ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Стаття

Випуск:2015 №4 (52)
Рубрика:
УДК:338.124.4
Мова статті:Українська
Сторінки:97-105
Заголовок:Структурні особливості економіки Донбасу в умовах політичної та економічної нестабільності
Автор:Шинкарук Л. В.
Анотація:У статті аналізуються тенденції функціонування галузей економіки старопромислового регіону в умовах економічної й політичної нестабільності. Виокремлено структурні особливості економіки Донбасу та обґрунтовано необхідність проведення структурної перебудови на основі неоіндустріальних процесів. Доведено необхідність врахування досвіду країн ЄС при здійсненні структурної перебудови та диверсифікації економіки старопромислових регіонів України. 
Ключові слова:Старопромислові регіони, Структура економіки, Галузева структура старопромислових регіонів, Диверсифікація економіки старопромислових регіонів України, Економічна нестабільність, Структурна перебудова, Вугільна промисловість, Неоіндустріалізація Донбасу
Файл статті:EV20154_097-105.pdf
Реферат:EV20154_097-105ua.pdf 
Література:
  • 1. Ляшенко В. И. Финансово-регуляторные режимы стимулирования экономического развития: введение в экономическую режимологию: моногр. / В. И. Ляшенко; НАН Украины, Ин-т экономики промышленности. - Донецк, 2012. - 370 с.
  • 2. Високотехнологічна сфера промисловості України: ресурсні можливості розвитку : монографія / [Одотюк І. В., Саліхова О. Б., Мусіна Л. А. та ін.]; за ред. д.е.н. Одотюка І. В.; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України» - К., 2013. - 392 с.
  • 3. Старопромислові регіони України в післякризовий період: проблеми ефективного розвитку / О. Ю. Снігова // Економіка пром-сті. - 2011. - № 1. - С. 14-20
  • 4. Хаджинов І. В. Cтаропромислові регіони України: тенденції розвитку / І. В. Хаджинов // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. - 2012. - Випуск 1. - Том 3. - С. 72-78.
  • 5. За даними державної служби статистики України [Електронний ресурс]. - Доступний з : http://ukrstat.gov.ua/
  • 6. За даними Головного управління статисти-ки у Донецькій області: [Електронний ресурс]. - Доступний з : http://www.donetskstat.gov.ua/
  • 7. За даними Головного управління статисти-ки у Луганській області: [Електронний ресурс]. - Доступний з : http://lg.ukrstat.gov.ua/
  • 8. Повідомлення Головного управління статис- тики у Луганській області [Електронний ресурс]. - Доступний з : lugastat.lg.ua›files/obl_0614.doc
  • 9. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної стратегії регіонально-го розвитку на період до 2020 року» від 06.08.2014 р. № 385 [Електронний ресурс] / офіц. сайт Верховної Ради України - Доступ- ний з : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-п#n11