ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Стаття

Випуск:2020 №2 (70)
Рубрика:Економіка підприємства
УДК:658.012.32
DOI:https://doi.org/10.33271/ev/70.132
Мова статті:Українська
Сторінки:132-140
Заголовок:Стратегічно-орієнтовані напрями інноваційного розвитку промислового підприємства
Автори:Прохорова В. В., Українська інженерно-педагогічна академія,
Божанова О. В., Національна металургійна академія України
Анотація:Методологія дослідження. Результати отримані за рахунок застосування методів: абстракції – при встановленні сутності поняття «інноваційний розвиток підприємства», систематизації та групування – при класифікації напрямків інноваційного розвитку промислового підприємства. Результати. Розглянуто сучасні загальноприйняті визначення поняття «інноваційний розвиток підприємства», виокремлено їх специфічні ознаки та продемонстровано відсутність одностайності щодо розуміння даної категорії. Інноваційний розвиток промислового підприємства представлено як економічний процес, елементами якого є зростання та занепад. Виокремлено ознаки циклічної природи інноваційного розвитку та надано якісну оцінку складових економічної динаміки. Поглиблено теоретичні основи класифікації напрямів інноваційного розвитку підприємства. На основі аналізу наукових підходів уточнено сутність базових понять, найбільш уніфікованими визнано системний та процесний підходи. Новизна. Запропоновано власне визначення поняття «інноваційний розвиток промислового підприємства», під яким доцільно розуміти цілеспрямовані, закономірні, незворотні зміни в діяльності підприємства в стратегічному періоді, що базуються на впровадженні новостворених або вдосконалених технологій, продуктів або послуг; враховуючи перманентну ефективність реалізації управлінських рішень організаційно- технічного характеру (виробничого, адміністративного, комерційного тощо), що полівекторно підвищує конкурентоспроможність промислового підприємства. Доповнено класифікацію напрямів інноваційного розвитку промислового підприємства. Практична значущість. Доведено, що для здійснення ефективної фінансово-господарської діяльності промисловим підприємствам постійно потрібно розробляти та впроваджувати стратегію інноваційного розвитку. Відповідно, ефективна стратегія інноваційного розвитку може стати дієвим інструментом в сучасній конкурентній боротьбі. Стратегії інноваційного розвитку промислового підприємства повинні впроваджуватись не тільки на рівні підприємства, але й на рівні держави, забезпечуючи сприятливі інвестиційні умови, удосконалення інноваційної, економічної та податкової політики, а також правового середовища в країні. 
Ключові слова:Інноваційний розвиток підприємства, Формування, Класифікація, Напрям інноваційного розвитку підприємства, Стратегія інноваційного розвитку підприємства
Файл статті:EV20202_132-140.pdf
Література:
 • 1. Adamenko, O.A. Kontseptualni zasady inno- vatsiynoho rozvytku pidpryiemstva. (2010). Naukovi pratsi Natsionalnoho universytetu kharchovykh tekhnolo- hiy, (35), 5-10.
 • 2. Borysova, I.S. (2011). Osnovy innovatsion- noho razvitiya predpriyatiy. Izvestiya PGTU imeni V.G. Belinskogo, (24), 225-229.
 • 3. Volobuiev, H.S. (2016). Sutnist ta peredumovy innovatsiynoho rozvytku pidpryiemstva. Ekonomichnyy visnyk Donbasu, 3(45), 213-217.
 • 4. Gumba, Kh.M. (2012). Teoreticheskie os- novy innovatsionnogo razvitiya predpriyatiy stroitelnoy otrasli. MON RF, FGBOU VPO «Moskovskiy gosudar- stvennyy stroitelnyy universitet». Moskva: MGSU.
 • 5. Zaglumina, N.A. (2011). Formirovanie in- strumentariya otsenki urovnia innovatsionnogo razvitiya predpriyatiya. Extended abstract of candidate’s thesis. Nizhniy Novgorod.
 • 6. Illiashenko, S.M. (2003). Upravlinnia innovatsiynym rozvytkom: problemy, kontseptsii, metody. Sumy: VTD «Universytetska knyha.
 • 7. Kass, M.E. (20011). Formirovanie strategii innovatsionnogo razvitiya predpriyatiya na osnove uprav- leniya nematerialntymi aktivami. Nizhniy Novgorod: NNGASU.
 • 8. Kibitkin, A.I., & Chechurina, M.N. (2011). Kontseptualnyy podkhod k otsenke innovatsionnogo razvitiya predpriyatiya. Vestnik MGTU, T.14, (2). 427-434.
 • 9. Moroz, O.S. (2012). Formuvannia systemy pokaznykiv dlia otsiniuvannia innovatsiynogo rozvytku pidpryiemstva. Ekonomika Kryma. 3(40), 263-266.
 • 10. Mykytiuk, P.P., Krysko, Zh.L., Ovsianiuk- Berdadina, O.F., & Skochylias, S.M. (2015). Inno- vatsiynyy rozvytok pidpryiemstva. Ternopil: PP «Prynter Inform».
 • 11. .Pidkaminnyy, I.M., & Tsipurynda, V.S. (2011). Systemni factory vplyvu na innovatsiynyy rozvytok pidpryiemstva. Efektyvna ekonomika, (3). Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=480.
 • 12. Piliavoz, T.M. (2012). Innovatsiynyy rozvytok pidpryiemstva yak vazhlyvyy aspekt rozvytku ekonomiky. Innovatsiyna ekonomika. (4), 185-190.
 • 13. Piliavoz, S.G., & Stepnov, I.M. (2003). Model innovatsionnogo razvitiya predpriyatiya. Inno- vatsii. 2-3 (59-60), 36-38.
 • 14. Fedulova, I.V. (2010). Sinerhetychna evolutsiyna model innovatsiinoho rozvytku pidpryemstva [Synergetic evolutionary model of enterprise' innovation development]. Naukovi pratsi Natsionalnoho universytetu kharchovykh tekhnolohiy, 36, 114-118.
 • 15. Pogorielov, Yu.S. (2010). Otsiniuvannia ta modeliuvannia rozvytku pidpryiemstva. Lugansk: Hlobus
 • 16. Bubenko, P.T., & Vladimirova, V.S. (2016). Konspekt lektsiy z kursu «Innovatsiynyy nrozvytok pidpryiemstva». Kharkiv: KhNUMH imeni O.M. Be- ketova.