suchasnykh umovakh. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia, Issue 1 (12), 161-167.
 • 10. Ariefieva O.V., & Vovk, O.M. (2018). Stiykyy rozvytok pidpryiemstv u mizhnarodnomu ekonomichnomu prostori. Kyiv: NAU.
 • 11. Vovk, O.M., & Dolhopolova, Yu.A. (2019). Upravlinnia efektyvnistiu innovatsiynoho onovlennia osnovnykh zasobiv aviapidpryiemstv. Pryazovskyy ekonomichnyy visnyk, 6(17), 106-110. doi.org/10.32840/2522-4263/2019-6-20
 • 12. Derzhavnyy komitet statystyky Ukrainy. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua.