ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Рубрика: Економіка підприємства

2020 №3 (71)

Дубєй Ю. В.  Суб’єкти техніко-технологічного розвитку: еволюція від окремої фірми до глобальних ТНК

Юхман Я. В.  Креативні стратегічно-орієнтовані платформи моделювання сучасної системи управління підприємствами

Вовк О. М.  Імперативи модернізації підприємств: формування та імплементація

Вагонова О. Г.Госалова С. В.Терехов Є. В.  Сучасний стан інноваційної діяльності на промислових підприємствах України

Зиз Д. О.  Теоретико-методичний підхід до оцінювання внутрішньої здатності до структурних перетворень підприємств машинобудування як чинників забезпечення їх економічної стійкості

Вагонова О. Г.Бєклєшов Д. О.  Фактори інноваційного відтворення основних засобів підприємства в сучасних умовах

Ковальчук А. М.  Фінансово-економічна безпека підприємства в контексті адаптації до викликів цифрового середовища

Вагонова О. Г.Госалов С. А.Терехов Є. В.  Особливості здійснення інвестиційної діяльності підприємств сфери промислового виробництва

Залуцька Х. Я.  Комплексна стратегія управління диверсифікаційно-інтеграційним розвитком машинобудівних підприємств: економічні детермінанти результативної реалізації

2020 №2 (70)

Зиз Д. О.  Основні тенденції функціонування та передумови розвитку підприємств машинобудування

Лазебник Л. Л.Стефанюк В. М.  Забезпечення прибутковості підприємства в умовах посилення конкуреції на прикладі компанії «Кернел»

Тягнирядно О. М.  Біржові інструменти в управлінні ризиками сільськогосподарських товаровиробників

Обидєннова Т. С.Дуднєва Ю. Е.Васильєва М. О.  Управління командою проєкту в сучасних умовах

Кононенко Я. В.  Забезпечення стандартів якості в інвестиційних проєктах за умов невизначеності

Чобіток В. І.  Концептуальні основи інтелектуалізації управління холістичним розвитком промислових підприємств залізничного транспортного машинобудування

Мушникова С. А.  Прогнозування рівня безпеки розвитку металургійних підприємств на основі кваліметричної моделі: науково-практичний аспект

Прохорова В. В.Божанова О. В.  Стратегічно-орієнтовані напрями інноваційного розвитку промислового підприємства

Ареф’єва О. В.Вовк О. М.Посипайко Є. А.  Інтенсифікація формування матеріально-технічного забезпечення підприємства в умовах неоіндустріальної модернізації

Проценко В. М.  Концептуально-поведінкові основи інтенсифікації управління промисловими підприємствами залізничного транспорту в умовах неоіндустріальної модернізації на засадах реінжинірингу

2020 №1 (69)

Чобіток В. І.  Синектичний підхід до інтелектуалізації управління холістичним розвитком підприємств

Гавриленко М. М.  Методи оцінювання фінансової ефективності бізнес-моделі промислового підприємства

Набока Р. М.Шукліна В. В.  Сценарний підхід в управлінні інформаційно-комунікаційним потенціалом підприємства в ланцюгу постачань

Проценко В. М.  Сучасний науково-практичний підхід до оцінки інтенсифікації циклів управління економічною поведінкою підприємств

Мушникова С. А.  Конвергентно-інтегрований механізм управління безпекою розвитку металургійних підприємств: науково-практичний аспект розробки

Дикань В. Л.Обруч Г. В.  Розроблення підходу до формування системи нематеріальної мотивації працівників підприємств залізничного транспорту в умовах цифровізації

Куценко В. Й.  Методологія діагностики рівня економічної безпеки підприємства

Максименко Т. О.  Паритетний підхід підвищення економічної ефективності використання сонячної енергетики промисловими підприємствами

Прохорова В. В.Проценко А. В.  Формування сценаріїв управління структурними трансформаціями інноваційного потенціалу промислових енергетичних підприємств

2019 №4 (68)

Чобіток В. І.  Інтегрований механізм інтелектуалізації управління холістичним розвитком підприємств: мультиагентні технології

Резнік Н. П.Опалат Д. В.  Інноваційні методи управління підприємствами з огляду на оцінку їхньої ефективності

Проценко В. М.  Науково-теоретичні аспекти формування процесу ефективного управління економічною поведінкою підприємств

Проценко А. В.  Формування управлінських рішень щодо підвищення рівня інноваційного потенціалу промислових енергетичних підприємств з урахуванням впливу структурних трансформацій

Ареф’єва О. В.Копча Ю. Ю.  Науковий підхід щодо гармонізації управління потенціалом економічної безпеки машинобудівних підприємств

Шевцова О. Л.  Екологічні передумови формування економічної ефективності бройлерного виробництва

Мушникова С. А.  Ризик-орієнтоване мислення як базисна основа інноваційності системи управління безпекою розвитку підприємства

Козенкова В. Д.Козенкова Н. П.  Мультиплікативний підхід до моделювання вартості промислових підприємств

2019 №3 (67)

Мушникова С. А.  Методологія наукового пізнання: об’єктивна необхідність дослідження безпеки розвитку підприємства як економічної системи

Проценко В. М.  Формування економічної поведінки підприємств під впливом внутрішнього та зовнішнього ризикового середовища

Макурін А. А.  Удосконалення системи документообігу на вуглевидобувному підприємстві

Пашкевич М. С.Усатенко О. В.  Розвиток звітності як елемент обліково-аналітичного забезпечення діяльності компаній по управлінню активами

Шишкова Н. Л.  Перспективи it-модернізації бухгалтерського обліку: актуалізація теорії і практики

Юрчишина Л. І.Тарасенко В. А.  Підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств в контексті їх стратегічного розвитку

Проценко А. В.  Теоретико-емпіричний базис дослідження управління структурними трансформаціями інноваційного потенціалу підприємств

Колещук О. Я.  Краудфандінг як стратегічний інструмент інституційної модернізації фінансового забезпечення процесу управління інноваційністю підприємств

2019 №2 (66)

Копча Ю. Ю.  Формування системи оцінки кадрової складової підприємства при управлінні потенціалом економічної безпеки

Прушківський В. Г.Литовка В. А.  Особливості розвитку корпоративної культури металургійних підприємств

Шаповал В. М.Герасименко Т. В.  Удосконалення механізму управління продуктивністю промислових підприємств України

Колещук О. Я.  Формування ефективної системи стратегічного управління інноваційністю підприємств

Прохорова В. В.Мушникова С. А.  Інноваційність системи управління як умова забезпечення безпеки розвитку підприємств

2019 №1 (65)

Аболхасанзад А.  Інтегральна оцінка діяльності енергетичних підприємств

Копча Ю. Ю.  Особливості контролінгу в системі управління формуванням потенціалу економічної безпеки підприємства

2018 №4 (64)

Ус Ю. В.Кузнецова Г. В.  Формування інформаційно-аналітичного забезпечення антикризового управління промисловими підприємствами

Яремко А. Д.  Адаптивне управління стратегіями формування антикризового потенціалу підприємства

Онисько С. М.Богач М. М.  Особливості та перспективи організації страхової діяльності в АПК

Грицина О. В.Томашевський Ю. М.  Оцінка основних методів здійснення страхування врожаю сільськогосподарських культур

Галайко А. М.  Управління фінансовими ресурсами державних сільськогосподаpських підприємств

Колодізєва Т. О.  Логістична діяльність підприємств в Україні: оцінка стану логістичного середовища у світових рейтингах

2018 №3 (63)

Козенкова В. Д.  Оцінка та моделювання вартості промислового підприємства

Горова К. О.Зайцев В. Д.  Визначення основних показників привабливості підприємств регіону в якості виробничого аутсорсера

Овчар П. А.  Інститути регулювання автомобільного транспорту в Україні та їх вплив на економічний розвиток

Приходченко О. Ю.  Аналіз впливу системи пенсійного забезпечення на фінансові показники підприємства

Савчук Л. М.Савчук Р. В.Удачина К. О.Самодурова О. С.  Розробка інформаційної системи аналізу товарної політики підприємства

Трифонова О. В.  Обгрунтування управлінських рішень задля забезпечення стійкого функціонування підприємства

2018 №2 (62)

Козенкова В. Д.  Визначення, вимірювання, оцінка нематеріальних активів: зарубіжний досвід та практика в Україні

Лазнева О. І.Жеронкін Б. О.  Франчайзинг як перспективна форма ведення бізнесу на страховому ринку України

Прушківська Е. В.Третьякова К. О.  Основи розвитку новітніх форм міжнародного бізнесу в умовах глобалізації

Вагонова О. Г.Досужий В. С.Захарченко Ю. В.  Ефективність підприємницької діяльності як функція її інвестиційного забезпечення

Дубєй Ю. В.  Шляхи підвищення ефективності використання оборотного капіталу промисловими підприємствами України

Папіж Ю. С.  Роль бюджетування в системі управління підприємством

2018 №1 (61)

Дубєй Ю. В.  Напрями ефективного управління оборотними активами промислових підприємств

2017 №4 (60)

Жарінова А. Г.Цибенко І. О.  Проблеми комерціалізації інтелектуального будівельного продукту

Бондар О. А.Куліков П. М.Шкуропат О. Г.Капінос О. М.  Оцінка фінансового потенціалу підприємства

Іванов С. В.Оскома О. В.  Вартісно-орієнтований підхід до оперативно-календарного планування діяльності будівельних підприємств за умов фінансових обмежень

Ковальчук К. Ф.Козенкова Н. П.  Мережеві методи фінансування діяльності інноваційних підприємств

Прокопенко В. І.Досужий В. С.  Економічна ефективність інноваційного відтворення основних засобів виробництва на машинобудівних підприємствах

2017 №3 (59)

Вагонова О. Г.Прокопенко В. І.Досужий В. С.  Чинники операційного планування підприємницької діяльності промислового підприємства

Шишкова Н. Л.  Принципи побудови внутрішнього контролю діяльності вищого навчального закладу у відповідності до cobit 5

2017 №2 (58)

Лазебник Л. Л.Гацька Л. П.  Методологічні імперативи прибутковості підприємства

2017 №1 (57)

Романенко О. О.  Концептуальні підходи щодо визначення маркетингових комунікаційних стратегій підприємства

Горященко Ю. Г.Байов Б. С.  Ринок інновацій в україні та характеристика інноваційних стратегій промислових підприємств

Дубєй Ю. В.  Оперативне і стратегічне управління витратами на промисловому підприємстві

Довбня С. Б.Чабанець Т. М.  Концепція та структура системи стратегічної управлінської діагностики

2016 №4 (56)

Міщенко М. І.В Береза. І. В.  Удосконалення кадрового потенціалу підприємств транспортного будівництва під впливом факторів стратегічного розвитку

Грибіненко О. М.  Стратегія соціально-відповідальної реструктуризації вугільних підприємств

2016 №3 (55)

Кириленко О. М.  Особливості діяльності операторів рухомого складу залізничного транспорту з урахуванням функціонування малодіяльних дільниць

Топоркова О. А.Савчук Л. М.Сокиринська І. Г.  Управління запасами та організація їх обліку на залізничному транспорті

Книшек О. О.  Аналіз абсолютної та відносної ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Горняк О. В.  Мотивація як форма узгодження інтересів персоналу та власників сучасного підприємства

Шаповал В. М.Герасименко Т. В.  Фактори та принципи підвищення ефективності діяльності підприємств туристичного комплексу

2016 №2 (54)

Кириленко О. М.  Стратегічне позиціонування малодіяльних дільниць в системі залізничного транспорту

Гевко Б. Р.  Організаційно-економічний механізм енергозбереження на підприємстві: сутність та концептуальна модель

Корж Н. В.  Ресурсний підхід до оцінювання корпоративного капіталу підприємства

Шаповал В. А.Горпинич О. В.  Оновлення основних засобів гірничих підприємств: стратегія, фінансування, проектний підхід

Шаповал В. М.Герасименко Т. В.  Про розширення джерел фінансування соціально-економічного розвитку підприємства

2016 №1 (53)

Мягких І. М.  Теоретико-методологічний підхід до комплексної оцінки інвестиційної діяльності авіаційного підприємства

Пілецька С. Т.  Організаційно-економічний механізм реалізації стратегії забезпечення інноваційної активності авіапідприємства

Солянік Л. Г.  Фінансова стабілізація підприємств реального сектора економіки: стан, проблеми та механізми забезпечення

Вагонова О. Г.Прокопенко В. І.  Експертне обґрунтування шляхів підвищення конкурентних переваг кар’єрних автосамоскидів

2015 №4 (52)

Мушникова С. А.  Логістичний підхід в управлінні фінансовою діяльністю підприємств

Гненний О. М.Чернова Н. С.  Оцінка функціонального зносу вантажних вагонів

Собко О. Н.  Розбудова мережі інтелектингових агенцій як каталізатор процесів креації вартості підприємств

Різун М. Д.  Інтелектуальний капітал як інструмент забезпечення конкурентоспроможності підприємства

2015 №3 (51)

Педько І. А.  Концептуальні засади формування маркетингових інформаційних систем підприємств

Топоркова О. А.Савчук Л. М.Сокиринська І. Г.  Формування інтегрованої системи управління енерговитратами на трубному підприємстві

Варава Л. М.Арутюнян А. Р.Варава А. А.  Організаційно-економічні підходи до управління конкурентоспроможністю промислового підприємства

2015 №2 (50)

Шишкова Н. Л.  Синхронізація обліку та внутрішнього контролю в системі управління аеропортом

Бараш Ю. С.Матусевич А. А.Кравченко Х. В.  Методичний підхід щодо визначення раціональної зони курсування окремого приміського пасажирського поїзду

Ващенко Н. В.  Методи мотивації персоналу до інноваційного розвитку підприємства

2015 №1 (49)

Бондарчук О. М.Голобородько Б. Ю.  Моделювання показників ефективності діяльності підприємства в системі управління витратами

Лобов С. П.  Діагностика зрілості ІТ процесів на підприємстві та оцінка економічного ефекту від його підвищення

Фаізова С. О.  Організаційне забезпечення стратегічного управління на підприємствах

Алєксєєв І. В.Ільчук П. Г.  Узагальнююча модель прийняття рішень щодо інтернаціоналізації підприємства

Довбня С. Б.  Методологія формування дворівневої системи управлінської діагностики підприємства

2014 №4 (48)

Романенко О. О.  Вплив мережі Інтернет на діяльність промислових підприємств

Волотковська Ю. О.  Удосконалення методики формування резерву на соціальні потреби у випадку закриття гірничого підприємства

Матусевич О. О.  Шляхи підвищеня ефективності підприємств залізничного транспорту в Україні

Вілянський А. В.  Оцінка інноваційної спрямованості розвитку промислового підприємства

Лобов С. П.  Оцінка економічної ефективності діяльності підприємства з позиції його акціонерів

2014 №3 (47)

Лобов С. П.  Коригування економічних результатів діяльності підприємства з урахуванням амортизації інвестицій у основні фонди

Турило А. А.  Потенціал підприємства: сутність та методологічні підходи до визначення

2014 №1 (45)

Терещенко М. К.  Деякі аспекти удосконалення обліку, аналізу і аудиту дебіторської заборгованості підприємства

Пожуєва Т. О.  Контролінг – успішний засіб функціонування промислового підприємства

Бойко В. В.Будинська О. Ю.  Організаційно-економічний механізм управління мінімізацією іммобілізованих коштів, вкладених у матеріали машинобудівного підприємства

Довбня С. Б.Разгоняєва Т. М.  Оптимізація фінансування як засіб підвищення фінансової стійкості підприємства

2013 №4 (44)

Попова А. О.  Етимологія категорії «економічний механізм» промислового підприємства

Донченко Т. В.  Теоретико-методичні підходи до класифікації санації підприємств

Метеленко В. В.  Передумови побудови системи економічної безпеки промислового підприємства

Іщенко М. І.Нусінов В. Я.  Оцінка результатів діяльності підприємств-учасників холдингів на основі аналізу виконання бюджетів

Сокиринська І. Г.  Критерії визначення обсягу інвестицій для збереження стану динамічної рівноваги підприємства

2013 №2 (42)

Вагонова О. Г.Касьяненко Л. В.  Оцінка величини відверненого збитку внаслідок впровадження протиаварійних заходів

Драчук Ю. З.Трушкіна Н. В.  Інституціональне забезпечення розвитку інноваційної діяльності підприємств

2013 №1 (41)

Піжук О. І.Михалевич С. А.  Теоретичні та практичні аспекти оцінки вартості підприємства

Вагонова О. Г.Касьяненко Л. В.  Економічна оцінка збитку, обумовленого шкідливими та небезпечними умовами праці на вугільних шахтах

Домашенко Ю. В.  Інтегрована звітність: вдосконалений облік операцій як показник ефективності діяльності

2012 №4 (40)

Кладченко І. С.  Збалансованість як умова ефективного функціонування сучасного промислового підприємства

Бондаренко Л. А.  Вибір показників оцінювання конкурентоспроможності автомобілів для транспортування гірських порід в кар’єрах на основі АВС-аналізу

Тимошенко Л. В.Тимошенко О. О.  Вибір інвестиційних проектів забезпечення реалізації стратегії розвитку гірничо-збагачувального комбінату

Бойко В. В.Руденко О. М.Толок В. В.  Відтворення основних фондів виробничих підприємств у сучасних умовах господарювання

2012 №3 (39)

Пауло Ж. М.  Сталий розвиток підприємств гірничодобувної промисловості

Галушко О. С.Никифорова Ю. В.Коряшкіна Л. С.  Вибір ефективних напрямків розвитку промислового підприємства в умовах глобалізації на основі економіко- матемагичного моделювання

Ткачова А. В.  Трансформація організаційних форм логістичної діяльності: від системної до сітьової концепції

Нестеренко Ж. К.Матвєєва Я. Е.  Ефективність оперативного управління дебіторською заборгованістю підприємств

Мирощенко Н. Ю.Паук О. Є.Залуцький В. П.  Комерціалізація інноваційної продукції підприємства: метод оцінювання

Горохова Т. В.  Урахування рівноваги інтересів взаємодії суб’єктів господарювання у рамках корпоративної соціальної відповідальності (КСВ)

Максимов С. В.Максимова О. С.  Удосконалення оцінки виробничого потенціалу гірничорудних підприємств

2012 №2 (38)

Капітула С. В.Корміч Н. Б.Касьяненко О. С.Компанієць К. В.  Оптимізація структури капіталу підприємства як спосіб управління його рентабельністю

Бойко В. В.Будинська О. Ю.Сохач М. О.  Шляхи вдосконалення економічної ефективності на етапі постачання сировини на промислових підприємствах

Солодовник Л. М.Скринник Я. О.  Роль інноваційних технологій в конкурентоспроможності підприємства

Багрова І. В.Гараба С. С.  Підвищення інноваційної активності підприємств машинобудування

Папіж Ю. С.Мойсейченко Н. В.  Удосконалення управління ресурсами вугільних шахт на підставі регулювання внутрішніх резервів

Лисенко О. В.Тян Є. Р.  Облік невизначеності та ризику в оцінювання ефективності інвестиційних проектів

Швець В. Я.Жаран К. С.  Виробничий потенціал як економічна категорія діяльності промислових підприємств

Максимов С. В.Темченко Г. В.  Дослідження енергомісткості витрат гірничорудних підприємств

Лозинський І. Є.  Вдосконалення системи комплексної оцінки стану вугільної шахти

2012 №1 (37)

Ізвєкова І. М.Король Г. О.Зелікман В. Д.  Ефективність застосування контрольно-мотиваційного механізму забезпечення якості продукції на підприємствах машинобудування

Єрмошкіна О. В.Горяча О. І.  Динамічне управління ресурсним потенціалом промислового підприємства

2011 №4 (36)

Кабаченко Д. В.Скрипка Є. С.  Обґрунтування концепції вартості бізнесу як критерію ефективності діяльності підприємства

Омельченко О. С.  Реструктуризація та санація: порівняльний аналіз категорій

2011 №3 (35)

Тертичко Т. В.  Аналіз та оцінка сучасних підходів до планування витрат на вугільну продукцію в залежності від її якості

Львова Ю. Г.  Механізм управління інноваційного розвитку вітчизняних підприємств акумуляторного виробництва

Краснов О. А.Ободець Р. В.  Методичні підходи до розробки інноваційних складових розвитку інфраструктури підтримки підприємництва із залученням ресурсів вищого навчального закладу

Варава Л. Н.Добровольский В. В.  Становлення енергоменеджменту на гірничо-збагачувальних комбінатах

Трифонова О. В.Болотова Ю. С.  Логістичні витрати як фактор стійкого функціонування промислового підприємства

Бойко В. В.Будинська О. Ю.  Вплив коливань незавершеного виробництва, залишків готової продукції на складах та дебіторської заборгованості на необхідні обсяги оборотного капіталу

2011 №2 (34)

Лісовенкова І. М.  Виробничий потенціал підприємства: методологічні підходи

Штефан Н. М.  Удосконалення управління інноваційним розвитком промислових підприємств України

Пономаренко П. І.Хавер В. М.  Аналіз ризиків при формуванні інноваційного проекту

Салига К. С.  Визначення періоду повернення інвестицій в інноваційні проекти

2011 №1 (33)

Скоробогатова Н. Є.  Система оцінювання інвестиційної привабливості промислового підприємства

Євдокимов Ф. І.  Оцінка ефективності бренду як чинника конкурентних переваг

2010 №4 (32)

Пєтухова Т. О.  Методичний підхід до вартісної оцінки сукупного людського капіталу підприємств

Кірдіна О. Г.  Гнучкість інвестиційно-інноваційного потенціалу підприємства

Міщенко С. П.  Потенціал конкурентостійкості підприємства як економічна категорія та об’єкт управління

Гопкало О. І.  Управління ресурсним потенціалом підприємства: принципи, цілі, завдання

Цуркан І. М.  Страхування ризиків інноваційної діяльності

Турило А. М.Святенко С. В.  Методичні основи оцінки конкурентоспроможності металургійних і гірничорудних підприємств

2010 №3 (31)

Никифорова Ю. В.  Теоретичні підходи до визначення показників динаміки розвитку промислового підприємства в умовах глобалізації: критичний аналіз

Дереза В. М.Жиденко М. В.  Формування можливих варіантів диверсифікації діяльності підприємства

Сапицька І. К.  Основні напрями диверсифікації вугільних шахт Донбасу

Турило А. М.Капітула С. В.  Забезпечення конкурентоспроможності підприємств гірничо-металур- гійного комплексу України через оцінку їх фінансової безпеки

2010 №2 (30)

Гопкало О. І.  Дослідження ресурсного потенціалу промислового підприємства: методологічі особливості

Мальцева І. В.  Основні напрями ділового планування діяльності приватного вугільного підприємства

Євдокимов Ф. І.Бородіна О. О.  Індикативне планування як метод планування відтворення потужності вугледобувного підприємства в умовах невизначеності

2010 №1 (29)

Теницька О. П.  Залежність приросту прибутку шахти від приросту видобутку вугілля при проведенні штреків широким вибоєм

Ревенко Н. Г.Тарасенко С. І.Караван Н. А.  Дослідження витрат на ремонти технічних ресурсів металургійного підприємства та обґрунтування підходів до їх планування

Трифонова О. В.  Формування методичних основ управління витратами на збиткових вугільних шахтах

2009 №4 (28)

Гопкало О. І.  Інноваційні фактори ресурсного потенціалу промислового підприємства

Грідін О. П.Беззуб О. С.  Ризик реалізації інвестиційних проектів і його врахування в проектному аналізі

Турило А. М.Калініченко О. В.  Удосконалення структурно-функціональної моделі формування собівартості продукції з урахуванням економічних ризиків

2009 №3 (27)

Лавріненко Ю. М.  Інноваційні механізми розвитку підприємств в умовах ринкової економіки

Крилова О. В.Тимошенко Л. В.  Інновації як інструмент підвищення конкурентоспроможності гірничо – видобувного підприємства

Багрова І. В.Яровенко Т. С.  Доходність як фактор надійності інвестиційних проектів на промислових підприємствах

2009 №2 (26)

Ращупкіна В. М.  Моделювання механізму бюджетування на підприємствах гірничо - металургійного комплексу

2009 №1 (25)

Метеленко Н. Г.  Дослідження трансформації економічних систем з метою формування внутрішнього механізму господарювання виробничих промислових підприємств

Бардась О. В.  Визначення взаємозв’язку між продуктивністю екскаваторних комплексів та автосамоскидів на родовищах фосфоритів в Україні

Безкоровайна Л. В.Пасенко Н. С.  Організаційне забезпечення системи управлінського обліку на підприємстві

Тарасова Г. О.  Принципи оцінки ефективності інвестицій при венчурному фінансуванні: використання показника IRR

Грозний І. С.  Використання аутосорсингу у процесі досягнення конкурентних переваг промисловим підприємством

2008 №4 (24)

Рябцева Н. В.Алсуф’єва О. О.  Національна інноваційна система як форма інституціоналізації інноваційної діяльності

Остапенко А. В.  Нематеріальні активи в інноваційному розвитку підприємства

Комарницький І. М.Питуляк Н. С.  Структуризація складських приміщень як фактор організації логістики на підприємствах

Шлюсарчик Б.  Умови інноваційності підприємств у сучасній ринковій економіці

Корхін А. С.Авдющенко А. С.  Оцінка економічного стану підприємства і управління ним на основі агрегованого критерію

Метеленко Н. Г.  Передумови формування внутрішнього господарського механізму ефективного функціонування виробничих промислових підприємств в умовах ринку

2008 №3 (23)

Герасимова І. Ю.  Удосконалення показників виміру продуктивності праці

Довбня С. Б.Гічова Н. Ю.  Діагностика економічної безпеки підприємства як інструмент визначення напрямків його інноваційного розвитку

Десятнюк О. М.  Податковий інструментарій зниження ризикованості інноваційної діяльності

2008 №1-2 (21-22)

Черних О. В.  Сутність та значення політики соціальних інвестицій в діяльності підприємств

Метеленко Н. Г.  Дослідження трансформації економічних систем з метою формування внутрішнього механізму господарювання виробничих промислових підприємств

Кулик Ю. Р.  Підготовчий етап проведення функціонально вартісного аналізу оптимізації бізнес-системи

Гудзь П. В.  Визначення ефективності операції з імпорту на промисловому підприємстві

Алєксєєв І. В.Віблий П. І.  Експрес-аналіз ефективності формування вертикально інтегрованих структур

Котляренко Д. В.  До питання про прогнозування споживання електроенергії великими промисловими центрами

2007 №4 (20)

Остапенко А. В.  Нематеріальні активи в інноваційному розвитку підприємства

Казимиренко О. В.Кучерявенко Г. В.  Лізинг обладнання як перспективна форма оновлення основних фондів вітчизняних підприємств

Довбня С. Б.Охлопкова Т. Л.  Методичні засади формування інвестиційної привабливості підприємства

Дедіков О. І.  Про деякі аспекти аналізу діяльності підприємств

Кравченко Т. В.  Оцінка ефективності процесів формування та використання оборотного капіталу фармацевтичних підприємств

2007 №3 (19)

Ручаєвський Д. О.  Формування факторної моделі розрахунку заробітної плати службовців транспортної логістики

Прокопенко В. І.Кириченко А. В.  Обгрунтування методу амортизації гірничих виробок для підвищення ефективності інноваційних проектів на вугільних шахтах

2007 №2 (18)

Варяниченко О. В.Ільїнський В. В.  Удосконалення комплексної оцінки ефективності роботи вугільних шахт

Трифонова О. В.Павленко А. М.  Забезпечення конкурентоспроможності гірничих підприємств на основі управління внутрішніми резервами

Герасимова І. Ю.  Вплив технологічних факторів на ефективність праці робітників з видобутку вугілля

2007 №1 (17)

Бардась О. В.  Планування витрат матеріальних ресурсів при змінному попиті на продукцію гірничих підприємств

Двігун А. О.  Роль малого та середнього бізнесу у формуванні конкурентних ринків

Метеленко Н. Г.  Підприємство як інститут національної економіки з погляду системних позицій

Дереза В. Н.Наджафов І. Н.  Механізм визначення варіантів диверсифікації виробництва та капіталу

Передерій Л. В.  Особливості інноваційного розвитку підприємства в умовах моно виробництва

Бондаренко Я. П.Волощенко Д. В.  Удосконалення планування та використання ресурсів вугільних шахт на базі бюджетування

Павленко І. І.Олійник С. П.  Оцінка інноваційної активності як складової інвестиційної привабливості шахт

2006 №4 (16)

Марченко О. О.  Результати моделювання економічної доцільності повноти видобутку залишкових запасів вугілля

Дучинська Н. І.  Дослідження економічної природи амортизації

2006 №3 (15)

Лобачова Н. В.  Формування системи збалансованих виробничих зв’язків у корпоративних об’єднаннях

Кравчук Н. В.  Особливості організації первинного та аналітичного обліку виробничих запасів в умовах вугледобувних підприємств України

Піскова Ж. В.  Структурні схеми виробничих матеріальних потоків металургійного виробництва

Прокопенко В. І.Лопатіна О. С.  Аналіз і оцінка ефективності ремонту технологічного устаткування на марганцевих кар’єрах

2006 №2 (14)

Прокопенко В. І.Пілова Д. П.  Концептуальна модель формування економічної безпеки гірничо-збагачувальних підприємств

Касьянова Н. В.  Додана вартість як джерело розвитку крупних промислових підприємств

2005 №4 (12)

Дучинська Н. І.  Дослідження економічної природи амортизації

Масалаб Р. М.  Управління витратами підприємства на основі показників продуктивності праці

Редькін О. С.Тардаскіна Т. М.  Функціонально- вартісний аналіз системи інформаційної безпеки АТС

Саллі В. І.Бойко В. В.Роменська С. А.  Граничні параметри інвестиційної привабливості шахт

2005 №3 (11)

Трифонова О. В.  Рівень концентрації гірничих робіт як вимірювач інвестиційної привабливості шахти

Доценко О. Ю.  Формування ефективної системи оплати праці на підприємствах

Саллі В. І.Варяниченко О. В.  Економічні аспекти збереження збиткових шахт, де добувається вугілля дефіцитних марок

2005 №2 (10)

Каїра З. С.  Теоретичні перспективи та чинники ефективності стратегічних альянсів

Сахарцева І. І.Співак В. К.  Методологія оцінки результатів операційної діяльності

2005 №1 (9)

Залознова Ю. С.Дзюба С. В.  Вплив природних та індустріальних чинників на основні фонди підприємств на основні фонди підприємств гірничо-металургійної галузі

Шевцова О. Й.Касян С. Я.  Побудова моделі управління капіталом промислових підприємств України за рахунок вдосконалення закупівель та продаж

Іванова М. І.Воєводін С. О.  Методика оперативного управління виробничими запасами з використанням багатоф актор ного регресійного аналізу

Солодовник Л. М.Цихмистро В. В.  Основні аспекти оцінки діяльності виробничих підрозділів

2004 №4 (8)

Кучер В. А.  Планування інвестиційної діяльності на комплексно-механізованому вугледобувному підприємстві

Єлісєєва О. К.Каплун Т. В.  Діагностика та прогнозування фінансового стану машинобудівного підприємства

Турило А. А.  Економічна сутність і особливості формування статистичних показників результативності, ефективності і продуктивності

2004 №3 (7)

Семенюк В. С.  Оцінка впливу цінового чинника на показники ефективності виробництва

Слабінський Є. А.  Попереджуюче управління рівнем стійкості підприємства

Салига К. С.  Соціально-економічне регулювання заробітної плати на промислових підприємствах

Ковальчук К. Ф.Шпанковська Н. Г.Костанецький В. В.Мезерняк Д. А.  Принципи бюджетування при реформуванні системи корпоративного управління в металургії

2004 №2 (6)

Язвінська Н. В.  Конкурентоспроможність підприємства як комплексний показник ефективності виробничо-ринкової діяльності підприємства

Слабінський Є. А.  Оцінка економічної стійкості з урахуванням життєвого циклу підприємства

Демчук Н. І.Єрмошкіна О. В.  Вибір напрямків зовнішньоекономічної діяльності підприємства на основі формування оптимального набору ринків

Метеленко Н. Г.  Функціональна сутність та моделювання механізму управління інноваційною діяльністю підприємств

Прокопенко В. І.Іщенко М. І.  Визначення ефективності взаємодії підприємств, об’єднаних до технологічного комплексу з видобутку й переробки рудної сировини

2004 №1 (5)

Момот В. Є.Шапа Н. М.  Особливості прояву інерції у процесі стратегічних змін на крупному промисловому підприємстві

Мальцева І. В.  Експертна оцінка ризиків інвестиційного проекту

2003 №4 (4)

Піскова Ж. В.  Удосконалення методики визначення ресурса ємності продукції підприємств металургійної промисловості

Іщенко М. І.  Дослідження економічного механізму взаємодії підприємства “Кривбасвибухпром” з гірничо-збагачувальними комбінатами

Трифонова О. В.  Особливості вибору показників інвестиційної привабливості вугільних шахт

Дьячкова І. В.  Організаційно -технічний потенціал підвищення конкурентоспроможності продукції вугільних підприємств

2003 №3 (3)

Ляшенко В. І.  Шляхи формування сприятливих умов для розвитку малого бізнесу в Україні

Герасимова І. Ю.  Вплив концентрації виробництва на ефективність праці робітників з видобутку вугілля

Дереза В. М.  Диверсифікація виробництва і капіталу та оцінка її ефективності

2003 №2 (2)

Солодовник Л. М.Грибіненко О. М.  Методи оцінки ефективності інноваційної діяльності підприємства

Дідик Л. М.Лісовенкова І. М.  Теоретичні аспекти оцінки виробничо-господарського потенціалу гірничих підприємств

Турило А. М.Філіппова Л. Д.  Новий метод нарахування амортизації основних засобів

Салига С. Я.Василичев Д. В.  Розробка моделі взаємозв’язку основного та оборотного капіталу

Герасимова І. Ю.  Удосконалювання показників виміру продуктивності праці

Саллі В. І.Ситнік В. В.  Економічні особливості простого та поширеного відтворення шахтного фонду Західного Донбасу

Галушко О. С.  Оцінка доцільності використання різних форм власності гірничодобувних підприємств

2003 №1 (1)

Довбня С. Б.Гулик Т. В.  Обгрунтування та оцінка доцільності об’єднання підприємств

Галушко О. С.  Особливості та перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств в умовах інтеграції України у світове економічне співтовариство